Годишен план за дейността

ГОДИШЕН ПЛАН

ЗА ДЕЙНОСТТА НА

ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ”СИМЕОН ВЕЛЧЕВ” – ОМУРТАГ

ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

 

 1. Основни приоритети:
 2. Реализиране на държавната политика в областта на образованието на училищно ниво в контекста на Закона за предучилищното и училищното образование.
 3. Провеждане на ефективна и последователна политика на училищно ниво за осигуряване на социално сближаване и равен достъп до качествено образование на децата и учениците от етнически уязвимите групи, децата и учениците със СОП и с хронични заболявания.
 4. Предприемане на целенасочени действия на училищно ниво за превръщане на ученето през целия живот и на мобилността в реалност.
 5. Създаване на оптимални условия за повишаване качеството на образователния процес, практически ориентиран към потребностите на пазара на труда, чрез мотивирани, подготвени и подкрепяни учители.
 6. Изпълнение на националните планове за действие по националните образователни стратегии в частта им 2019/2020 година с цел постигане на намаляване дела на отпадналите и преждевременно напусналите от училище; повишаване на функционалната грамотност на обучаваните; постигане на иновативно образование, базирано на въвеждането и използването на платформи за електронно обучение; квалификация и кариерно развитие на педагогическите кадри; прилагане на принципите за приобщаващото образование - обща и допълнителна подкрепа на личностното развитие на децата и учениците.
 7. Създаване и функциониране на екип за съвместна работа на институциите за обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна училищна възраст според  ПМС № 100 от 8 юни 2018 година за създаване и функциониране на механизъм за работа на институциите за обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.
 8. Подобряването на резултатите от образованието, ориентирано към придобиване на ключови компетентности и по - активното предоставяне на приобщаващо образование.
 9. Дейности за реализиране на целите и приоритетите:

Дейност по

Срок

Индикатори за изпълнение

Отговорник

 •  

Мерна единица

(брой, процент

Базова стой-

ност

Целева

стойност

 

 

1.

Изпълнение на плана за 2019-2020 г. по Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната

система (2013 – 2020).

 

 

 

 

 

 

 

 1. Представяне на ежемесечни отчети за изпълнението на индивидуалния учебен план.

Учебната 2019/2020 година

Брой доклади, ежемесечно,  представени онлайн

10  (за всеки месец от учебното време)

10

 

 

 

директор

 

 

 1. Своевременно отразяване на всички текущи отсъствия от преподавателите по предмети в часовете

През учебната година

%

100%

 

Класни ръководители и учители по предмети

 

 

 1. Своевременно проследяване на отсъствията от класните ръководители и представянето на   периодични отчети за допуснатите отсъствия

През учебната година

брой

Брой периодични месечни отчети

10

Класни ръководители

 

 

 1. Осигуряване на условия за равен достъп до образование чрез допълнителни мерки (безплатни учебници, организиран транспорт и др).

Учебната 2019/2020 година

% ученици с осигурени безплатни учебници и брой ученици, за които е осигурен организиран транспорт

 % от ученици-те са осигурени с безплатни учебници

 % от учениците с осигурени безплатни учебници

Класни ръководители

 

 

1.5. Осигуряване на безплатен транспорт за децата в задължителна предучилищна възраст и за

учениците от VIII до XII клас.

Учебната 2019/2020 година

% пътуващи деца и

ученици

 

%

%

Директор, зам.директор

 

 

1.9. Осъществяване на дейностите относно прилагане на механизма за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците.

Учебната 2019/2020 година

Брой проведени дйности

2

2 консултации

Директор, зам.директор,  комисия

 

2.

Изпълнение на плана за реализация на Стратегия за ефективно прилагане на информационните и комуникационните технологии в образованието и науката (2014-2020г.).

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Осигуряване участието в курсове и сертифицирането на учители за иновативно използване на ИТ в класната стая (разработване на интерактивни електронни уроци)

Септември 2019 г.–  юни 2020 г.

Брой

обхванати учители

0

18

Директор, зам.директор

 

 

2.2.  Доразвиване и надграждане на изградената  безжична (WiFi) инфраструктура

През учебната 2019/2030 година

обхват

 

0%

100%

директор

 

3.

