Отчети за изпълнението на бюджета

                          Протокол № 1/ 31.01.2019г.

 

Днес, 31.01.2019г. се  проведе заседание на Общото събрание на служителите в Профилирана гимназия „Симеон Велчев” гр. Омуртаг относно изпълнение на бюджета към 31.12.2018 година. На заседанието присъстват 25 от членове на общото събрание. Отсъстват : Галина Иванова-  в отпуск и Стилиян Илиев – на курс. На събранието присъстват трима от членовете на Обществения съвет на училището: Рюкие Салиева-член, Силвия Спасова- член, Петър Петков-член, и Красимира Попова, председател на Обществения съвет. Налице е необходимият кворум за взимане на решения.

Директорът и председател на събранието предлага следния дневен ред:

Точка 1 : Отчет и приемане на бюджета към 31.12.2018год.

Няма други предложения.

Предложението за дневен ред е подложено на гласуване и прието единодушно с 28 гласа „за”. Липсват „против” и „въздържал се”.

По първа точка от дневния ред докладва директорът с отчет за изпълнението на бюджета. В бюджета са заложени приходи както следва:

24  04

Нетни приходи от продажби

2577,00

 

24 05

Приходи от наем на имущество

600,00

 

24  06

Приходи от наеми на земя

0,00

 

36 19

Други неданъчни приходи

0

 

37 02

  3% данък по ЗКПО в/у приходите

-100,00

 

61 01

 МОН - изграждане на безжичен интернет

12750,00

 

61 01

Трансфер м/у бюдж.сметки МОН

/спрени месечни помощи                                                           2610,00

 

61 05

Трансфер от БТ

8275,00

 

88 03

проект "Твоят час"

16200,00

 

61 09

Трансфер 

666261,00

 

 

 преходен остатък

12815,00

 

 

превоз ученици

60862,00

 

 

спорт за всички

792,00

 

 

ИКТ в училище

290,00

 

 

издръжка  за м. 01-м.12.2018г.

515598,00

 

 

НП "Съвременна образователна среда"

926,00

 

 

пътни учители

1766,00

 

 

обещетения

1800,00

 

 

без свободен час

1715,00

 

 

Допълн.възнаграждение директор

913,00

 

 

от резерва

57298,00

 

 

стипендии

11486,00

 

 

 ВСИЧКО ПО ПРИХОДИТЕ

709173,00

 

         

Разходи

01 01

Заплати   персонал трудови правоотношение

369221,00

 

училище

312748,00

 

общежитие

45735,00

 

проект "Твоят час"

10738,00

02 00

Други възнаграждения

23398,00

02 01

за нещатен перс.по трудови правоотношения

7961,00

02 02

Граждански договори

0,00

02 05

СБКО и преставително облекло

14100,00

 

училище

12631,00

 

общежитие

1469,00

02 08

 Обещ. По чл.222,224 от КТ

1337,00

 

училище

0,00

 

общежитие

1337,00

05 00

ОСИГУРОВКИ  ОБЩО

85663,00

05 51

Социални осигуровки

45312,00

 

училище

37789,00

 

общежитие

6316,00

 

проект "Твоят час"

1207,00

05 52

УПФ

12773,00

 

училище

11212,00

 

общежитие

1134,00

 

проект "Твоят час"

427,00

05 60

Здравни осигурителни вноски

18559,00

 

училище

15808,00

 

общежитие

2236,00

 

проект "Твоят час"

515,00

05 80

вноски за ДЗПО

9019,00

 

училище

8438,00

 

общежитие

280,00

 

проект "Твоят час"

301,00

10 00

ИЗДРЪЖКА

194489,00

10 11

Храна

0,00

10 12

Медикаменти

297,00

10 13

 Постелен инвентар и облекло

2970,00

 

училище

2160,00

 

общежитие

810,00

10 14

УНИР и книги в библиотека

0,00

10 15

 Материали

19740,00

 

ЗУД   копирна хартия маркери и др. канцеларски материали

2249,00

 

тонери принтер  рутер и др. резервни части

1156,00

 

камери

790,00

 

пердета

312,00

 

бойлер

180,00

 

други м-ли /почистващи препарати бои  метли клодан брави и др.

4740,00

 

учебници 9 клас

360,00

 

материали за изграждане на безжичен интернет

4622,00

 

НП "Съвременна образователна среда"

919,00

 

екипи волейбол и футбол

2171,00

 

волейболни топки - проект спорт за всички

400,00

 

вода и храна волейболисти

134,00

 

проект "Твоят час"

1707,00

10 16

 Вода,горива и енергия

76066,00

 

вода

831,00

 

ел.енергия

9478,00

 

газьол -  гориво парно

63397,00

 

дърва

2360,00

 

 

 

10 20

Разходи за външни услуги

90694,00

 

пътни учители

2846,00

 

телефонни разговори и GSM

2373,00

 

интернет

840,00

 

курс квалификации

1688,00

 

превоз ученици

66381,00

 

седмично разписаниe пощенски и  куриерски услуги

193,00

 

други СОТ,абон.Омекс заплати,видеонаблюдение  и др.

4305,00

 

таблети

4767,00

 

Уча се - достъп за 1 година

198,00

 

ремонт и зареждане на пожарогасители

217,00

 

изграждане на безжичен интернет

3234,00

 

технически надзор парно

340,00

 

трудова медицина

348,00

 

дератизация по договор

396,00

 

абонамент и поддръжка Админ Про

366,00

 

адвокатска услуга  търг по ЗОП

400,00

 

превоз волейболисти  до Попово и нощувки Силистра - спорт

497,00

 

проект "Твоят час"

1305,00

10 30

 Текущ ремонт

3636,00

 

 

 

10 51

 Командировки в страната

1053,00

 

командировки  Търговище  и общината

811,00

 

командировки  Търговище олимпиади

38,00

 

командировка Банкя - Мариана Младенова

55,00

 

командировка София- Петър Петров конференция

149,00

10 62

разходи за застраховане

33,00

 

спорт за всички - застр.волейболисти

33,00

19 81

 Платени  данъци, мита и такси

3071,00

 

такса битови отпадъци  училище

2548,00

 

такса битови отпадъци  общежитие

523,00

40 00

Стипендии

28437,00

53 01

ДМА програмни продукти и лицензи

4894,00

 

ВСИЧКО РАЗХОДИ

709173,00

 

ОСТАТЪК В БАНКАТА

0,00

 

КАСОВА НАЛИЧНОСТ

0,00

 

ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК

58000,00

 

ОТ ТЯХ: ЗА РЕМОНТ  ОТ РЕЗЕРВА

57298,00

 

СПОРТ ЗА ВСИЧКИ

348,00

 

Представеният доклад по изразходването на бюджета е предложен за обсъждане.

          Г-н Пейков попита какви са перспективите.

          Директорът отговори, че каквото имаме като приход с изхарчено.

          Представения бюджет се гласува и приема с 28 гласа „за”, липсват „против” и „въздържал се”.

Дневният ред бе изчерпан и заседанието бе закрито.

 

Секретар:                                                  Председател: