Випуски 1970-1979

Випуск 1970г. А клас

Име, презиме, фамилия

Родно място

Живее в:

1. Ангел Петров Пешев гр. Силистра

 

2. Галина Николова Бояджиева

гр. Шумен

 

3. Ганка Цонева Кръстева

с. Тича

 

4. Димитър Йосифов Димитров

с. Добротица

 

5. Друми Събев Друмев

гр. Омуртаг

 

6. Елка Кирилова Момчилова

гр. Омуртаг

 

7. Зоя Манева Богословова

гр. Попово

 

8. Иванка Велинова Максимова

гр. Омуртаг

 

9. Иванка Стефанова Гойкова (Богева)

гр. Омуртаг

гр.Омуртаг

10. Мая Маринова Николова

гр. Шумен

 

11. Мими Николова Джамбазова

с. Тича

 

12. Наташа Стойнева Василева

гр. Омуртаг

 

13. Цветанка Симеонова Захариева

с. Разделци

 

14. Айше Сюлейманова Салимова

с. Първан

 

15. Ахмед Рамаданов  Махмудов

с. Преселец

 

16. Али Мехмeдалиев Алиев

с. Баячево

 

17. Дауд Рюстемов  Исмаилов

с. Веселец

 

18. Емине Хасанова Исмаилова

с. Добротица

 

19. Ефраим Аптулов Мехмедов

с. Преселец

 

20. Зейнеб Селимова Хасанова

с. Петрино

 

21. Ибрахим Реджебов Мусов

с. Нова Махала, Паз-к

 

22. Неджибе Хюсеинова Алиосманова

с. Средище

 

23. Осман Ибрямов Хасанов

с. Коноп

 

24. Сабри Мехмедов Ибрямов

гр. Опака

 

25. Фатме Ахмедова Хасанова

с. Петрино

 

26. Хазел Мустафова Мехмедалиева

с. Церовище

 

27. Хатидже Муртазова Салиева

с. Козарево

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Випуск 1970г.  Б клас

Име, презиме, фамилия

Родно място

Живее в:

1.Анка Манолова  Манолова

гр. Омуртаг

 

2.Божидарка Андреева Христова

с. Изворово

с. Изворово

3.Зоя Иванова Арсова

с. Разделци

 

4. Лиляна Димитрова Андонова

с. Язовец

 

5.Лиляна Йорданова Богева

гр. Омуртаг

 

6. Марин Димитров Николов

гр. Омуртаг

 

7.Али Алиосманов  Юсуфов

с. Долно Козарево

 

8. Ахмед Исмаилов Алиев

с. Долно Новково

 

9.Емине Мехмедова Мехмедова

с. Панайот Хитово

 

10.Зехра Ахмедова Мустафова

с. Зелена Морава 

 

11.Зехра Шевкедова Билялова

с. Голямо Църквище

 

12.Мехмед Хюсеинов  Чаушев

с. Орлово, Сливенско

 

13. Осман Юмеров Ахмедов

с. Великденче

 

14.Сабри Хасанов Мехмедалиев

с. Врани кон

 

15.Себиле Алиева Абдулова

гр. Опака

 

16.Фатме Бекирова Мустафова

с. Зелена Морава

 

17.Фериде Мехмедова Мустафова

с. Церовище

 

18.Фикрет Кязимов Мустафов

с. Величка

 

19.Хасан Хюсеинов Хасанов

с. Пъдарино

 

20.Хабил Ахмедов Якубов

с. Врани кон

 

21.Хамид Мустафов Адемов

с. Врани кон

 

 

Випуск 1970г.  В клас

Име, презиме, фамилия

Родно място

Живее в:

1.Ахмед Мехмедов Хасанов

с. Горско село

 

2.Анета Сидерова Павлова

с. Длъжка поляна

 

3.Бисер Господинов Бърнев

гр. Омуртаг

 

4.Виолета Николова Жекова

с. Беломорци

 

