Профилирана Гимназия"Симеон Велчев" гр.Омуртаг

Профилирана гимназия “Симеон Велчев”

гр. Омуртаг, ул. “Генералска” № 7, тел. 0605/62538, e-mail: gym_sv@mail.bg

 

                                                                               Утвърдил:

Директор: ............................

/Димитър Димитров/

 

ПРАВИЛНИК за дейсността на училището

 

                  

 

 
   

СЕПТЕМВРИ

2019 г.

 

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Настоящият Правилник за дейността на училището определя безпрепятствената обмяна на информация от ръководителите към изпълнителите и обратно. Задълженията ни при осъществяване на учебно-възпитателната работа са определени според длъжностните характеристики и на принципите на демократичност и равнопоставеност. Всеки трябва да знае своите права, задължения, какво ще ръководи, координира и пред кого ще се отчита. Изготвен е на основание ЗПУО.

(2) Светското образование не допуска налагането на идеологически и религиозни доктрини на учениците, както и дискриминация на основата на пол, народност, етническа принадлежност и религия.

Чл. 2. Профилирана гимназия “Симеон Велчев” е училище с местно значение, финансира се от общинския бюджет и ползва имоти, които са публична общинска собственост. Като общинско училище, учениците ползват правото си на безплатно образование и след задължителната училищна възраст, като:

1. Не заплащат такси за училищно обучение в рамките на държавните образователни изисквания;

2. Ползват безплатно училищната база за обучение и развитие на интересите и способностите си;

3. В Гимназията могат да се обучават и ученици от други общини.

Чл.3. (1). В Профилирана гимназия Симеон Велчев” училищното обучение се осъществява в дневна форма.

(2) Училището осигурява обучение и в индивидуална и самостоятелна форма.

(3) В индивидуална форма на обучение може да се обучават:

1. ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна, вечерна или комбинирана форма за повече от 30 последователни учебни дни;

2. ученици, които по семейни причини желаят да завършат в други срокове обучението си за един или повече класове;

3. ученици с изявени дарби;

4. ученици със специални образователни потребности при условията на чл. 107, ал. 4 от ЗПУО;

5. учениците в случаите по чл. 107, ал. 2, т. 1 – 4 от ЗПУО.

(4) В самостоятелна форма на обучение може да се обучават:

1. ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна форма;

2. ученици в задължителна училищна възраст – по желание на ученика или родителя, по реда на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО;

3. ученици с изявени дарби;

4. лица, навършили 16 години.

Чл.4 (1). Обучението и възпитанието на учениците в Гимназията се провежда на книжовен български език.

(2). Учениците, за които българския език не е майчин, могат да изучават майчиния си език съгласно ЗПУО.

(3). Майчин език по смисъла на този правилник е езикът, на който детето общува в семейството си.

Глава втора

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.5 (1). Училището има право на:

 1. Наименование, символи, седалище и официален адрес, който съответства на адреса на дирекцията;
 2. Собствен кръгъл печат и печат с държавния герб;
 3. Банкова сметка;
 4. Данъчен номер и шифър по БУЛСТАТ.

(2) Училището има право да:

 1. Притежава собствено движимо и недвижимо имущество и да се разпорежда с него;
 2. Предоставя собствени движими вещи и недвижими имоти под наем, реализира поименни компенсационни бонове и компенсаторни записи, извършва квалификационна и творческа дейност, образователни и други услуги, ако това не е във вреда на образователно-възпитателния процес и при спазване на санитарно-хигиенните изисквания;
 3. Се разпорежда самостоятелно с бюджетните си средства и със средствата, получени от дарения;
 4. Определя вътрешната си организация и училищните символи, ритуали и униформено облекло;
 5. Определя начина на приемане на учениците в съответствие с нормативните актове;
 6. Определя организацията, методиката и средствата на обучение и възпитание в съответствие с нормативните актове;
 7. Издава документи за завършен клас и степен на образование;
 8. Сключва договори за асоцииране с юридически лица от страната и чужбина, без да нарушава държавните интереси.

(3) Училището носи отговорност за:

 1. Изпълнението на ЗПУО и др. нормативни документи.
 2.  Създаването на условия за опазване на живота и укрепване здравето на учениците по време на обучението и възпитанието им, както и на територията си.
 3. Законосъобразното изразходване на бюджетните средства и опазването на материално-техническата си база;
 4. Извършването на дейности и прояви, които противоречат на законите на страната, ограничават правата и свободите на личността или нарушават учебно-възпитателния процес.

Чл. 6 (1). Училищното образование в Профилирана гимназия “Симеон Велчев” според съдържанието на подготовката е общо.

(2) Общото образование осигурява усвояването на задължителните учебни знания и на знания и умения на по-високо равнище чрез избираеми учебни часове и факултативни учебни часове.

Чл.7 (1). Училищното образование в Профилирана гимназия “Симеон Велчев” според степента е средно.

(2) Средното образование е с пет годишен срок на обучение (от осми/девети до дванадесети клас) след завършено основно образование и се осъществява в два етапа.

Чл. 8. Учениците могат да се преместват в друга паралелка в училището, в което се обучават или в друго училище съгласно изискванията на глава пета “Преместване на ученици“ от Наредба за организацията на дейностите в училищното образование.

Чл. 9 (1). Учениците се преместват при спазване на следните условия и ред:

1. подаване на писмено заявление от родителите и/или ученика съгласно чл. 12, ал. 2 на ЗПУО до директора на приемащото училище;

2. издаване на служебна бележка от директора на училището до три работни дни, с която потвърждава възможността за записването на ученика.

(2) Служебната бележка по ал. 1, т. 2 се представя от родителя/настойника и/или ученика заедно със заявлението за преместване на директора на училището, от което се премества ученикът.

(3) До три работни дни директорът на училището, в което се е обучавал ученикът, предоставя на родителя/настойник и/или ученика удостоверение за преместване, копие на училищния учебен план, копие на личното образователно дело на ученика в гимназиален етап.

(4) До три работни дни от получаване на удостоверението за преместване родителят/настойникът и/или ученикът представя получените документи за записване в приемащото училище.

(5) Директорът на приемащото училище до три работни дни определя със заповед условията за приемане на ученика и информира родителя/настойника и/или ученика.

Родителят/настойникът и/или ученикът подписва декларация за информирано съгласие относно различията в учебния план в приемащото училище и необходимите приравнителни изпити, ако има такива.

(6). В срока по ал. 5 директорът на приемащото училище информира писмено директора на училището, от което идва ученикът, за неговото записване.

Чл.10. Завършването на клас в Профилирана гимназия “Симеон Велчев” се удостоверява с ученическа книжка.

Чл.11. Учениците, завършили успешно Х клас, получават удостоверение за завършен първи гимназиален етап на средно образование, което им дава право да продължат обучението си във втори гимназиален етап на средно образование и на обучение за придобиване на професионална квалификация.

Чл.12.(1). Средно образование се придобива съгласно чл. 132 от ЗПУО.

(2). Учениците, успешно завършили ХІІ клас, стават зрелостници и придобиват право да се явят на държавни зрелостни изпити.

(3). Зрелостниците, обучавани по училищен учебен план, който осигурява профилирана подготовка, придобиват средно образование след успешно полагане на задължителен държавен зрелостен изпит по учебния предмет Български език и литература и на задължителен държавен зрелостен изпит по профилиращ учебен предмет.

Чл. 13. (1) Средно образование се придобива след успешно завършен ХII клас и успешно положени държавни зрелостни изпити и се удостоверява с диплома за завършено средно образование, в която се вписва и общият успех. Дипломата е окончателна и дава право за продължаване на образованието или за професионално обучение.

(2) Когато зрелостникът не се е явил или не е положил успешно държавните зрелостни изпити, по свое желание получава удостоверение за завършен втори гимназиален етап на средното образование, което дава право на професионално обучение.

(3) Държавните зрелостни изпити по ал. 1 са два, като единият от тях е по български език и литература, а вторият се определя по избор на ученика от учебните предмети Чужд език, Математика, Информатика, Информационни технологии, Физика и астрономия, Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда, История и цивилизация, География и икономика, Предприемачество, Музика, Изобразително изкуство и Философия, изучавани в избираемите учебни часовете като профилиращ учебен предмет във втори гимназиален етап на средното образование.

(4) По свое желание зрелостникът може да положи и до два допълнителни държавни зрелостни изпити по избрани от него учебни предмети по чл. 135, ал. 1 от ЗПУО.

Чл. 14. Всяка учебна седмица освен задължителните учебни часове по ал. 2 се включва и по един учебен час по учебния предмет “Физическо възпитание и спорт”.

Чл.15.(1). Дубликат на диплома за завършено средно образование се издава от директора на училището, издало оригиналния документ.