Изпълнение на плана по Националната стратегия за учене през целия живот.

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Утвърждаване на часа на класа като център за кариерно ориентиране на учениците.

Септември 2019 г., Септември 2020 г.

%

%

Брой ученици

Директор, зам.директор

 

 

3.2. Организиране и провеждане на Дни за учене  през целия живот.

Май 2020 г.

 

0

1

Зам.директор, учители

 

 

3.3 Планиране в плана на часовете на класния ръководител на два учебни часа, свързани с кариерното ориентиране през първия учебен срок

През учебната 2019/2020 година

 

 

 

Брой часове

 

 

0

 

Зам. Директор, учители

 

 

 

3.4. Участие в дейности по кариерното ориентиране за учениците от 12 клас

През учебната 2019/2020 година

Брой

2

Според броя на учениците

Класни ръководители

 

 

3.5. Развитие и разширяване на системата за кариерно ориентиране и осигуряване на условия за формиране на умения за планиране на кариерата при учениците.

През учебната 2019/2020 година

% обхванати

100%

100%

Класни ръководители, учители по предмети

 

 

3.6. Осигуряване възможности за самостоятелна форма на обучение за преждевременно прекъснали средното си образование

 

През учебната 2019/2020 година

Брой

0

3

Директор , зам.директор

 

 

3.7. Изграждане на партньорски мрежи с бизнеса и местната власт.

През учебната 2019/2020 година

Брой проведени срещи

0

3

Директор, зам.директор

 

 

3.8. Подпомагане дейността на ЗДУД при осъществяване на самостоятелната форма на обучение

През учебната 2019/2020 година

Брой консултации

1

2

Директор

 

 

3.9. Участие на ученици в олимпиади, състезания и др.форуми по различни учебни

Декември 2019 - Май 2020 г.

Брой

 

 

Зам.директор, учители

 

4.

Изпълнение на плана за действие (2015 – 2020) по Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (2015 – 2020).

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Допълнителна работа с ученици от

етническите малцинства, застрашени от отпадане и/или преждевременно напускане на училище

I учебен срок

Брой проведени беседи

 

 брой

 

 

 брой

 

 

Зам.директор, учители

 

 

4.2. Подкрепа на разнообразни съвместни изяви на деца от различни етнически общности за съхраняване и развиване на общите и специфичните традиции по места.

През учебната година

%

0

 

 

 

 

%

Учители, възпитатели

 

 

4.3. Включване в годишния план за дейността на училището на традиционни празници с изяви на ученици от различните етнически групи

През учебната година

Изяви

брой

брой

Учители и възпитатери

 

5.

Изпълнение на плана за действие за периода 2019-2020 година по Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014 – 2020)

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Разработване на училищен                                   план за действие по изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и развитие на грамотността. Наредба № 6/11.08.2016 г. за усвояването на българския книжовен език.

 

Учебна 2019/2020 година

Брой документи

 

1 брой документ

 

1 брой документ

 

Учители по БЕЛ и др.

 

 

 

5.2. Изпълнение на дейностите, заложени в училищен план за действие по изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и развитие на грамотността.                               

Септември 2019 – юни 2020 г.

Брой

0

 

Учители по БЕЛ и др.  

 

 

5.3. Отчитане на изпълнението на училищен план за действие по изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и развитие на грамотността.                                  .

Учебната 2019/2020 година

Брой

0

1

Учители по БЕЛ и др.

 

6.

Изпълнение на Програмата за управление на правителството на Р България за периода 2017-2021 година.

 

 

 

 

 

 

 

6.1. Училищни инициативи за повишаване ефективността от взаимодействието на институциите в изпълнение на ПМС 100/08.06.2018 г.

 

 

 

 

 

 

 

6.1.1. Сформиране на екип за обхват.

ежегодно

Брой екипи за обхват

1

1

Директор

 

 

6.1.2. Участието на екипа в дейността за обхват за децата и учениците от прилежащия район на образователната институция.

Учебната 2019/2020 година

Отразяване на дейностите чрез ИСРМ

100%

100%

Директор, координатор

 

 

6.1.3. Планиране на посещенията на адреси съвместно с ръководителите на институциите по Механизма.

