Випуски 2000-2009

Випуск 2000г.

I. Дипломирани

№,Име,Презиме,Фамилия

Родно място

Живее в:

1. Айтен Адемова Хасанова           

 

 

2. Биляна Василева Петрова

гр. Омуртаг

 

3. Борислав  Кънчев Борисов

гр. Омуртаг

гр. Омуртаг

4. Галя Невянова Иванова

гр. Омуртаг

гр. Омуртаг

5. Гюлтен Шукриева Шакирова

 

 

6. Десислава Славова Димитрова

гр. Омуртаг

 

7. Емине Ибрахимова Исмаилова

 

 

8. Зинеб Шабанова Камберова

 

 

9. Ралица Милчева Петкова

гр. Омуртаг

гр.Омуртаг

10. Рейхание Мустафова Ереджебова

 

 

11. Севинч Адем Ахмед

 

 

12. Селиме Мустафова Саидова

 

 

13. Славейка Павлова Серафимова

гр. Омуртаг

гр. Омуртаг

14. Станислава Николаева Димитрова

гр. Омуртаг

гр. Омуртаг

15. Сунай Хасанов Исмаилов

 

 

16. Тезай Шабанова Шабанова

 

 

17. Тюляй Ешрефова Ахмедова

 

 

18. Шенай Кямилова Ахмедова

 

 

 

 

 

19. Шенай Якубова Еюбова

 

 

20. Юсуф Мустафов Хюсеинов

 

 

21. Мустафа Хасанов Юсуфов

 

 

II. Недипломирани

 

 

22. Айхан Адемов Акифов

 

Дипл. ІХ,2002

23. Хатидже Алиева Назифова

 

 

III. Недопуснати до изпит

 

 

24. Димитър Йорданов Касабов

                                         

гр. Омуртаг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Випуск 2000г. ,,Б”клас

Име, презиме, фамилия

Родно място

Живее в:

1. Айсел Сабриева Хрюстемова

гр. Омуртаг

гр. Омуртаг

2. Айтен Мехмедова Мехмедова

 

 

3. Айтен Мехмедова Хасанова

 

 

4. Емине Исмаилова Мустафова

 

 

5. Захаринка Радославова Йорданова

гр. Омуртаг

 

6. Игбале Исмаилова Ибрямова

 

 

7. Илхан Жевжедов Исмаилов

 

 

8. Кирил Атанасов Кирилов

гр. Омуртаг

гр. Варна

9. Красимир Йорданов Николов

гр. Омуртаг

 

10. Лейля Зюлкярова Хюсеинова

гр. Омуртаг

гр. Омуртаг

11. Маринка Пламенова Благоева

гр. Омуртаг

гр. Варна

12. Медине Мустафова Адемова

 

 

13. Назифе Хюсеин Ашък

 

 

14. Нуртен Исмедова Ереджебова

 

 

15. Оля Бойчева Павлова

гр. Омуртаг

гр. Омуртаг

16. Павел Димитров Радев

гр. Омуртаг

гр. Омуртаг

17. Петранка Стефанова Аврамова

гр. Омуртаг

гр. Омуртаг

18. Сезгин Ахмедов Хасанов

 

 

19. Семра Хасан Чърак

гр. Омуртаг

гр. Омуртаг

20. Сибел Шукриева Исмедова

 

 

21. Фейджет Фикретов Шабанов

 

 

22. Хатче Джелилова Исмаилова

 

 

23. Христо Асенов Христов

гр. Омуртаг

Норвегия

24. Шефкие Сюлейман Исмаил

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Випуск 2000г. В клас

Име, Презиме, Фамилия

Родно място

Живее в:

1. Джошкун Джеватов Назифов

гр. Омуртаг

 

2. Ленард Ахмедов Мустафов

гр. Омуртаг

 

3. Семра Мехмедова Исмаилова

 

 

4. Емине Шемсидинова Мехмедова

 

 

5. Танер Фикретов Османов

 

 

6. Мюжгян Исметова Хюсеинова

 

 

7. Джейлян Исметова Хюсеинова

 

 

8. Айше Алиева Бузгова

 

 

9. Нурсел Исуф Мустафа

 

 

10. Сехер Исмедова Ахмедова

 

 

11. Невин Исмаилова Исмаилова

 

 

12. Ася Евтимова Златева

 

 

13. Магдалена Здравкова Славова

гр. Омуртаг

гр. Омуртаг

14. Нилгюн Хюсеинова Билялова

 

 

15. Гюлтен Шабанова Мехмедова

 

 

16. Айтен Мустафова Хасанова

 

 

17. Шермин Мустафова Мехмедова

 

 

18. Донка Иванова Стоянова

гр. Омуртаг

гр. Варна

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Вайде Алиева Бузгова 

 

 

2. Сейлян Мехмедова Мустафова

 

дипл. през IX 2000 г.

3. Фатме Азизова Хасанова

 

 

4. Емине Ридванова Хюсеинова

 

 

5. Емине Рафетова Халилова

 

дипл. през IX 2000 г.