(2) Дубликатът се издава по молба на заинтересуваното лице в случай, че документът е изгубен, унищожен или е станал негоден за ползване.

Чл.16 (1). Дубликатът се издава при наличие на училищна документация, от която е видно, че оригиналният документ е издаден.

(2) Дубликат на диплома за завършено средно образование се издават на лица, учили в закрити вече училища, чиято документация се съхранява в Профилирана гимназия “Симеон Велчев” след подадена молба от заинтересованите лица.

Глава трета

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ

РАЗДЕЛ І

Форми на обучение

Чл. 17. Формите на обучение в Профилирана гимназия “Симеон Велчев” са дневна, самостоятелна и индивидуална.

Чл. 19. В дневна форма на обучение учениците се организират в паралелки и групи, а за останалите форми обучението се организират за отделен ученик.

Чл. 20. Дневната форма на обучение е присъствена форма, която се провежда между 8.00 ч и 19.00 часа в учебните дни.

Чл. 21 (1). Самостоятелната форма на обучение е неприсъствена форма, при която учениците се подготвят самостоятелно и се явяват на изпити по учебни предмети, съгласно училищния учебен план.

(2). Самостоятелната форма на обучение се организира за:

1. ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна форма;

2. ученици в задължителна училищна възраст – по желание на ученика или родителя, по реда на чл. 12, ал. 2;

3. ученици с изявени дарби;

4. лица, навършили 16 години.

Чл. 22 (1) Индивидуалната форма на обучение включва учебни часове, както и изпити или текущи оценки по учебни предмети, ако това е предвидено с индивидуалния учебен план, утвърден от директора на училището.

(2) Индивидуалната форма на обучение се организира за:

1. ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна, вечерна или комбинирана форма за повече от 30 последователни учебни дни;

2. ученици, които по семейни причини желаят да завършат в други срокове обучението си за един или повече класове;

3. ученици с изявени дарби;

(3) В случаите по ал.2 т.1 училището организира индивидуално обучение в домашни условия въз основа на преценката на регионалния център за подкрепа, медицински документ, издаден от ЛКК като осигурява от 8 до 12 учебни часа седмично.

(4) Знанията и уменията на учениците по ал. 2, т. 1 се оценяват чрез текущи проверки, а на учениците по ал. 2, т. 2 - чрез изпити.

(5) Условията и редът за организиране и провеждане на изпитите се определят със заповед на директора на училището.

Чл. 23 (1) Ученици, които ще се обучават в индивидуална или самостоятелна форма на обучение при условията на чл. 21, ал. 2, т. 1 и чл. 22, ал. 2, т. 1, както и ученици, навършили 16-годишна възраст и желаещи да променят формата на обучение по чл. 21 и чл. 22 подават писмено заявление до директора на Профилирана гимназия “Симеон Велчев”.

(2) Учениците, които се обучават в дневна, индивидуална или самостоятелна форма на обучение могат да променят формата на обучението си в началото на учебната година. Промяната на формата на обучение се допуска и по време на учебните занятия, когато се преминава от дневна в индивидуална или самостоятелна форма на обучение, както и от индивидуална в дневна форма на обучение в случаите на т. 1 и 3 от чл. 22, ал. 2 на настоящия правилник.

(3) За промяна на формата на обучение директорът издава заповед.

(4) Учениците, които се обучават в самостоятелна форма на обучение полагат изпити за определяне на годишна оценка в две редовни и две поправителни сесии, и една допълнителна сесия.

(5) Учениците, които се обучават в самостоятелна форма на обучение определят по кои учебни предмети ще полагат изпитите по ал. 4 в заявление, което се входява във входящият дневник на училището.

(6) Съгласно заявленията по ал. 5 се изготвя график за всяка изпитна сесия. Графикът се обявява публично.

Чл. 24. Завършването на клас и на степен на образование в различните форми на обучение се удостоверява със същите по вид документи, съгласно НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование.

 

РАЗДЕЛ ІІ

Организационни форми

Чл. 25 (1) Обучението в Профилирана гимназия “Симеон Велчев” се организира в пет последователни класове – от VIII до ХІІ включително.

(2) Продължителността на обучението в един клас е една учебна година за всички форми на обучение.

(3) Класовете се номерират във възходящ ред с римски цифри.

Чл.26. (1) В зависимост от броя на приетите ученици класовете се разделят на паралелки.

(2) Паралелките от един клас се обозначават с началните букви на българската азбука, които се поставят след номера на класа.

(3) В зависимост от особеностите на учебния предмет паралелката може да се дели на групи, да се организират сборни групи от различни паралелки от един клас или от различни класове.

(4) В Профилирана гимназия “Симеон Велчев” може да организира сборни групи за факултативна подготовка или за дейности, свързани с развитието на интересите, способностите и потребностите на учениците в областта на спорта, науката, техниката, технологиите, изкуствата и отдиха. Групите могат да се формират от ученици от различни класове.

Чл. 27. (1) Условията и редът за определяне на броя на паралелките в училището, броя на учениците в тях, деленето на паралелките на групи, както и за организиране на индивидуално обучение на ученик от паралелка се определят с държавния образователен стандарт за финансирането на институциите и в съответствие с държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.

(2) Разпределението на учениците по паралелки се извършва от директора на училището при спазването на изискванията на ал. 1.

(3). В началото на учебната година директорът определя със заповед класните ръководители на всички паралелки. Класният ръководител организира и провежда часа на класа.

РАЗДЕЛ ІІІ

Учебно време

Чл. 28. (1) Обучението в Профилирана гимназия “Симеон Велчев” се организира в учебни години, учебни срокове, учебни седмици, учебни дни и учебни часове.

(2) През учебната година учениците ползват есенна, коледна, междусрочна, пролетна и лятна ваканция.

Чл. 29 (1) Учебната година започва не по-рано от 15 септември и е със продължителност 12 месеца.

(2) Учебните занятия са с продължителност от не повече от 36 и не по-малко от 31 учебни седмици и се разпределят в два учебни срока.

(3). Първият учебен срок е с продължителност 18 учебни седмици.

(4). Продължителността на учебната седмица е 5 учебни дни.

(5). Изключения по ал. 1,2,3 и 4 се допускат само, ако това е предвидено в учебния план.

Чл.30. (1) Продължителността на ваканциите с изключение на лятната и други неучебни дни се определят със заповед на министъра на образованието и науката.

(2) Учебни дни може да се определят за неучебни или неучебни дни за учебни със заповед на министъра на образованието и науката.

(3) В случай на разместване на почивните дни през годината на основание чл. 154, ал. 2 от Кодекса на труда обявените почивни дни са неучебни за учениците, съответно обявените работни дни са учебни дни, освен когато учениците са във ваканция.

(4) Кметът на общината след съгласуване с началника на регионалния инспекторат по образованието може да обявява до три дни за неучебни за училищата на територията на общината в случай на извънредни или непредвидени обстоятелства, както и за отбелязване на празника на общината.

(5) В случаите по ал. 1, 2 и 3 след възстановяване на учебния процес и при необходимост началникът на регионалния инспекторат по образованието създава организация за преструктуриране на тематичното разпределение на учебното съдържание.

Чл. 31 (1) Броят на задължителните учебни часове за една учебна седмица не може да бъде повече от 32 учебни часа.

(2) Часът на класа се включва в седмичното разписание на учебните занятия извън броя на задължителните учебни часове.

(3) Всяка учебна седмица, освен задължителните учебни часове по ал. 2, включва и по един учебен час по учебния предмет “Физическо възпитание и спорт”, който се използва за организиране и провеждане на спортни дейности на открито.

Чл.32 (1) Организацията на учебния процес в Профилирана гимназия “Симеон Велчев” е полудневна и включва от 5 до 7 задължителни учебни часа. Полудневната организация се осъществява в една смяна – преди обед.

(2) Седмичното разписание на учебните занятия се съобразява с психо-физическите особености и възможности на учениците. То се разработва в съответствие с изискванията на наредба на министъра на здравеопазването и се утвърждава от директора.

Чл. 33 Продължителност на учебните часове, почивки, екскурзии с учебна цел с продължителност от един учебен ден.

(1) Продължителността на учебния час е 45 минути.

(2) Учебният ден започва не по-рано от 8.00 часа и приключва не по-късно от 19.00 часа.

(3) При непредвидени и извънредни обстоятелства продължителността на всеки учебен час може да бъде намалена до 20 минути от директора на училището със заповед.

(4) В случаите и по реда на ал. 3 директорът може да намалява и продължителността на часовете за самоподготовка, занимания по интереси и дейностите по отдих и физическа активност при целодневна организация на учебния ден.

(5) В случаите по ал. 3 и 4 директорът на училището уведомява началника на регионалното управление на образованието до края на учебния ден, за който се отнася намалението, и създава организация за уведомяване на родителите на учениците и за осигуряване на транспорт на пътуващите ученици.

(6) След всеки учебен час се осигурява почивка на учениците.

1. Почивките между учебните часове в училището се определят от директора и са с продължителност не по-малко от 10 и не повече от 30 минути.

2. Директорът на училището осигурява за учениците поне една почивка не по-малка от 20 минути.

(7) Съобразно очакваните резултати от обучението по отделните учебни предмети по време на учебната година учениците могат организирано да посещават различни културни и научни институции и прояви, както и да участват в различни организирани прояви или изяви извън населеното място на училището, които не са предмет на уреждане в наредбата по чл. 79, ал. 5 от Закона за туризма. Ученически туристически пакети и свързани туристически услуги в училищното образование, които се провеждат въз основа на сключен договор между туроператор и директора на училището под формата на детски лагери, екскурзионно летуване, походи, училища сред природата, ски ваканции, обучения по зимни спортове и други пътувания с образователна, възпитателна, културно-развлекателна и опознавателна цел, може да се организират от училището по време на ваканциите и почивните дни, а през учебно време - за не повече от 5 учебни дни за паралелка. Допустимият брой на учебните дни за организиране на ученически туристически пакети и свързани туристически услуги през учебно време се изчислява въз основа на предоставена и реализирана възможност за пътуване на учениците от една паралелка, дори когато не всички ученици от паралелката са се включили в туристическото пътуване.

Туристическите пътувания през учебно време се планират и с образователни и възпитателни цели и задачи. В зависимост от конкретната цел на пътуването училището включва в тях поне две от следните дейности:

1. уроци в културни, обществени и научни институции и природни обекти;

2. уроци и занимания по интереси на места и обекти с образователно,

културно, историческо или екологично значение;

3. посещение в друго училище за съвместни уроци, за участие в общи изяви

или за кариерно ориентиране;

4. посещение в предприятия или обществени институции за кариерно

ориентиране и/или уроци за практическа дейност в конкретна работна среда;

5. уроци или занимания по интереси в областта на спорта, участия в

спортни инициативи съвместно с други училища, със спортни клубове или с

ЦПЛР."

          (8) Учениците могат да участват и/или посещават прояви, изяви и мероприятия, организирани от други институции и провеждани в населеното място на училището, за което директорът на училището издава заповед един ден преди провеждането на проявата.

         (9) За всяка организирана проява, изява или мероприятие, които не са предмет на уреждане в наредбата по чл. 79, ал. 5 от Закона за туризма, директорът на училището създава организация за вземане на информираното писмено съгласие на родителите/настойниците на учениците с инструктаж за безопасност и култура на поведението по време на пътуването и провеждането на мероприятието.

        (11) Срокът за получаване на декларациите за информирано писмено съгласие от родителите/настойниците на учениците с инструктаж за безопасност и култура на поведението по време на пътуването и провеждането на мероприятието от класните ръководители е пет календарни дни преди провеждането на проявата.

       (12) Декларациите за информираното писмено съгласие от родителите/настойниците на учениците с инструктажа от ал. 11 се съхраняват от класните ръководител за срок от три месеца след провеждането на проявата.

       (13) За провеждането на мероприятията по чл. 7 директорът на училището издава заповед със следното съдържание: маршрут с начален и краен пункт на тръгване и пристигане; час на тръгване и очаквано време на пристигане; час и място на тръгване от крайния пункт и очаквано време на завръщане; транспорт – вид на превозното средство, регистрационен номер, име на шофьора (фирмата превозвач представя декларация, че превозното средство е лицензирано за превоз на деца и ученици и има необходимите застраховки и технически прегледи); имена на ръководителите педагози( един ръководител на 12 ученици); главен ръководител – педагог на провежданото мероприятие; изрична забрана за пътуване в тъмните часове на деня. При необходимост се издава и заповед за преструктуриране на учебното съдържание.

 

 

                                      РАЗДЕЛ ІV

Оценяване на резултатите от обучението на учениците         /оформяне на срочни и годишни оценки/

 

 

Чл.34. (1) Срочната оценка се формира от учителя, като се отчитат компетентностите на ученика върху учебното съдържание по съответния учебен предмет или модул, изучаван през учебния срок за придобиване на общообразователната, разширената, профилираната, и при вземане предвид на текущите оценки.

(2) Срочна оценка не се формира без наличието на минималния изискуем брой текущи изпитвания поради отсъствие на ученика в повече от 25 % от часовете по учебния предмет в съответния вид училищна подготовка. В този случай ученикът полага изпит за определяне на срочна оценка.

       (3) Срочна оценка се формира само за учебните предмети, които по

учебен план се изучават с повече от един учебен час седмично.

(4) Срочната оценка се формира не по-рано от една учебна седмица и не по-късно от два учебни дни преди приключване на съответния учебен срок.

 (5) При обучението за придобиване на профилирана подготовка срочна оценка се формира по всеки модул от профилиращия учебен предмет, без да се формира срочна оценка по профилиращия учебен предмет.

(6) Годишната оценка се оформя от учителя по съответния учебен предмет или модул, като се отчитат постигнатите компетентности на ученика върху учебното съдържание, изучавано през учебната година за придобиване на общообразователната, разширената, профилираната, и при

вземане предвид на срочните оценки.

       (7) За учебен предмет, който по училищен учебен план се изучава само през един от сроковете, се формира годишна оценка въз основа на съответната срочна оценка.

      (8) За учебен предмет, който по учебен план се изучава с един учебен

час седмично и през двата учебни срока се формира само годишна оценка при вземане предвид на текущите оценки.

       (9) Годишна оценка не се формира на учениците, обучавани в дневна, форма, по учебен предмет или модул, ако отсъствията на ученика от учебни

часове през втория учебен срок надхвърлят 25% от учебните часове по съответния предмет или модул, предвидени по училищния учебен план за съответната паралелка, и това не позволява да бъде осъществен минималният брой текущи изпитвания. В този случай ученикът полага изпит за определяне на срочна оценка.

      (10) При обучението за придобиване на профилирана подготовка се формира годишна оценка по всеки модул от профилиращия учебен предмет и годишна оценка по профилиращия учебен предмет. Годишната оценка по профилиращия учебен предмет се формира като средноаритметична с точност до 0,01 от годишните оценки по всеки модул от предмета.

     (11) Срочната и годишната оценка се формират в съответствие с определеното в учебната програма съотношение между текущите оценки от устните писмените и практическите изпитвания, в т.ч. и от класните и/или контролните работи, и участието на ученика в учебния процес (работа в час, изпълнение на домашни работи, изпълнение на практически задачи, работа по проекти).

     (12) Срочните и годишните оценки на учениците от VIII до XІІ клас се формират с точност до цяло число, с изключение на случаите по чл. 34, ал.10.

РАЗДЕЛ V

Съдържание на училищното обучение

Чл. 35. (1) Училищната подготовка е съвкупност от компетентности – знания, умения и отношения, необходими за успешното преминаване на ученика в следващ клас, етап и/или степен на образование и свързани с постигане на целите на училищното образование.

(2) Според съдържанието си училищната подготовка в Профилирана гимназия “Симеон Велчев“ е общообразователна, разширена, профилирана.

(3) Училищната подготовка се придобива чрез обучение по учебни предмети или модули.

Чл. 36 (1) Общообразователната подготовка обхваща следните групи ключови компетентности:

1. компетентности в областта на българския език;

2. умения за общуване на чужди езици;

3. математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на технологиите;

4. дигитална компетентност;

5. умения за учене;

6. социални и граждански компетентности;

7. инициативност и предприемчивост;

8. културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество;

9. умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и спорт.

(2) Общообразователната подготовка се придобива чрез изучаването на общообразователни учебни предмети.

(3) Целите, съдържанието и характеристиките на общообразователната подготовка, както и общообразователните учебни предмети по ал. 2 се определят с държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка.

Чл. 37. Разширената подготовка обхваща компетентности, които развиват и усъвършенстват отделни компетентности от общообразователната подготовка.

Чл. 38 (1) Профилираната подготовка обхваща задълбочени компетентности в даден профил, определени с държавния образователен стандарт за профилираната подготовка.

(2) Профилът е комплекс от профилиращи учебни предмети, два от които се определят с държавния образователен стандарт по ал. 1, а останалите се определят от училището с училищните учебни планове и са едни и същи за ХІ и ХІІ клас.

(3) Профилираната подготовка се придобива във втори гимназиален етап на средното образование чрез изучаване на профилиращите учебни предмети, включени в съответния профил.

(4) Всеки профилиращ учебен предмет се състои от задължителни и избираеми модули. Модулът е самостоятелно обособена част от съответния профилиращ учебен предмет.

(5) Задължителните модули по всеки профилиращ учебен предмет се определят с държавния образователен стандарт за профилираната подготовка.

(6) Въз основа на държавния образователен стандарт за профилираната подготовка министърът на образованието и науката утвърждава учебни програми за задължителните модули.

(7) Чрез избираемите модули се придобиват компетентности, определени в учебни програми, утвърдени от директора на училището. Учебните програми може да се разработват в сътрудничество с висши училища.

(9) Целите, съдържанието и характеристиките на профилираната подготовка, както и условията за определяне на профилиращите предмети се уреждат с държавния образователен стандарт за профилираната подготовка.

РАЗДЕЛ VI

Завършване на клас, етап и степен на образование

Чл. 39 (1) Ученик завършва успешно клас, ако има годишни оценки най-малко "среден (3)" по всички учебни предмети или модули, предвидени в училищния учебен план за съответния клас в задължителните и в избираемите учебни часове.

(2) Ученик, успешно завършил определен клас, продължава обучението си в следващия клас.

(3) Ученик, който има годишна оценка "слаб (2)" по учебен предмет или модул, полага изпит за промяна на оценката по учебния предмет или модул на не повече от две редовни поправителни сесии през учебната година. Редовните поправителни сесии се провеждат до две седмици след приключване на учебните занятия през месец юли и от 1 до 13 септември по ред, определен със заповед на директора на училището.

(4) Ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, не са се явили на изпитите в сесиите по ал. 3 могат да се явят на допълнителна поправителна сесия по ред, определен със заповед на директора на училището, но не по-късно от десети октомври.

(5) В случаите по ал. 3 ученик, който не се е явил или не е положил успешно изпита за промяна на оценката, повтаря класа.

(6) Ученици, които се обучават в индивидуална и самостоятелна форма на обучение, при повтарянето на класа се явяват на изпити само по учебните предмети, по които имат оценка слаб (2) или не са се явили на поправителните изпити.

(7) Редовните поправителни сесии за учениците от ХII клас са две и се провеждат до две седмици след приключване на учебните занятия и до един месец преди началото на учебната година по ред, определен със заповед на директора на училището.

(8) Учениците от ХII, които имат оценка слаб (2) по учебни предмети, изучавани в задължителните или избираемите учебни часове на редовните поправителни сесии и/или на допълнителната поправителна сесия по ал. 4 или не са се явили на поправителни изпити, могат да се явяват на поправителни изпити и на допълнителна януарска поправителна сесия по ред, определен със заповед на директора на училището.

(9) Ученик от XII клас, който има годишна оценка "слаб (2)" по един или по няколко учебни предмета или модула и не се е явил или не е положил успешно изпити за промяна на оценката, не повтаря класа. Той може да се явява на изпити за промяна на оценката без ограничения на броя изпитни сесии при условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

Чл. 40 (1) Учениците имат право еднократно да се явят на не повече от три изпита за промяна на годишна оценка по учебни предмети, изучавани в задължителните и/или в избираемите учебни часове, след приключване на учебните занятия съответно за ХI клас или за ХII клас.

(2) Изпитът за промяна на годишната оценка по учебен предмет или модул се полага върху учебното съдържание, включено в учебната програма по съответния учебен предмет или модул за съответния клас.

(3) За полагането на изпит за промяна на годишната оценка ученикът подава заявление до директора на училището, с което се отказва от годишната си оценка.

Чл. 41 (1) Изпитите за промяна на окончателна оценка при завършване на втори гимназиален етап се провеждат след приключване на учебните занятия съответно за ХII клас.

(2). Изпитът за промяна на окончателната оценка по учебен предмет или модул се полага върху учебното съдържание, включено в учебните програми по съответния учебен предмет или модул за съответните класове от етапа.

(3) За полагането на изпит за промяна на окончателната оценка ученикът подава заявление до директора на училището, с което се отказва от окончателната си оценка.

(4) Учениците имат право еднократно да се явят на изпит за промяна на окончателната оценка.

(5) Всеки ученик има право да положи изпит за промяна на окончателната оценка по не повече от три учебни предмета общо, изучавани в задължителните и/или в избираемите учебни часове.

(6) За промяната на окончателната оценка по учебен предмет, който се изучава само в един клас от втори гимназиален етап, се допуска само изпит за промяна на годишната оценка.

Чл. 42 (1) Получената оценка на изпит по чл. 40 и чл. 41 е окончателна. Когато получената оценка е слаб (2), ученикът се явява на поправителен изпит по реда на чл. 39.

Глава четвърта

УЧАСТНИЦИ В УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ

РАЗДЕЛ І

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Чл.43 (1) Педагогическите специалисти са лица, които в съответствие с придобитото образование и професионална квалификация, заемат длъжности в системата на предучилищното и училищно образование и изпълняват функции, свързани с:

1. обучението, възпитанието, социализацията и подкрепата за личностно развитие на  учениците;

2. управлението на училищата.

(2) Педагогически специалисти по ал. 1, т. 1 са учителите, възпитателите, психолозите, педагогическите съветници, логопедите, рехабилитаторите на слуха и говора, корепетиторите, хореографите, треньорите по вид спорт и ръководителите на направление „Информационни и комуникационни технологии“.

(3) Педагогически специалисти по ал. 1, т. 2 са директорите на училищата и заместник-директорите, които изпълняват норма на преподавателска работа.

(4) Лицата, които заемат учителски длъжности, имат функции, свързани с подготовка, организиране и провеждане на обучението, възпитанието, социализацията и подкрепата на учениците.

Чл. 44. (1) Учителските длъжности са:

1. "учител";

2. "старши учител";

3. "главен учител";

(2) Длъжностите на педагогическите специалисти се заемат от български граждани, придобили висше образование в съответното на длъжността професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления и професионална квалификация, необходима за изпълнението на съответната длъжност.

(3) Учителска или възпитателска длъжност се заема от лица с висше образование по специалност от професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления и професионална квалификация "учител".

(4) Професионалната квалификация "учител" се придобива в системата на висшето образование:

1. едновременно с обучението за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен и съответната й професионална квалификация и се удостоверява с дипломата за висше образование;

2. след дипломирането – чрез обучение и полагане на държавен изпит и се удостоверява със свидетелство.

(5) Държавните изисквания за придобиване на професионалната квалификация "учител" се определят с наредба на Министерския съвет.

Чл. 45. (1) Не може да заема длъжност на педагогически специалист лице, което:

1. е осъждано за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията;

2. е лишено от право да упражнява професията;

3. страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата и учениците, определени с наредба, издадена от министъра на здравеопазването съгласувано с министъра на образованието и науката.

(2) Разпоредбата на ал. 1, т. 1 не се прилага за лицата, осъдени по наказателни дела, посочени в чл. 1 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица.

(3) При възникване на обстоятелство по ал. 1 трудовото правоотношение с педагогическия специалист се прекратява при условията и по реда на Кодекса на труда.

(4) Разпоредбите на ал. 1, 2 и 3 се прилагат и за заемането на всички останали длъжности в училищата.

Чл. 46. Трудовите договори с педагогическите специалисти се сключват и прекратяват от директора на училището.

Чл. 47. (1) Педагогическите специалисти имат следните права:

1. да бъдат зачитани правата и достойнството им;

2. да определят методите и средствата за провеждане на образователния процес съобразно принципите и целите, определени в ЗПУО;

3. да участват във формирането на политиките за развитие на детската градина, училището или центъра за подкрепа за личностно развитие;

4. да получават професионална подкрепа в процеса на изпълнение на служебните си задължения;

5. да повишават квалификацията си;

6. да бъдат поощрявани и награждавани.

(2). Педагогическите специалисти имат следните задължения:

1. да осъществяват обучение и възпитание на децата и учениците в съответствие с държавните образователни стандарти;

2. да опазват живота и здравето на децата и учениците по време на образователния процес и на други дейности, организирани от институцията;

3. да зачитат правата и достойнството на децата, учениците и другите участници в предучилищното и училищното образование и да сътрудничат и партнират със заинтересованите страни;

4. да поддържат и повишават квалификацията си съобразно политиките за организационно развитие на съответната институция и специфичните потребности на децата и учениците, с които работят с цел подобряване качеството на образованието им.

(3). На педагогическите специалисти се дължи почит и уважение от учениците, родителите, административните органи и обществеността.