Учебната 2019/2020 година

Брой посещения на адрес

100% от отпадна-лите/в риск от отпадане

100% от отпадналите/в риск от отпадане от ИСРМ

Директор, координатор

 

 

6.1.4. Отчитане ежегодно пред регионалното звено изпълнението на Механизма. 

Съгласно сроковете

Брой

 

 

Директор

 

7.

Изпълнение на националните програми за развитие на средното образование за 2018 и 2019 г.

 

 

 

 

 

 

 

7.1.1. Модул „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки”.

 

 

 

 

 

 

 

7.1.1.1. Участие на училището по модула.

Септември 2019 г. – декември

2020 г.

% изпълнени дейности

%

%

Директор, учители по природни науки

 

 

7.2.1. Модул „Музеите като образователна среда”.

 

 

 

 

 

 

 

7.2.2.1. Участие на училището по модула и осъществяване на дейностите при получаване на необходимо финансиране.

Учебната 2019/2020 година

% изпълнени дейности

100%

100%

Комисия

 

 

 

7.3. Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“.

 

 

 

 

 

 

 

7.3.1. Участие на училището в националната програма.

Учебната 2019/2020 година

% изпълнени дейности

100%

100%

Директор и учители по ИТ

 

 

 1. Надграждане на изградената на безжична (WiFi) инфраструктура.

Учебната 2019/2020 година

 

 

 

Изградена безжична мрежа.

Директор

 

 

 

7.4. Национална програма „Квалификация“.

 

 

 

 

 

 

 

7.4.1. Участие на учители по националната програма

Септември 2019г. – август

2020 г.

% обучени педагогически специалисти

съгласно определе-на  квота

100% участие

Директор

 

 

7.4.2. Организиране на дейностите по програмата.

 

Учебната 2019/2020 година

% изпълнени дейности

100%

100%

Директор и зам.директор

 

 

7.5. Национална програма „Оптимизация на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование“.

 

 

 

 

 

 

 

7.5.1. Участие по Националната програма.

септември 2019г. – юли

2020г.

Брой

 

 

 

Директор и счетоводител

 

 

7.6. Национална програма „Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“.

 

 

 

 

 

 

 

7.6.1. Модул „Създаване на достъпна архитектурна среда“.

 

 

 

 

 

 

 

7.6.1.1. Възможно участие на училището по модула

Учебната 2019/2020 година

% изпълнени дейности

%

%

Директор

 

 

7.6.2. Модул „Сигурност в училище”.

 

 

 

 

 

 

 

7.6.2. 1. Участие на училището по модула

Учебната 2019/2020 година

% изпълнени дейности

%

%

Директор

 

 

7.7. Национална програма „Без свободен час“.

 

 

 

 

 

 

 

7.7.1. Модул „Без свободен час в училище“.

 

 

 

 

 

 

 

7.7.1.1. Организиране и координиране на дейностите по модул „Без свободен час в училище”.

Съгласно НП

% изпълнени дейности

100%

100%

Директор, ЗАС

 

 

 7.7.1.2. Изготвяне на анализ и окончателен отчет за количествените и качествените показатели за изпълнение на модула.

 

Съгласно НП

 

Изготвен анализ и отчет

1

1

Директор , ЗАС

 

8.

Дейности за развитие, функциониране и усъвършенстване на училището.

 

 

 

 

 

 

 

8.1. Изготвяне на Списък-Образец № 1 за учебната 2018/2019 г.

Септември/октомври  2019 г.

%

%

%

Директор и заместник директор

 

 

8.2. Търсене на възможности за финансиране на дейностите за обща подкрепа за личностно развитие.

През учебната 2019/2020 г.

 

0

0

Директор

 

9.

Организационно и методическо осигуряване дейността на директор, заместник-директор и учители. Училищен план за квалификационната дейност.

 

 

 

 

 

 

 

9.1. Участие в регионални дейности за квалификация на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, организирани от РУО

 

 

 

 

 

 

 

9.1.1. Дейностният подход в обучението по география и икономика – в основата на формиране на ключови компетентности

Ноември 2019

Брой обучаеми

0

Учители по география                 

Директор

 

 

9.1.2. Развитие на множествена интелигентност и формиране на ключови компетентности чрез обучението по БЕЛ в прогимназиален и гимназиален етап с оглед на новите учебни програми.

