Отчети за изпълнението на бюджета

                     

                                                     Протокол № 3/ 11.10.2019

 

Днес, 11.10.2019 г.  проведе заседание на Общото събрание на служителите в Профилирана гимназия „Симеон Велчев” гр. Омуртаг относно изпълнение на бюджета към 30.09.2019 година. На заседанието присъстват всички членове на общото събрание. На събранието присъстват четирима от членовете на Обществения съвет на училището: Селиме Алиосманова-член, Силвия Спасова- член, Диян Димитров -член, Красимира Попова-председател на Обществения съвет. Налице е необходимият кворум за взимане на решения.

Директорът и председател на събранието предлага следния дневен ред:

Точка 1 : Отчет и приемане на бюджета към 30.09.2019год.

Няма други предложения.

Предложението за дневен ред е подложено на гласуване и прието единодушно с 29 гласа „за”. Липсват „против” и „въздържал се”.

По първа точка от дневния ред докладва директорът с отчет за изпълнението на бюджета. В бюджета са заложени приходи и разходи както следва:

параграф

                                  ПО ПРИХОДИТЕ

 

24  04

Нетни приходи от продажби

2043,38

 

 

 

24 05

Приходи от наем на имущество

2000,00

 

 

 

 

 

 

24  06

Приходи от наеми на земя

0,00

 

 

 

36 19

Други неданъчни приходи

0

 

 

 

37 02

  3% данък по ЗКПО в/у приходите

-103,53

 

 

 

64 01

  ПУДОС

2455,88

 

 

 

61 01

Трансфер м/у бюдж.сметки- АСП спрени помощи

612,25

 

 

 

61 05

Трансфер от БТ

3636,69

 

 

 

 

 

 

88 03

проект "Подкрепа за успех"

14008,00

 

 

 

61 09

Трансфер 

612121,41

 

 преходен остатък

58000,00

 

превоз ученици

46080,41

 

спорт за всички

0,00

 

ИКТ в училище

0,00

 

издръжка  за м. 01-м.09.2019г.

503676,00

 

от резерва

0,00

 

  пътни учители

4365,00

 

обещетения

0,00

 

без свободен час

0,00

 

Допълн.възнаграждение директор

0,00

 

 ВСИЧКО ПО ПРИХОДИТЕ

636774,08

 

 РАЗШИФРОВКА НА ПАРАГРАФИ   към 30.09.2019 г

 

 параграф

                             ПО РАЗХОДИТЕ

Сума

 

 

уч-ще

 

 

общежитие

01 01

Заплати   персонал трудови правоотношение

309236,19

 

училище

282635,86

 

общежитие

26600,33

 

 

 

02 00

Други възнаграждения

24603,71

02 01

за нещатен перс.по трудови правоотношения

3054,87

02 02

Граждански договори

0,00

02 05

СБКО

13904,08

 

представително облекло

9660,00

 

училище-СБКО

3874,95

 

общежитие-СБКО

369,13

02 08

 Обещ. По чл.222,224 от КТ

7644,76

 

училище

0,00

 

общежитие

0,00

 

 

 

05  00

ОСИГУРОВКИ  ОБЩО

70856,94

05 51

Социални осигуровки

37500,44

 

училище

33417,06

 

общежитие

3648,40

 

временна заетост

434,98

 

 

 

05 52

УПФ

10459,92

 

училище

9885,42

 

общежитие

574,50

 

 

 

 

 

 

05 60

Здравни осигурителни вноски

15384,90

 

училище

13903,65

 

общежитие

1296,90

 

временна заетост

184,35

 

 

 

05 80

вноски за ДЗПО

7511,68

 

училище

7325,04

 

общежитие

186,64

10  00

ИЗДРЪЖКА

155163,04

10 11

Храна

0,00

10 12

Медикаменти

0,00

 

 

 

10 13

 Постелен инвентар и облекло

3240,00

 

училище

2520,00

 

общежитие

720,00

 

 

 

10 14

УНИР и книги в библиотека

0,00

 

 

 

10 15

 Материали

7434,33

 

канцеларски м-ли /хартия маркери пощ.марки  и др./

1681,20

 

тонери

492,00

 

други м-ли /почист.препарати кранове брави  тръби метли клодан и др.

4213,53

 

касов апарат

255,00

 

  ЗУД

537,60

 

подмяна на 2 камери

120,00

 

награди - отличници на випуска

135,00

 

 

 

 

 

 

10 16

 Вода,горива и енергия

23876,59

 

вода

721,28

 

ел.енергия

10863,31

 

дизелово гориво парно

10492,00

 

дърва

1800,00

 

 

 

10 20

Разходи за външни услуги

61866,87

 

пътни учители

1930,54

 

телефонни разговори и GSM

2232,15

 

интернет

640,00

 

курс квалификации

2629,00

 

превоз ученици

47782,06

 

продухване канали седм.разписание куриерски услуги и др.

1069,72

 

други СОТ,абон.Омекс заплати,видеонаблюдение,админ про,римсофт и др.

3551,40

 

таблети

859,00

 

трудова медицина

348,00

 

дератизация по договор

306,00

 

превоз волейболисти  до Попово - спорт за всички

519,00

 

 

 

10 30

 Текущ ремонт

57292,00

 

 

 

10 51

 Командировки в страната

1411,80

 

командировки  Търговище  и общината

831,32

 

командировки  Търговище олимпиади

76,00

 

командировки  София и Банкя

252,00

 

командировки Варна

252,48

 

 

 

10 62

разходи за застраховане

41,45

 

спорт за всички - застр.волейболисти и футболисти

41,45

19 81

 Платени  данъци, мита и такси

3070,62

 

такса битови отпадъци  училище

2547,53

 

такса битови отпадъци  общежитие

523,09

 

 

 

 

 

 

40 00

Стипендии

19536,00

 

 

 

52 00

Д М А

0,00

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО РАЗХОДИ

582466,50

 

 

 

 

 

 

 

ОСТАТЪК В БАНКАТА

53547,00

 

КАСОВА НАЛИЧНОСТ

761,00

Представеният доклад по изразходването на бюджета е предложен за обсъждане.

          Г-жа Йорданова попита предвиждат ли се средства за квалификации.

          Директорът отговори, че се предвидени средства за квалификация.

           Представения бюджет се гласува и приема с 29 гласа „за”, липсват „против” и „въздържал се”.

          Дневният ред бе изчерпан и заседанието бе закрито.

 

Секретар:                                                  Председател: