Профилирана Гимназия"Симеон Велчев" гр.Омуртаг

 

 

1.   При настъпване на инцидент, който би могъл да застраши живота и/или здравето на децата, всеки служител в училището е длъжен незабавно да уведоми член на ръководството (директор или заместник-директор).

2.   В случай, че инцидентът е свързан с физическа опасност за живота/здравето на дете, свидетелят на инцидента или служителят, разбрал пръв за него, веднага сигнализира медицинското лице (училищния лекар или медицинска сестра) за извършване на медицински преглед на пострадалото дете.

 Мед. сестра: ШЕНАЙ  ИСМАИЛОВА  АЛИОСМАНОВА

 Тел: 0884263947

3.   Медицинското лице извършва първоначален преглед на пострадалото дете (пострадалите деца) и регистрира състоянието му (им) в регистрационната книга.

4.   Ако медицинското лице прецени, че е необходимо уведомяване на Спешен център, се повиква спешна медицинска помощ на телефон 112 или 150. Незабавно след това се уведомяват и родителите/настойниците на пострадалото дете, като разговорът се регистрира в дневник-регистър.

5.   Ако инцидентът е свързан с физическо насилие, което да е предизвикало физически травми, незабавно се уведомяват и органите на реда – дежурен РПУ или инспектор Детска педагогическа стая, както и родителите/настойниците на детето (децата), упражнявало насилието, отдел „Закрила на детето“ към Дирекция „Социално подпомагане“ - гр. Омуртаг.

РПУ – дежурен: тел.: 0605/6-37-21

Отдел „Закрила на детето“ към Дирекция „Социално подпомагане“ - гр. Омуртаг – тел.: 0605/6-45-06 и 0605/6-41-67

6.   След като са извършени първите необходими действия по опазване живота и здравето на пострадалото дете, учителят, констатирал проявата, регистрира сигнала в специален дневник, съхраняващ се в учителската стая. Дневникът-регистър съдържа следните графи: № по ред; дата, кратко описание на ситуацията; име, фамилия и клас на участниците; предприети мерки; име и подпис на лицето, регистрирало инцидента.

7.   Класният ръководител извършва проверка на случая, като при необходимост ползва съдействието на психолог.

8.   Извършване на последващи действия – налагане на санкция по Закона за предучилищно и училищно образование, тематични часове на класа, беседи и разговори с психолога, разговори с  родители и/или други подходящи според случая възпитателни мерки.

9.   Училищният координационен съвет за справяне с тормоза в училище планира и осъществява дейности с възпитателна функция спрямо детето (децата), инициирали и/или извършили физическа саморазправа.

10.   Засегнатите от тормоз страни да осъществят психологическа консултация с психолога на училището.