Ноември 2019

Брой обучаеми

0

Учители по БЕЛ

Директор

 

 

9.1.3. Обработка, адаптиране и управление на съвременни учебни информационни ресурси по природни науки и екология

Ноември 2019

Брой обучаеми

0

Учители по природни науки

Директор

 

 

9.1.4. Ролята на директора при прилагането на компетентностния подход в образователния процес

Ноември 2019

Брой обучаеми

0

 

Директор

 

 

9.1.5. Атестирането – инструмент за повишаване на компетентностите на педагогическите специалисти и подобряване на качеството на образованието

Август-септември 2020

Брой обучаеми

0

 

Директор

 

 

9.1.6. Методи и форми за успешна мотивация на учениците по математика и развиване на математическите и дигитални компетентности

II учебен срок на учебната февруари-март 2020

Брой обучаеми

0

Учители по математика

Директор

 

 

9.1.7. Семинари за обучение на педагогически специалисти по Дейност №2;  за обучение на  директори и медиатори/ социални работници по Дейност №7 на проект „Подкрепа за успех”

Съобразно указанията

Брой обучаеми

0

 

Директор

 

 

9.1.8. Дейности по изпълнение на проект по процедура „Квалификация на педагогическите специалисти” с бенефициент МОН.

Дейности за организация, координация и подпомагане на директорите на училищата и детските градини в региона по изпълнение на ключова Дейност 1 „Подкрепа за професионално израстване и развитие на професионалните умения на педагогическите специалисти чрез обучения, които завършват с присъждане на от 1 до 3 квалификационни кредита съгласно Наредба №12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти”.

учебната 2019/2020 година

 

Брой обучаеми

0

Директор

 

 

 

9.2. Вътрешно институционална квалификационна дейност.

М.ноември 2018 г.

Брой обучаеми: 21

100%

100%

Директор

 

 

9.2.1.Провеждане на квалификационно обучение на тема: Практически дейности в учебния процес за формиране на функционална грамотност у учениците.

Обучителна организация: РААБЕ

Брой обучаеми: 21

100%

100%

Директор

Продължителност 16 часа

 

9.2.2. Въвеждаща квалификация за адаптиране в образователната среда.

През учебната година

Брой обучаеми: при необходимост

 

 

Наставник

 

 

9.2.2. Вътрешно институционална квалификационна дейност. Дейности на МО.

 

 

 

 

 

 

 

9.2.2.1. Методическо обединение Хуманитарни учебни предмети: Български език и литература, Чужди езици, История и цивилизации, География и икономика, Философски цикъл. Разработване на планове за работа. Избор на председател.

М.октомври 2019 г.

10 учители

 

 

Зам . директор, главен учител и учители по предмети

 

 

9.2.2.2. Методическо обединение Природни науки и математика: Математика, ИТ, Физика и астрономия, Биология и ЗО, Химия и ООС, ФВС. Разработване на планове за работа. Избор на председател.

М. октомври 2019 г.

8 учители

 

 

Зам . директор, главен учител и учители по предмети

 

 

9.2.2.3. Вътрешно институционална квалификационна дейност  обща и за двете МО:

 

 

 

 

 

 

 

9.2.2.3.1. Семинар на тема: Споделяне на добри педагогически практики при ползването на електронни учебни ресурси.

М.декември 2019 г.

21 педагози

100%

100%

Председатели на МО, Главен учител, учители по чужд език

Продължителност 4 часа

 

9.2.2.3.2. Обучение на тема: Развитие на специфични умения за работа с изображения в учебния час.

М.февруари 2020 г.

21 педагози

100%

100%

Зам.директор и главен учител, учители по география и история

Продължителност 4 часа

 

9.2.2.3.3. Обучение на тема: Обучение чрез използване на разнообразни форми за обратна връзка с учениците.

М.март 2020 г.

21 педагози

100%

100%

Старши учители по български език и литература

Продължителност 4 часа

 

9.2.2.3.4. Обучение на тема: Развиване на умения за самостоятелно учене у учениците чрез използване на разнообразни средства в учебния процес.