Чл. 48. (1) Длъжността „учител“ включва следните функции:

1. планиране, организиране и провеждане на образователния процес, базиран върху придобиване на

ключови компетентности от децата и учениците;

2. прилагане на ефективни образователни методи и подходи съобразно индивидуалните потребности

на децата и учениците;

3. ефективно използване на дигиталните технологии;

4. оценяване напредъка на децата и учениците за придобиване на ключови компетентности;

5. анализиране на образователните резултати и формираните компетентности на децата и учениците;

6. обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците за пълноценно

включване в образователната и социалната среда;

7. сътрудничество и взаимодействие с участниците в образователния процес и всички заинтересовани

страни;

8. участие в провеждането на национално външно оценяване, държавни зрелостни изпити, задължителен държавен изпит или държавен изпит за придобиване на професионална квалификация и/или придобиване на правоспособност за професии, упражняването на които изисква такава;

9. подготовка на изпитни материали за оценяване на знанията и уменията на учениците по съответния учебен предмет или модул;

10. кариерно ориентиране и консултиране на учениците;

11. разработване и изпълнение на проекти и програми;

12. участие в професионална мобилност и професионални общности;

13. разработване и изпълнение на стратегически документи, свързани с дейността на институцията;

14. опазване на живота и здравето на децата и учениците, включително и по време на организираните

допълнителни дейности или занимания по интереси;

15. водене и съхраняване на задължителните документи;

16. провеждане на консултации с ученици и родители;

17. създаване на училищна култура, ориентирана към толерантност, сътрудничество и взаимопомощ;

18. провеждане или участие в изследователска дейност в областта на предучилищното и училищното образование.

Чл.49. Длъжността "старши учител", освен чрез функциите по чл.48 се осъществява и чрез функции, свързани с:

1. организиране и отчитане на вътрешноинституционалната квалификация;

2. анализиране на образователните резултати, придобитите компетентности и напредъка на децата по възрастови групи;

3. анализиране на образователните резултати, придобитите компетентности и напредъка на ученицитe по съответния учебен предмет или модул на ниво клас;

4. подпомагане на новоназначени учители и на стажант-учители;

5. подпомагане на лицата, заемащи длъжността "учител";

6. разработване на училищните учебни планове, учебни програми, иновативни и авторски програмни системи.

Чл. 50. Длъжността "главен учител" се осъществява чрез функции, свързани с:

1. планиране, организиране и отчитане на вътрешноинституционалната квалификация;

2. анализиране на институционалните квалификационни дейности;

3. координиране на участието в професионални общности, обмяна на добри педагогически практики, включително и по преподаване за придобиване на ключови компетентности от децата и учениците;

4. анализиране на резултатите от оценявания и изпити в училището;

5. подпомагане на новоназначени учители и стажант-учители в случаите, когато е определен за наставник;

6. методическа подкрепа на лицата, заемащи длъжността "учител" и "старши учител";

7. разработване на училищните учебни планове, учебни програми, иновативни и авторски програмни системи.

Чл. 51. Длъжностите „старши учител“ и „главен учител“ имат и функции, свързани с:

1. наставничество:

а) за подпомагане на новоназначени учители и оказване на методическа подкрепа за ефективно включване в образователния процес, мотивиране за професионално усъвършенстване и кариерно развитие като наставник;

б) чрез ръководене на самостоятелното участие в образователния процес на „стажант-учители“ като „учител-наставник“;

в) за осъществяване на методическа и организационна подкрепа на учители при ниска оценка в резултат на атестирането;

2. консултиране и подпомагане на лицата, заемащи длъжност „учител“, с цел кариерното им развитие;

3. разработването на училищните учебни планове, учебни програми, иновативни и авторски програмни системи в случаите, предвидени в държавните образователни стандарти;

4. организиране и координиране на дейности по разработване на проекти и участие в изпълнението им.

Чл. 52. Педагогическите специалисти на трудов договор в Профилирана гимназия”Симеон Велчев” се задължават и да:

 • изпълняват точно и в срок задачите, поставени от ръководството на училището;
 • се явяват 15 минути по-рано от започване на първия им учебен час;
 • влизат навреме в учебния час, след сигнал на звънеца за излизане от час да освобождават учениците от класната стая и да осигуряват нейното проветряване;
 • изпълняват съвестно дежурството в коридорите по график, утвърден от директора;
 • попълва преподадения материал в дневника на класа пълно и четливо след приключване на учебния час;
 • по време на дежурство през ваканциите работят на 8 часов работен ден;
 • не предоставят образователни услуги срещу заплащане на ученици от училището, в което преподава и при наличие на конфликт на интереси;
 • не допуска в работата си пряка и непряка дискриминация, основана на пол, народност, етническа принадлежност и религия;
 • носят отговорност по силата на Закона за защита срещу дискриминацията, ако съзнателно са подпомогнали извършването на актове на дискриминация;
 • вписват номерата на отсъстващите ученици за учебния час в дневника на паралелката не по късно от десет минути от началото на учебния час.

Учители и други лица, които участват при изготвянето на темите или задачите за външно оценяване и за държавните зрелостни изпити, както и при оценяването на тези изпити, не могат да извършват образователни услуги на ученици във връзка с подготовка за кандидатстване или полагане на държавните зрелостни изпити;

Чл.53. Дежурните учители и са длъжни да:

 • осигуряват реда и дисциплината в училището през междучасията;
 • осигуряват излизането в междучасия на учениците от класните стаи, съвместно с дежурните ученици;
 • осигуряват реда по време на хранене в училищната лавка и следят да не се допуска по никакви причини разпиляване и унищожаване на храната;
 • следят за спазване на правилното движение по стълбищата през междучасията - качване по източното стълбище и слизане по западното и входа на училището;
 • осигуряват присъствието в междучасията на един дежурен учител на партера.

Чл. 54. Лица, които заемат учителска длъжност и са класни ръководители, имат и следните допълнителни функции:

1. подкрепа на ученическото самоуправление чрез съвместно разработване на теми за плана за часа на класа и правила за поведението във/на паралелката;

2. своевременно информиране на родителите за:

а) правилника за дейността на училището, училищния учебен план, седмичното разписание;

б) образователните резултати и напредъка на учениците;

в) формите за обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие;

г) неспазване на задълженията, произтичащи от чл. 172 от Закона за предучилищното и училищното образование;

3. организиран отдих, физическа активност, занимания по интереси и др.;

4. изготвяне на мотивирано писмено предложение за поощряване на учениците;

5. информиране на директора за извършени нарушения от ученика с оглед налагане на санкции по чл. 199, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование;

6. изготвяне на мотивирано писмено предложение за налагане на санкция "забележка" или "преместване в друга паралелка на същото училище".

Чл. 55. (1) Педагогическият съветник на училището има следните функции:

- консултиране и подпомагане на учениците, учителите, родителите и училищното ръководство в осъществяване и поддържане на връзките между семейството, училището и обществото;

- участие в разработването и прилагането на училищни политики в сферата на възпитанието, социализацията и закрилата на децата и учениците;

- консултиране на деца и ученици, педагогически специалисти, родители и други заинтересовани страни за преодоляване на проблеми, свързани с образователния процес;

- посредничество при решаване на конфликти;

- подкрепа и консултиране на учениците по въпроси, свързани с образователния процес и с избора на занимания по интереси;

- работа по превенция на зависимостите, симптоматиката на въздействие на различните видове психоактивни вещества върху учениците, рисково сексуално поведение, прояви на различни форми на агресия и насилие, участие в разработването и изпълнението на програми за противодействие и на мерки за въздействие;

- участие в екипа за подкрепа за личностно развитие в институцията, който извършва оценка на индивидуалните потребности на дете и ученик за предоставяне на допълнителна подкрепа, като при липсата на психолог в институцията подпомага и координира дейността на екипа;

- участие в дейности по мотивиране на деца и ученици за преодоляване на проблемното им поведение и дейности по превенция на отпадането от училище;

- подпомагане на личностното развитие и адаптирането на децата и учениците към образователната среда;

- кариерно ориентиране и консултиране на учениците;

- осъществяване на връзката между родителите и институцията в работата по случаи;

- участие в планирането и провеждането на форми на вътрешноинституционалната квалификация и споделяне на добри практики;

- сътрудничество с компетентните органи за закрила на детето и участие в междуинституционални екипни срещи;

- провеждане или участие в изследователска дейност в областта на училищното образование.

- участва в екипите по обхват при реализирането на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст;

- незабавно информира дирекция „Социално подпомагане“/отдел „Закрила на детето“, Държавна агенция за закрила на детето, Министерство на вътрешните работи в случай, че узнае за ученик/дете, нуждаещ/о се от закрила по повод изпълнение на служебните си задължения, дори и да е обвързано с професионолна тайна.