5.Виолета Велчева Русева

с. Долна Хубавка

 

6.Диан Русев Дечев

гр. Омуртаг

гр. Търговище

7.Райка Стоянова Владимирова

с. Семерци

 

8.Симо Петров Стойков

гр. Омуртаг

 

9.Стефан Дянков Стефанов

гр. Омуртаг

 

10.Сталин Иванов Янков

с. Змейно

 

11.Цветанка Кирилова Димитрова

гр. Омуртаг

 

12.Айше Хасанова Исмаилова

с. Висок

 

13.Джемал Юсуфов Ахмедов

с. Долно Новково

 

14.Емине Мустафова Османова

с. Долно Козарево

 

15.Емине Алиева Мехмедова

с. Велево

 

16.Емине Ибрямова Мехмедова

с. Камбурово

 

17.Фатме Хюсеинова Ахмедова

с. Велево

 

18.Фатме Сабриева Хасанова

с. Могилец

 

19.Мехмед Алиев Ереджебов

с. Коноп

 

20.Мустафа Касимов Якубов

с. Церовище

 

21.Мустафа Ахмедов Чакъров

гр. Омуртаг

гр. Омуртаг

 

Випуск 1970г.  Г клас

Име, презиме, фамилия

Родно място

Живее в:

1.Валентина Илиева Величкова

гр. Омуртаг

 

2.Захаринка Иванова Йорданова

с. Пиринец

 

3.Марийка Христова Стефанова

гр. Димитровград

 

4.Маринчо Стоянов Павлов

гр. Омуртаг

гр. София

5.Пенчо Стефанов Стоименов

гр. Омуртаг

гр. Търговище

6.Петко Пенев Петков

с. Беломорци

гр. Велинград

7.Емине Ахмедова Касимова

с. Камбурово

 

8.Зийнеб Мустафова Аптулова

с. Капище

 

9.Зийнеб Юсеинова Османова

с. Старчище

 

10.Кадрие Мустафова Мехмедова

с. Долно Козарево

 

11.Мехмед Билялов Мехмедов

с. Милино

 

12.Мустафа Даудов Йонузов

с. Пайдушко

 

13.Мустафа Хюсеинов Селимов

с. Висок

 

14.Назиф Мехмедов Алиев

с. Моравка

 

15.Намуккемал Исмаилов Якубов

с. Красноселци

 

16.Ниязи Акифов Мустафов

с. Красноселци

 

17.Сюлман Шабанов Хасанов

с. Кестеняво

 

18.Фатме Мехмедова Юмерова

с. Обител

 

19. Хюсеин Ерджебов Шакиров

с. Угледно

 

20.Шелир Басриева Хюсеинова

с. Славяново, Варненско

 

 21. Лиляна Михайлова Николова

с. Горяново, Габровско

 

 

Випуск 1970г.  Д клас

Име, презиме, фамилия

Родно място

Живее в:

1.Айше Хюсеинова Ахмедова

с. Змейно

 

2.Бехчет Ахмедов Исмаилов

с. Моравка

 

3.Кямил Исмаилов Мустафов

с. Баячево

 

4.Исмет Мехмедов Адемов

с. Козма Презвитер

 

5.Мустафа Мехмедов Мустафов

с. Чернокапци

 

6.Мустафа Сюлейманов Мехмедаминов

с. Царевци

 

7.Мустафа Хюсеинов Мустафов

с. Горно Новково

 

8.Мехмед Хасанов Хасанов

с. Панайот Хитово

 

9.Неджмие Зекериева Алиева

с. Гърчиново

 

10.Фатме Мустафова Хюсеинова

с. Изворово

 

11.Фатме Хасанова Хайдугова

с. Горско Сливово, Ловешко

 

12.Фатме Юсуфова Ахмедова

с. Панайот Хитово

 

13.Хатидже Ахмедова Османова

с. Долна Хубавка

 