М.април 2020 г.

21 педагози

100%

100%

Учители по природни науки: физика, химия и биология

Продължителност 4 часа

 

9.2.2.4. Провеждане на “Седмица на отворените врати” - изнасяне на открити уроци по МО с прилагане на интерактивни и иновативни методи. Предаване и обмяна на опит между преподавателите.  Както следва:

Съгласно плановете за работа на МО през м.март и април 2020 г.

 

 

 

Председатели на МО, Главен учител

 

 

9.2.2.4.1. Открит урок – практикум по Математика

 

Брой учители

 

 

Главен учител по математика

 

 

9.2.2.4.2. Открит урок – практикум по Български език и литература

 

Брой учители

 

 

М.Ганева

 

 

9.2.2.4.3. Открит урок – практикум по География

 

Брой учители

 

 

Г.Димитров

 

 

9.2.2.4.4. Открит урок – практикум по Английски език

 

Брой учители

 

 

Кр.Йорданова

 

 

9.2.2.4.5. Открит урок – практикум по Химия и опазване на околната среда

 

Брой учители

 

 

М.Младенова

 

10.

Реализиране  и утвърждаване на държавния план-прием.

 

 

 

 

 

 

 

10.1.Участие в работни съвещания с директори на профилирани, професионални гимназии и средни училища за обсъждане на държавния план-прием във връзка с потребностите на пазара на труда.

декември 2019 г.

 

 

                                                                             

Директор

 

 

10.2.Изготвяне на предложение за държавния план-прием/допълнителен план прием/ за учебната 2020/2021 година

януари 2019 г.

Предложения

 

 

1

 

 

1

1

 

 

1

Директор

 

 

10.3. Организиране на дейностите за реализиране на държавния план-прием.

януари  2020 г.

 

 

 

Директор, зам.директор, учители

 

 

10.4. Дейности в изпълнение разпоредбите на нормативните актове за класиране и прием на ученици в държавни и общински училища след завършено основно образование.

март –  юли

2020 г.

%  изпълнени дейности

100%

100%

Директор, зам.директор

 

11.

Организиране и координиране на дейностите по провеждането на държавните зрелостни изпити и националните външни оценявания.

 

 

 

 

 

 

 

11.1.Предварителни дейности по запознаване на учениците от 12 клас с ДЗИ

 

Декември 2019/март 2020 г.

 

 

 

Зам.директор

 

 

11.2. Изпълнение на дейностите по организацията и провеждането на ДЗИ – 2019 година съгласно заповедта на Министър на МОН.

Март – юни 2020 г.

 

 

 

Директор, зам.директор

 

 

11.3. Осигуряване на безопасни условия за провеждане на ДЗИ – медицински лица, охрана, ел.захранване, алтернативен интернет, видеонаблюдение

Съгласно график

 

 

 

Директор

 

 

11.4. Създаване на организация за преминаването на изпитния ден

Съгласно график

 

 

 

Директор

 

 

11.4.  Анализ на резултатите от ДЗИ по БЕЛ и II ДЗИ.

юли

2020 г.

Брой

1

 

1

Директор, зам.директор

 

12.

Насочване и интегриране на деца със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания.

 

 

 

 

 

 

 

12.1. Осигуряване на обща и допълнителна подкрепа на деца и ученици.

Учебната 2019/2020 година

Брой

 

 

Директор, зам.директор, учители

 

 

12.2. Прилагане на Координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертва на насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция.

 

я механизъм

 

Учебната 2019/2020 година

Брой случаи на задействане на Координацион-ния механизъм

1

Не може да бъде предвиден

Директор, комисия

 

 

 

12.3. Осигуряване на обща подкрепа за личностно развитие на учениците.

Учебната 2019/2020 година

% ученици

100 %

100 %

 

Директор, координатор, екипи

 

13.

Координиране и контролиране на дейностите в Националния календар за извънучилищни дейности и Националния спортен календар на МОН.

 

 

 

 

 

 

 

13.1. Подготовка и провеждане на общински  кръгове на олимпиади.