   (2) Задълженията на педагогическия съветник са следните:

- Да подпомага и при необходимост да осъществява обучение по теми от областта на гражданското, здравното, екологично и интеркултурно образование и възпитание на децата и учениците в съответствие с институционалните политики за прилагане на Закона за предучилищното и училищното образование и държавните образователни стандарти.

- Да опазва живота и здравето на децата и учениците по време на образователния процес и на други дейности, организирани от институцията.

- Да зачита правата и достойнството на децата, учениците и другите участници в училищното образование и да сътрудничи и партнира със заинтересованите страни.

- Да спазва етичен кодекс за работа с деца.

- Да поддържа и повишава квалификацията си съобразно политиките за организационно развитие на институцията и специфичните потребности на децата и учениците, с които работи с цел подобряване качеството на образованието им.

 

РАЗДЕЛ ІІ

Ученици

Чл.56. Учениците участват като партньори в училищното обучение и имат активна роля за постигане на целите на образователно-възпитателния процес.

Чл.57. (1) Ученикът има право да:

1. да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;

2. да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;

3. да избират профила и професията;

4. да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;

5. да получават библиотечно-информационно обслужване;

6. да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;

7. да получават обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие;

8. да бъдат информирани и консултирани във връзка с избора на образование и/или професия;

9. да участват в проектни дейности;

10. да дават мнения и предложения за училищните дейности, включително за избираемите и за факултативните учебни часове;

11. чрез формите на ученическо самоуправление да участват в обсъждането при решаване на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност, в т. ч. училищния учебен план;

12. да получават съдействие от училището и от органите на местното самоуправление при изразяване на мнението си по въпроси, които пряко ги засягат, както и при участие в живота на общността;

13. да бъдат поощрявани с морални и материални награди.

(2) Учениците участват в училищния живот и в организационното развитие на училището чрез различни форми на ученическо самоуправление на ниво паралелка и училище, определени с правилника на училището по предложение на учениците.

(3). Учениците имат право да получават стипендии при условия и по ред, определени от Министерския съвет.

Чл. 58. Ученикът няма право да:

 1. отсъства от учебни занятия без уважителни причини, освен ако:

а/ самият той е болен.

б/ болен е член от семейството му и той го обслужва /медицинските служби издават документ/.

в/ до 3 дни в една учебна година с уведомление от родителя и разрешение на директора.

г/ до 7 дни в една учебна година въз основа на писмена молба от родителя и решение на ПС.

д/ смърт на член от семейството.

 1. отсъства от учебен час без разрешението на преподавателя, освен освободените от часове по физическа култура и спорт, които уплътняват времето си в библиотеката на училището.
 2. ползва по каквато и да е причина мобилен телефон по време на учебните занятия.

3.1. преди началото на учебния час учениците изключват мобилните си устройства и ги поставят на определеното за целта място. Мобилните устройства се взимат от учениците след приключване на учебния час.

3.2. когато ученик наруши разпоредбата по т.3.1. незабавно се уведомява директора на училището.

 1. участва в политически партии и организации до навършване на пълнолетие, както и да извършва политическа, религиозна или антирелигиозна пропаганда в училище.
 2. накърнява с поведението си авторитета и достойнството на учителя, да влиза в пререкание с учители, да води родителите си в училище с цел саморазправа с учители и ученици.
 3. създава пречки на учителя, възпитателя при и по повод изпълнение на служебните му задължения.
 4. унижава личното достойнство на съучениците си, да прилага физическо и психическо насилие върху тях.
 5. унижава личното достойнство на съучениците си и да не упражнява физическо и психическо насилие върху тях, свързано с религиозни, етнически и полови различия.
 6. ученик, който унижава личното достойнство на съучениците си и упражнява физическо или психическо насилие върху тях, свързано с религиозни, етнически и полови различия, се наказва съгласно този правилник.
 7. ползва парадния вход на училището по време на учебни занятия освен в празнични дни и специални случаи.
 8. получава стипендия при наложени наказания от ПС до изтичане на наказанието. Санкцията влиза в сила от следващия месец след налагане на наказанието.

Чл. 59. (1). Ученикът е длъжен да:

1. да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;

2. да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции;

3. да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;

4. да носят училищната униформа и другите отличителни знаци на училището, когато такива са предвидени, или да се явяват в училището с облекло и във вид съгласно изискванията на училищния правилник;

5. да не участват в хазартни игри, да не употребяват тютюн и тютюневи изделия, алкохол и наркотични вещества;

6. да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;

7. да носят ученическата си лична карта в училище и извън него;

8. да представят на своите родителите и на педагогическите специалисти ученическата си книжка и бележника за кореспонденция;

9. да спазват правилата за поведение в паралелката и в училището;

10. да спазват правилника за дейността на институцията;

11. да не възпрепятстват със своето поведение и постъпки нормалното протичане на учебните часове.

Чл. 60. (1) Ученик е този, който е записан в училище за обучение за завършване на клас.

(2) Ученик се отписва от училището, когато:

1. се премества в друго училище;

2. се обучава в дневна и не е посещавал училище по неуважителни причини за период, по-дълъг от два месеца;

3. се обучава в самостоятелна, индивидуална форма и не се е явил да положи съответните изпити в три поредни сесии.

(3) В случаите по ал. 2, т. 2 и 3, когато ученикът е в задължителна училищна възраст, директорът на училището уведомява съответната общинска или районна администрация, регионалното управление на образованието и органите за закрила на детето, съгласно изискванията на ЗПУО.

Чл. 61. Неизпълнението на задълженията, предвидени в този правилник е нарушение на училищната дисциплина.

Чл.62.(1) Отсъствията на ученика от учебни занятия по уважителни причини се удостоверяват с медицинска бележка само от личния лекар и преподписана от родителя или настойника, документ от спортния клуб, или читалището в които членува или с уведомително писмо от родителя или настойника.

Чл.62(2) Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини в следните случаи:

 1. до 3 учебни дни в една учебна година въз основа на мотивирано писмено заявление от родителя до класния ръководител;
 2. до 7 учебни дни в една учебна година с предварително разрешение на директора на училището въз основа на мотивирано писмено заявление от родителя, в което подробно се описват причините за отсъствието.

Чл. 63. (1) Отсъствие на ученик от учебен час без уважителни причини е неизвинено отсъствие.

(2) Закъснения до 15 минути за три учебни часа без уважителни причини се считат за един учебен час неизвинено отсъствие.

(3) За ученик, обучаван в дневна или вечерна форма, чиито отсъствия не позволяват оформяне на срочна или годишна оценка по един или няколко учебни предмета, директорът на училището по предложение на ПС определя със заповед условията и реда за оценяване знанията и уменията за завършване на учебния срок и/или годината.

Чл. 64. За допуснатите отсъствия по чл. 62 и чл. 63 класният ръководител своевременно уведомява родителя или настойника на ученика.

Чл. 65 (1) Броят на отсъствията на ученика по чл. 62 и 63 се отбелязва в дневника на класа и веднъж месечно се вписва в ученическата книжка.

 

РАЗДЕЛ ІІI

    Подкрепа за личностно развитие на учениците

Чл. 66. (1) Училището осигурява подкрепа за личностно развитие на учениците съвместно с държавните и местните органи и структури и доставчиците на социални услуги.

(2) Училището самостоятелно разработва и прилага цялостни политики за:

1. подкрепа за личностно развитие на ученика;

2. изграждане на позитивен организационен климат;

3. утвърждаване на позитивна дисциплина;

4. развитие на училищната общност.

(3) Изграждането на позитивен организационен климат изисква създаване на условия за сътрудничество, ефективна комуникация и отношения на загриженост между всички участници в процеса на образование.

(4) При работата с децата и с учениците училището основава дейността си на принципа на позитивната дисциплина, който се свързва с мерки и подходи, гарантиращи изслушване на детето и ученика, осъзнаване на причините за проблемното му поведение и предоставяне на възможност за усвояване на добри поведенчески модели спрямо себе си и останалите.

(5) При работата с учениците училището основава дейността си на принципа на превенцията на обучителните трудности и ранното оценяване на риска от тях. Тези мерки се прилагат към всички ученици в обща класна стая по ред, определен в държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.

Чл. 67. (1) Училище разработва и приема свой етичен кодекс на училищната общност, който се приема от представители на педагогическия съвет, обществения съвет, настоятелството и на ученическото самоуправление

(2) Етичният кодекс се изготвя по достъпен и разбираем за учениците начин и се поставя на видно място в училищната сграда.

(3) Етичният кодекс се публикува на интернет страницата на училището.

Чл. 68. (1) На учениците се предоставя подкрепа за личностно развитие, която осигурява подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване на способностите и уменията им.