14.Хатидже Мустафова Хюсеинова

с. Царевци

 

15.Борислав Миланов Стойков

гр. Омуртаг

гр. Омуртаг

16.Донка Новкова Якимова

с. Илийно

 

17.Иван Василев Дражев

гр. Върбица

 

18. Мариана Иванова Атанасова

гр. Омуртаг

 

19.Николинка Анастасова Спасова

гр. Омуртаг

 

20.Пенка Василева Димитрова

гр. Омуртаг

 

21.Стефка  Гуцанова Апостолова

с. Паничино

 

22.Тодорка Ангелова Димитрова

гр. Омуртаг

 

23.Филка Андонова Стоянова

с. Горна Златица

 

 

Випуск 1971  А клас

Име, презиме, фамилия

Родно място

Живее в :

1.Веселин Добрев

с. Троица, Шуменско

 

2.Мехмед Хюсеинов Хюсеинов

с. Първан

 

3.Галинка Андонова Стоянова

с. Язовец

 

4.Емил Радев Станев

гр. Пазарджик

 

5.Ибрахим Юсеинов Мустафов

с. Градинка

 

6.Калинка Станева Пейчева

гр. Омуртаг

гр. Варна

7.Мариян Иванов Дончев

гр. Омуртаг

 

8.Никола Любенов Спасов

гр. Омуртаг

гр. Търговище

9.Надежда Стоянова Неделчева

гр. Омуртаг

гр. Пловдив

10.Надежда Стоянова Неделчева

гр. Опака

 

11.Румен Илиев Дончев

с. Малоградец

 

12.Радко Станков Димитров

гр. Омуртаг

 

13.Радка Стайкова Йорданова

гр. Омуртаг

гр. Омуртаг

14.Румен Стоянов Иванов

гр. Омуртаг

гр. Омуртаг

15.Светла Драгомирова Илиева

гр. Шумен

 

16.Соня Йорданова Георгиева

гр. Омуртаг

гр. Омуртаг

17.Стефан Илиев Стефанов

гр. Омуртаг

гр. Търговище

18.Слави Стойков Димитров

с. Птичево

 

19.Ахмед Хюсеинов Сеидов

с. Зелена Морава

 

20.Стефан Цонев Стоянов

гр. Омуртаг

гр. Търговище

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Випуск 1971  Б клас

Име, презиме, фамилия

Родно място

Живее в :

1.Соня Симеонова Иванова

гр. Омуртаг

 

2.Айше Мехмедова Мехмедова

с. Величка

 

3.Анка Тодорова Димитрова

гр. Омуртаг

 

4.Фадалет Мустафова Мустафова

с. Любичево

 

5.Мюселим Феимов Алиев

с. Крепча

 

6.Мехмед Мехмедов Салимов

гр. Омуртаг

гр. Омуртаг

7.Биляна Бянкова

гр. Омуртаг

гр. Разград

8.Зехра Хасанова Мехмедова

с. Петрино

 

9.Ахмед Мустафов Азизов

с. Пъдарино

 

10.Пламен Георгиев Миленков

гр. Доспат

 

11.Хюсеин Мустафов Салимов

с. Горско село

 

12.Сеид Юмеров Мустафов

с. Красноселци

 

13.Фикри Еминов Еминов

с. Висок

 

14.Павлинка Добрева Костадинова

гр. Омуртаг

гр. Омуртаг

15.Наташа Павлова Тренева

гр. Омуртаг

гр. София

16.Стоянка Димитрова Стоева

гр.Омуртаг

 

17.Хайрие Мехмедова Хасанова

с. Любичево

 

18.Петинка Венцова Шевалеева

гр. Омуртаг

гр. Омуртаг

19.Мустафа Алиев Хюсеинов 

с. Козма Презвитер

 

20.Назифе Османова Тюфекчиева

 

