Випуск 2014

Юбилеен випуск „Сто години ГИМНАЗИЯ „СИМЕОН ВЕЛЧЕВ” гр. Омуртаг” 2014 година А клас

 

Снимка на 12А клас

 

Име, презиме, фамилия

Родно място

Живее в:

1

Айгюл Илмиева Нутфиева

гр. Омуртаг

с. Долно Козарево

2

Айлин Орханова Алиева

гр. Търговище

гр. Омуртаг

3

Айлин Рафетова Сабриева

гр. Велико Търново

с. Обител

4

Айлин Супхиева Ахмедова

гр. Омуртаг

гр. Омуртаг

5

Айше Нутфиева Мехмедова

гр. Омуртаг

гр. Омуртаг

6

Алкан Илмиев Хаккъев

гр. Омуртаг

гр. Омуртаг

7

Биршен Хюсеинова Мехмедова

гр. Омуртаг

с. Великденче

8

Борил Димитров Бончев

гр. Омуртаг

гр. Омуртаг

9

Вилдан Османова Ахмедова

гр. Омуртаг

с. Горна Хубавка

10

Гьокхан Орхан Мустафа

гр. Омуртаг

гр. Омуртаг

11

Гюляй Нурдуванова Фикриева

гр. Омуртаг

с. Долно Козарево

12

Гюнер Бехчетов Мехмедов

гр. Омуртаг

гр. Омуртаг

13

Джансу Фахриева Еминова

гр. Омуртаг

гр. Омуртаг

14

Джейлян Еролова Ибрахимова

гр. Търговище

с. Козма Презвитер

15

Емине Мустафова Мустафова

гр. Омуртаг

с. Горско село

16

Енес Фикретова Ибрямова

гр. Омуртаг

с. Горно Козарево

17

Есра Ерджанова Мустафова

гр. Омуртаг

гр. Омуртаг

18

Есра Ершенова Алиосманова

гр. Омуртаг

гр. Омуртаг

19

Метин Метинов Мустафов

гр. Омуртаг

с. Козма Презвитер

20

Назмие Ереджебова Якубова

гр. Омуртаг

гр. Омуртаг

21

Нурай Бехчетова Еюбова

гр. Омуртаг

гр. Омуртаг

22

Нурсел Елманова Мустафова

гр. Омуртаг

с. Долно Козарево

23

Сема Рефетова Шакирова

гр. Омуртаг

гр. Омуртаг

24

Сибел Мустафова Хюсеинова

гр. Омуртаг

гр. Омуртаг

25

Стилияна Сергеева Илкова

гр. Омуртаг

гр.Омуртаг

26

Хаккан Седатов Ереджебов

гр. Омуртаг

гр. Омуртаг

27

Хаят Мустафов Хюсменов

гр. Омуртаг

гр. Омуртаг

 

 

 

 

Юбилеен випуск „Сто години ГИМНАЗИЯ „СИМЕОН ВЕЛЧЕВ” гр. Омуртаг” 2014 година Б клас

 

 

Име, презиме, фамилия

Родно място

Живее в:

1

Айджан Метинова Салиева

гр. Омуртаг

гр. Омуртаг

2

Бурхан Хюсеинов Салимов

гр. Омуртаг

с. Птичево

3

Гюлфие Мустафова Басриева

гр. Омуртаг

с. Плъстина

4

Габриела Филчева Юлиянова

гр. Омуртаг

с. Стеврек

5

Демет Христова Кирова

гр. Котел

с. Тича

6

Дестинар Садинова Терзиева

гр. Омуртаг

с. Камбурово

7

Джемиле Хюсеинова Хасанова

гр. Омуртаг

с. Веренци

8

Елис Севджанова Мехмедова

гр. Омуртаг

с. Кестеняво

9

Емел Мустафа Сабри

гр. Омуртаг

с. Церовище

10

Лиляна Боянова Бориславова

гр. Омуртаг

гр. Омуртаг

11

Марияна Миланова Иванова  - отпаднала

гр. Омуртаг

гр. Омуртаг

12

Мирослав Емилов Асенов

гр. Омуртаг

гр. Омуртаг

13

Несрин Еролова Алиосманова

гр. Омуртаг

с. Илийно

14

Сибел Джемалова Хасанова

гр. Омуртаг

гр. Омуртаг

15

Сибелджан Хасанова Хакъева

гр. Търговище

гр. Омуртаг

16

Фатме Исмаилова Османова

гр. Търговище

с. Камбурово

17

Фатме Февзиева Мустафова

гр. Омуртаг

с. Церовище

18

Ферди Февзиев Мустафов

гр. Омуртаг

с. Долно Козарево

19

Фулия Бейлюлова Бейтулова

гр. Омуртаг

с. Зелена Морава

20

Халиме Еролова Сабриева

гр. Велико Търново

с. Илийно

 
 
 
 
 
Юбилеен випуск „Сто години ГИМНАЗИЯ „СИМЕОН ВЕЛЧЕВ” гр. Омуртаг” 2014 година В клас

Име, презиме, фамилия

Родно място

Живее в:

1

Айнур Юмерова Мустафова

гр. Котел

с. Остра могила

2

Айсун Исмаилова Исметова

гр. Омуртаг

с. Таймище

3

Айсун Сунаев Ахмедов

гр. Омуртаг

гр. Омуртаг

4

Веселин Искренов Сандев

гр. Омуртаг

гр. Омуртаг

5

Гьокчен Хълмиева Сеидова

гр. Омуртаг

гр. Омуртаг

6

Гюлджан Себатинова Алиева

гр. Търговище

гр. Омуртаг

7

Гюляй Ешрефова Илязова

гр. Омуртаг

с. Пъдарино

8

Гюнер Убейдетов Ахмедов

гр. Омуртаг

с. Висок

9

Джунейт Бюрханов Хюсеинов

гр. Омуртаг

с. Голямо Църквище

10

Денис Назифов Хакиев

гр. Търговище

с. Моравка

11

Дилек Даудова Сабриева

гр. Омуртаг

с. Церовище

12

Емине Бейсимова Мехмедеминова

гр. Омуртаг

гр. Омуртаг

13

Ереджеб Екрем Ереджебов

гр. Омуртаг

гр. Омуртаг

14

Есра Хюсеинова Мехмедова

гр. Омуртаг

с. Станец

15

Йозлем Сьонмез

гр. Истанбул

с. Велево

16

Мерсин Метинов Билялов

гр. Велико Търново

гр. Омуртаг

17

Метин Метинов Мустафов

гр. Омуртаг

гр. Омуртаг

18

Мехрибан Еминова Мустафова

гр. Омуртаг

с. Чернокапци

19

Мустафа Гюрханов Исмаилов

гр. Омуртаг

гр. Омуртаг

20

Себер Мустафова Алиева

гр. Омуртаг

с. Петрино

21

Севилай Джемал Кадир

гр. Омуртаг

с. Величка

22

Сейнур Нейдимова Мехмедеминова

гр. Омуртаг

с. Зелена морава

23

Селвер Музаферова Мустафова

гр. Омуртаг

с. Зелена морава

24

Селиме Ефраим Сеид

гр. Омуртаг

с. Петрино

25

Сибел Мустафа Мехмедемин

гр. Омуртаг

с. Веренци

26

Хава Мустафова Руфатова

гр. Омуртаг

с. Рътлина

27

Хюлия Неджатинова Мехмедова

гр. Омуртаг

с. Веренци