(2) Подкрепата за личностно развитие се прилага в съответствие с индивидуалните образователни потребности на всеки ученик.

(3) За реализиране на общата и допълнителната подкрепа в училищата работят психолог или педагогически съветник, логопед, социален работник и ресурсни учители.

Чл. 69. (1) Подкрепата за личностно развитие е обща и допълнителна.

(2) Общата и допълнителната подкрепа се осигурява в училището

Чл. 70. (1). Общата подкрепа за личностно развитие включва:

1. екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти;

2. допълнително обучение по учебни предмети;

4. допълнителни консултации по учебни предмети, които се провеждат извън редовните учебни часове;

5. консултации по учебни предмети;

6. кариерно ориентиране на учениците;

7. занимания по интереси;

8. библиотечно-информационно обслужване;

9. грижа за здравето;

10. осигуряване на общежитие;

11. поощряване с морални и материални награди;

12. дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение;

13. ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения.

(2) Директорът на институцията след решение на педагогическия съвет със заповед може да учредява награди за децата и учениците.

Чл. 71. (1) Училището осъществява дейности по превенция на тормоза и насилието, както и дейности за мотивация и преодоляване на проблемното поведение, които са израз на общата воля и на координираните усилия на всички участници в образователния процес.

(2) Видовете и съдържанието на дейностите по превенция на тормоза и насилието са подчинени на обща училищна политика, разработват се самостоятелно от училищната общност и включват:

1. изготвяне съвместно с учениците на правила за поведението им в паралелката;

2. разглеждане на теми от глобалното, гражданското, здравното и интеркултурното образование в часа на класа, в заниманията по интереси и във факултативните часове;

3. партньорство с родителите;

4. дейности за развитие на компетентностите на всички членове на училищната общност.

Чл. 72. (1) Видовете и съдържанието на дейностите по мотивация и преодоляване на проблемното поведение може да включват:

1. обсъждане между ученика и класния ръководител с цел изясняване на възникнал проблем и получаване на подкрепа за разрешаването му;

2. използване на посредник при разрешаване на конфликт в училище;

3. консултиране на детето или ученика с психолог или с педагогически съветник;

4. създаване на условия за включване на ученика в група за повишаване на социалните умения за общуване и решаване на конфликти;

5. насочване на детето и ученика към занимания, съобразени с неговите потребности;

6. индивидуална подкрепа за ученика от личност, която той уважава (наставничество);

7. участие на ученика в дейности в полза на паралелката или училището;

8. други дейности.

(2) Условията и редът за осъществяване на дейностите по ал. 1, т. 1 – 7 се определят с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.

Чл. 73. Допълнителната подкрепа за личностно развитие включва дейности, определени от ЗПУО.

 

 

 

РАЗДЕЛ ІV

Санкции на учениците

Чл. 74.(1) За неизпълнение на задълженията, определени в ЗПУО, в нормативните актове по неговото прилагане и в правилника за дейността на училището, след изчерпване на останалите механизми за въздействие върху вътрешната мотивация и за преодоляване на проблемното поведение на учениците може да се налагат следните санкции:

1. забележка;

2. преместване в друга паралелка в същото училище;

3. предупреждение за преместване в друго училище;

4. преместване в друго училище;

5. преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение.

(2) Когато ученикът възпрепятства провеждането на учебния процес, учителят може да го отстрани до края на учебния час.

(3) Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на правилника за дейността на училището, както и когато състоянието му не позволява да участва в учебния процес, той се отстранява от училище до отпадане на основанието за отстраняването му.

(4) Веднага след приключването на учебния час по ал. 2 или след отстраняването на ученика по ал. 3 се предприемат дейности за мотивация и за преодоляване на проблемното поведение и се уведомява родителят.

(5) За ученика с наложена санкция се осигуряват и дейности за превенция и преодоляване на проблемно поведение.

Чл. 75. (1) Санкцията "преместване в друга паралелка в същото училище" не се прилага, когато това налага промяна на профила.

(2) Санкцията "преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение" се прилага за ученици, навършили 16-годишна възраст.

(3) Санкциите "преместване в друго училище" и "преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение" се налагат за тежки или системни нарушения.

(4) Санкции не се налагат на ученици, когато поведението им е резултат от увреждане или нарушение на здравето, посочено в медицински документи.

Чл. 76. (1) За едно нарушение не може да бъде наложена повече от една санкция по чл. 74 , ал. 1. Мерките по чл. 74, ал. 2 и 3 се налагат независимо от санкциите по чл. 74, ал. 1.

(2) Видът на санкцията се определя, като се отчитат причините и обстоятелствата при извършване на нарушението, видът и тежестта му, както и възрастовите и личностните особености на ученика.

Чл. 77. (1) Санкциите са срочни.

(2) Срокът на санкциите е до края на учебната година.

(3) Когато санкциите "преместване в друга паралелка в същото училище", "предупреждение за преместване в друго училище", "преместване в друго училище" и "преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение" са наложени до 30 учебни дни преди края на втория учебен срок, те влизат в сила от началото на следващата учебна година.

Чл. 78. (1) Санкциите "забележка" и "преместване в друга паралелка в същото училище" се налагат със заповед на директора по мотивирано писмено предложение на класния ръководител, а всички останали санкции – със заповед на директора по предложение на педагогическия съвет.

(2) Мярката по чл. 74, ал. 3 се налага със заповед на директора.

Чл. 79. (1) За откриване на процедура по налагане на санкциите по чл. 74, ал. 1 директорът задължително уведомява родителя, а в случаите по чл. 74, ал. 1, т. 3 – 5 – и съответните териториални структури за закрила на детето.

(2) В процедурата по налагане на санкция малолетният ученик се представлява от родителя си или от оправомощено от родителя лице, а непълнолетният ученик извършва всички действия лично, но със съгласието на родителите си.

(3) Ученикът има право преди налагане на съответната санкция да бъде изслушан и/или писмено да обясни фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение. Изслушването задължително се извършва в присъствието на психолог или на педагогически съветник.

(4) Родителят на ученика има право да присъства на изслушването и да изрази мнение, както и да участва в процедурата по налагане на санкцията при условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.

(5) Конкретните условия и ред за налагане на санкциите по чл. 74 се определят с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.

Чл. 80. (1) Заповедта за налагане на санкцията се издава в 14-дневен срок от предложението по чл. 78.

(2) В заповедта по ал. 1 се посочват видът на санкцията, срокът и мотивите за налагането й.

(3) Заповедта се съобщава в тридневен срок от издаването й на ученика и на родителя му, а заповедта за налагане на санкция "преместване в друго училище" – и на началника на регионалното управление на образованието.

(4) Заповедта по ал. 1 може да се оспорва по административен ред пред органите по чл. 259, ал. 2, т. 1, 2, 3 и 5 от ЗПУО.

(5). Заповедта по ал. 1 може да се обжалва при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 81. (1) Наложените санкции се отразяват в ученическата книжка, в личния картон и в бележника за кореспонденция на ученика.

(2) Ученик, на когото е наложена санкция "преместване в друго училище", продължава обучението си в другото училище при условия и по ред, определени със заповед на началника на регионалното управление на образованието.

(3) Ученик, на когото е наложена санкция "предупреждение за преместване в друго училище", "преместване в друго училище" или "преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение", за срока на санкцията се лишава от правото да получава стипендия за отличен успех.

(4) При налагане на мярката по чл. 74, ал. 2 ученикът няма право да напуска територията на училището по времето на отстраняването си. При изпълнението на мярката училището създава условия за работа с учениците за повишаване на мотивацията и социалните им умения за общуване.

Чл. 82. (1) Санкциите се заличават с изтичане на срока, за който са наложени, или предсрочно по реда, по който са наложени.

(2) По желание на ученика след заличаване на санкциите "преместване в друга паралелка в същото училище" и "преместване в друго училище" той може да продължи обучението си в паралелката или в училището, в което е преместен.

(3) Заличаването се отбелязва в ученическата книжка и в личния картон на ученика.

Чл. 83. Санкциите по чл. 74 ал. 1 могат да се налагат на ученика и за допуснати неизвинени отсъствия, както следва:

 • забележка – за допуснати от 5 до 10 неизвинени отсъствия;
 • предупреждение за преместване в друго училище – за допуснати от 10 до 30 неизвинени отсъствия;
 • преместване в друго училище - при допуснати 30 и повече неизвинени отсъствия;
 • преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение – при допуснати 30 и повече неизвинени отсъствия.

 

Раздел V

Родители

Чл. 84. (1). Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и училището се осъществяват чрез индивидуални консултации, родителски срещи, обучения, както и всеки път, когато конкретна ситуация или поведение на детето или ученика го прави необходимо.