Турция

21.Младенка Маринова Тодорова

гр. Омуртаг

гр. Омуртаг

22.Валентина Димитрова Спасова

гр. Омуртаг

гр. Омуртаг

23.Леман Алиосманова Кадирова

с. Горна Росица

 

24.Зюфре Османова Ахмедова

с. Горна Хубавка

 

25.Яшар Салиев Алиев

с. Ястребино

 

26.Димитър Николов Калев

гр. Омуртаг

гр. Варна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Випуск 1971  В клас

Име, презиме, фамилия

Родно място

Живее в :

1.Геновева Димитрова Труфчева

гр. Търговище

 

2.Али Мусов Дъбев

с. Угледно

 

3.Галина Аврамова Димитрова

гр. Омуртаг

гр. Ямбол

4.Емине Юсуфова Якубова

с. Горна Хубавка

 

5.Затие Хасанова Алиева

с. Трескавец

 

6.Кирчо Кирилов Кирилов

гр. Омуртаг

гр. Омуртаг

7.Юмиле Якубова Мехмедова

с. Голямо Църквище

 

8.Мустафа Ехлиманов Къламиев

с. Дъбрава

гр. Търговище

9.Лиляна Андреева Иванова

гр. Омуртаг

гр. Омуртаг

10.Лета Евтимова Пашева

гр. Омуртаг

 

11.Мариана Стефанова Георгиева

гр. Омуртаг

 

12.Миневер Ереджебова Хюсеинова

с. Горна Хубавка

 

13.Мустафа Хюсеинов Кадиров

с. Великденче

 

14.Никола Симеонов Николов

с. Пчелно

 

15.Нурие Юсуфова Бекирова

с. Долно Козарево

 

16.Саадет Исмаилова Османова

с. Долна Рътлина

 

17.Фатме Исмаилова Хасанова

с. Долна Хубавка

 

18.Фатме Хасанова Юмерова 

с. Разделци

 

19.Хатидже Ахмедова Аптулова

с. Долна Хубавка

 

20.Хатидже Ахмедова Мехмедова

с. Веселец

 

21.Стоянка Генчева Явова

с. Орач

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Випуск 1971г.   Г клас

Име, Презиме, Фамилия

Родно място

Живее в:

1. Иван Пенев Добрев

гр. Котел

 

2. Валентина Георгиева Димитрова

с. Малоградец

 

3. Валентина Стоянова Александрова

гр. Омуртаг

 

4. Младенка Кирилова Костадинова

гр. Омуртаг

 

5. Гюлджан Хасанова Хюсеинова

с. Търновца

 

6. Гюлфие Хюсеинова Мехмедова

с. Търновца

 

7. Емине Мехмедова Халилова

с. Драгановец

 

8. Пенка Димитрова Василева

с. Яребично

 

9. Розка Радкова Григорова

гр. Антоново

 

10. Христина Василева Димитрова

гр. Омуртаг

 

11. Васвие Османова Ибрахимова

с. Обител

 

12. Емине Ахмедова Ереджебова

с. Змейно

 

13. Емине Исмаилова Салимова

гр. Омуртаг

 

14. Емине Сабриева Алишева

с. Ломци

 

15. Ибрям Салимов Алиев

с. Крепча

 

16. Илмие Зекериева Алиосманова

с. Красноселци

 

17. Исмаил Хасанов Османов

с. Веселец

 

18. Осман Мехмедов Османов

с. Горна Хубавка

 

19. Ремзи Исмаилов Арифов

с. Ломци

 

20. Йорданка Проданова Цветкова

с. Менгишево

 

21. Назмие Мехмедова Исуфова

с. Априлово

 

22. Румяна Велчева Русева

 

 

 

Випуск 1971г.  Д клас

Име, Презиме, Фамилия

Родно място

Живее в:

1. Мустафа Халисов Джелилов

с. Долно Новково

 

2. Виолета Станчева Йорданова

гр. Омуртаг

гр. Търговище

3. Гюргена Трайкова Тодорова

с