Административна услуга: Приемане на ученици в XI клас

 

1. Наименование на административната услуга:

Приемане на ученици, завършили първия гимназиален етап на средно образование от обединените училища вXI клас в непрофилираните училища – профилирани и професионалнигимназии и средни училища на места определени по допълнителния държавен план-прием

      2.Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

Закон за предучилищното и училищното образование - чл. 142, ал. 5, чл. 147, чл. 148, чл. 149

      3.Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт.

Директор на училището

      4.Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи.

Приемането на учениците в XI клас се извършва въз основа на резултатите от националното външно оценяване от X клас.

Приемането на ученици в XІ клас по утвърден държавен план-прием за профилите "Изобразително изкуство", "Музика" и "Физическо възпитание и спорт" се извършва и въз основа на резултата от изпита за проверка на способностите.

Изпитът за проверка на способностите се организира от училището и се провежда по график, обявен в съответното училище и в регионалното управление на образованието.

За полагане на изпит за проверка на способностите учениците подават заявление до директора на училището, като за проверка на способностите по физическо възпитание и спорт подават и копие на застрахователна полица "Злополука" за дните на изпита.

Изпит за проверка на способностите може да се проведе и за специалности от професиите от област на образование "Изкуства" от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по решение на педагогическия съвет и оценката от този изпит е задължителна част от бала.

Изпитът се определя преди началото на учебната година и се публикува на интернет страницата на училището и на интернет страницата на регионалното управление на образованието.

Изискванията към учениците за участие в приема са:

1. да са завършили успешно първи гимназиален етап в обединено училище в годината на кандидатстване;

2. здравословното им състояние да не е противопоказно за специалности от професии, за които кандидатстват по утвърден образец от МОН.

Дейностите по кандидатстване, класиране и записване на учениците по допълнителния държавен план-прием в XІ клас се организират от приемащото училище по график, определен от министъра на образованието и науката преди началото на учебната година. Министърът на образованието и науката утвърждава образци на документи, необходими за организиране на дейностите по приемане на учениците.

     5.Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга.

Всяка учебна година министърът на образованието и науката утвърждава образци на документи за организиране на дейностите по приемане на ученици на места по държавен план-прием за съответната учебнатагодина.

     6.Начини на заявяване на услугата.

Неприложимо.

     7.Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя.

Не се предоставя по електронен път.

     8.Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт.

За съответната учебна година

     9.Такси или цени.

Не се дължат такси.

    10.Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.

 Регионално управление на образованието

Министерство на образованието и науката

     11.Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.

Отказът за записванесе обжалва по реда на АПК.

     12.Електронен адрес за предложения във връзка с услугата.

       dim_og@abv.bg

     13.Начини на получаване на резултата от услугата.

Лично или чрез пълномощник.