Учебната 2019/2020 година

%

%

%

Директор, зам.директор, комисии

 

 

13.2. Участия в областните кръгове на ученическите олимпиади.

Учебната 2019/2020 година

%

%

%

Директор, зам.директор, учители

 

 

13.3. Участие в националния конкурс „България в картини и слово”.

Съобразно националния календар на извънучили-щните дейности

Брой участници

 

 

Учители по БЕЛ и ИИ

 

 

13.4. Участие в дейностите от Национален спортен календар на МОН за учебната 2019/2020 г.

Съгласно заповед на министъра

Брой отбори

 

 

Учители по ФВС

 

14.

Училищни празници, отбелязване на значими дати, извънкласни и извънучилищни мероприятия.

 

 

 

 

 

 

 

 14.1. Тържествено откриване на учебната година

 

16.09.2019 г.

 

 

 

Красимира Йорданова, Стилиян Илиев

 

 

14.2. Хелуин в училище

м. октомври –

2019 г.

 

 

 

 

Красимира Йорданова

 

 

14.3. Отбелязване на Деня на народните будители

 

Октомври 2019 г.

 

 

 

Лиляна Алексиева, Ангелинка Николова, Илхан Хасанов

 

 

14.4. Седмица на четенето

М.ноември 2019

 

 

 

Маргарита Ганева, Лиляна Алексиева, Ангелинка Николова

 

 

14.5. Коледно тържество и коледно кулинарно състезание и базар

 

Декември 2019 г.

 

 

 

Маргарита Ганева, Лиляна Алексиева, Ангелинка Николова, Айсел Мустафова, Гюнай Ахмедова, Васвие Мехмед, Марияна Младенова, Стилиян Илиев

 

 

14.6. Смъртта на Васил Левски

 

Февруари 2020 г.

 

 

 

 

Илхан Хасанов, Ангелинка Николова

 

 

14.7. Спортен празник

 

Март- април 2020 г.

 

 

 

Борислав Мишев, Юлиан Младенов, Илхан Хасанов

 

 

14.8. Национален празник

Март 2020 г.

 

 

 

Илхан Хасанов, Маргарита Ганева, Стилиян Илиев

 

 

14.9.  Ден на толерантността- всички етноси заедно

м. април –

май 2020 г.

 

 

 

 

Хайри Ахмед, Марияна Младенова, Айсел Мустафова, Гюнай Ахмедова, Лиляна Алексиева

 

 

14.10. Пролетна изложба

Април-май 2020 г.

 

 

 

Галина Иванова, Гюнай Ахмедова, Лиляна Алексиева

Георги Димитров

 

 

14.11. Туристически поход

Април – май 2020 г.

 

 

 

Борислав Мишев, Юлиан Младенов, Стилиян Илиев

 

 

14.12. Великденско тържество и ден на кулинарните изкушения.

 

 

април 2020г.

 

 

 

Маргарита Ганева, Лиляна Алексиева, Ангелинка Николова, Гюнай Ахмедова, Васвие Мехмед, Марияна Младенова, Галина Иванова, Бедрие Еминова,  Стилиян Илиев

 

 

14.13. Ден на ученическото самоуправление

М.май 2020 г.

 

 

 

Лейля Аптулова, Стилиян Илиев, класните ръководители

 

 

14.14. Ден на Русия и руския език

М.май 2020 г.

 

 

 

Галина Иванова

 

 

14.15. Ден на чуждите езици

Май-юни 2020 г..

 

 

 

Красимира Йорданова, Стефан Панайотов, Галина Иванова

 

 

14.16. Изпращане на абитуриентите

15 май 2020 г.

 

 

 

Георги Димитров, Лиляна Алексиева, Стилиян Илиев

 

 

14.17. 24 май-шествие на учители и ученици

М.май 2020 г.

 

 

 

Димитър Димитров

 

 

14.18. Тържествено връчване на дипломите за 12 клас.

 

Юни 2020 г.

 

 

 

 

Лейля Аптулова, Георги Димитров, Стилиян Илиев

 

 

14.19. Тържествено закриване на учебната година

 

Юни 2020 г.

 

 

 

 

Димитър Димитров, Ангелинка Николова, Стилиян Илиев