(2) Средство за постоянна връзка между училището и родителя е бележникът за кореспонденция и/или ученическа книжка.

(3) Средство за връзка със семейството на ученика може да бъде и електронната поща на един от родителите, както и електронният дневник на паралелката.

Чл. 85. Родителите имат следните права:

1. периодично и своевременно да получават информация за успеха и развитието на децата им в образователния процес, за спазването на правилата в детската градина и в училището и за приобщаването им към общността;

2. да се срещат с ръководството на детската градина или училището, с класния ръководител, с учителите и с другите педагогически специалисти в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;

3. да се запознаят с училищния учебен план или със съответната педагогическа система в детската градина;

4. да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушвани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на детето или ученика;

5. най-малко веднъж годишно да получават информация, подкрепа и консултиране в детската градини или в училището по въпроси, свързани с образованието, с кариерното ориентиране и с личностното развитие на децата им;

6. да избират и да бъдат избирани в обществения съвет на детската градина или училището;

7. да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на детската градина, училището и центъра за подкрепа за личностно развитие.

Чл. 86. (1) Родителите имат следните задължения:

1. да осигуряват редовното присъствие на детето в задължителното предучилищно образование и на ученика в училище, като уведомяват своевременно детската градина или училището в случаите на отсъствие на детето или ученика;

2. да запишат при условията на чл. 12 от ПЗУО ученика в училище в случаите на преместване в друго населено място или училище;

3. редовно да се осведомяват за своите деца относно приобщаването им в училищната среда, успеха и развитието им в образованието и спазването на училищните правила;

4. да спазват правилника за дейността на училището и да съдействат за спазването му от страна на детето и ученика;

5. да участват в процеса на изграждане на навици за самоподготовка като част от изграждането на умения за учене през целия живот;

6. да участват в родителските срещи;

7. да се явяват в училището след покана от учител, директор или друг педагогически специалист в подходящо за двете страни време.

(2) Родителите, чиито деца се обучават в самостоятелна форма на обучение, са длъжни да осигурят необходимите условия за обучение, познавателни книжки, учебници и учебни помагала, както и да прилагат по свой избор методики и подходи, съобразени с възрастта, индивидуалните потребности и интересите на детето.

Глава пета
УПРАВЛЕНИЕ НА УЧИЛИЩЕТО

РАЗДЕЛ І

Органи на управление

Чл. 87. Директорът на училището е орган за управлението му.

Чл. 88. (1) Директорът на училището:

1. прилага държавната политика в областта на предучилищното и училищното образование;

2. ръководи и отговаря за цялостната дейност на институцията;

3. планира, организира, контролира и отговаря за образователния процес, както и за придобиването на ключови компетентности от децата и учениците;

4. отговаря за спазването и прилагането на нормативната уредба, отнасяща се до предучилищното и училищното образование;

5. отговаря за разработването и изпълнението на училищните учебни планове и учебни програми;

6. отговаря за разработването и изпълнението на всички вътрешни за институцията документи – правилници, правила, стратегии, програми, планове, механизми и др.;

7. организира и ръководи самооценяването на детската градина или училището;

8. определя училищния план-прием и предлага за съгласуване и утвърждаване на държавния и допълнителния план-прием на учениците, организира и осъществява приемането на децата в подготвителни групи в детската градина или училището;

9. организира приемането или преместването на деца и ученици на местата, определени с училищния, с държавния и с допълнителния държавен план-прием;

10. организира и контролира дейности, свързани с обхващането и задържането на подлежащите на задължително обучение деца и/или ученици;

11. подписва документите за преместване на децата и учениците, за завършено задължително предучилищно образование, за завършен клас, за степен на образование, за професионална квалификация;

12. изготвя длъжностно разписание на персонала и утвърждава поименно разписание на длъжностите;

13. сключва, изменя и прекратява трудови договори с педагогическите специалисти и с непедагогическия персонал в институцията в съответствие с Кодекса на труда;

14. обявява свободните работни места в бюрото по труда, в Регионалното управление на образованието и в Информационната база данни за анализи и прогнози за кадрово обезпечаване на системата на предучилищното и училищното образование с педагогически специалисти до 3 работни дни от овакантяването или от откриването им;

15. управлява и развива ефективно персонала;

16. осигурява условия за повишаването на квалификацията и за кариерното развитие на педагогическите специалисти;

17. утвърждава план за организирането, провеждането и отчитането на квалификацията съобразно стратегията за развитие на институцията;

18. организира атестирането на педагогическите специалисти;

19. отговаря за законосъобразното, целесъобразно, ефективно и прозрачно разходване на бюджетните средства, за което представя тримесечни отчети пред общото събрание на работниците и служителите и обществения съвет;

20. поощрява и награждава деца и ученици;

21. поощрява и награждава педагогически специалисти и непедагогически персонал;

22. налага санкции на ученици;

23. налага дисциплинарни наказания на педагогически специалисти и непедагогическия персонал;

24. отговаря за осигуряването на здравословна, безопасна и позитивна среда за обучение, възпитаниеи труд;

25. отговаря за законосъобразното и ефективното управление на ресурсите;

26. осъществява взаимодействие с родителите и представители на организации и общности;

27. взаимодейства със социалните партньори и заинтересовани страни;

28. представлява институцията пред администрации, органи, институции, организации и лица;

29. сключва договори с юридически и физически лица по предмета на дейност на образователната институция в съответствие с предоставените му правомощия;

30. контролира и отговаря за правилното водене, издаване и съхраняване на документите в институцията;

31. съхранява училищния печат и печата с изображение на държавния герб;

32. съдейства на компетентните контролни органи при извършване на проверки и организира и контролира изпълнението на препоръките и предписанията им;

33. съдейства на компетентните органи за установяване на нарушения по чл. 347 от Закона за предучилищното и училищното образование;

34. в изпълнение на правомощията си издава административни актове;

35. провежда или участва в изследователска дейност в областта на предучилищното и училищното образование.

(2) Директорът на детската градина, на училището, на центъра за подкрепа за личностно развитие е председател на педагогическия съвет и осигурява изпълнение на решенията му.

 (3) Със своя заповед директорът може да делегира правомощия на заместник-директорите в определените в нормативен акт случаи.

(4) В изпълнение на своите правомощия директорът издава заповеди.

(5) Административните актове на директора на училището могат да се отменят от началника на РУО.

Чл. 89. (1) Заместник – директорът по учебната дейност:

Подпомага директора при организирането и контрола на учебната, административната дейност на училището съгласно нормативните актове в системата на народната просвета и съответната длъжностна характеристика.

(2) Функциите на заместник-директорите в държавните и в общинските институции се определят от директора.

(3) Заместник-директорите изпълняват норма за преподавателска работа.

РАЗДЕЛ ІІ

Педагогически съвет, Училищно настоятелство и Обществен съвет

Чл. 90. (1) Специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси е педагогическият съвет. 

(2) Педагогическият съвет включва в състава си всички педагогически специалисти и заместник-директорите без норма на преподавателска работа. 

(3) Директорът на училището е председател на педагогическия съвет. 

(4) В заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас може да участват представители на обществения съвет, настоятелството, медицинското лице, което обслужва училището, детската градина или центъра за подкрепа за личностно развитие, ученици, както и други лица.

(5) Директорът на детската градина, на училището или на центъра за подкрепа за личностно развитие, в качеството си на председател на педагогическия съвет, кани писмено представителите на обществения съвет и на настоятелството на заседанията на педагогическия съвет, като им предоставя възможно най-пълна информация по въпросите, които предстои да бъдат обсъждани.

Чл. 91. (1) Педагогическият съвет в училището:

1. приема стратегия за развитие на училището за следващите 4 години с приложени към нея план за действие и финансиране;

2. приема правилник за дейността на училището;

3. приема училищния учебен план;

4. приема формите на обучение;

5. приема годишния план за дейността на училището;

6. приема учебни планове за индивидуална форма на обучение;

7. приема мерки за повишаване качеството на образованието;

8. приема програма за превенция на ранното напускане на училище;

9. приема програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи;

10. предлага на директора разкриване на занимания по интереси;

11. прави предложения на директора за награждаване на ученици и за налагане на съответните санкции в предвидените в този закон случаи;

12. определя училищни символи и ритуали и други отличителни знаци;

13. определя ученически униформи;

14. участва със свои представители в създаването и приемането на етичен кодекс на училищната общност;

15. запознава се с бюджета на училището, както и с отчетите за неговото изпълнение;

16. периодично, най-малко три пъти през една учебна година, проследява и обсъжда нивото на усвояване на компетентности от учениците и предлага съвместни мерки между учителите с цел подобряване на образователните резултати;

17. упражнява други правомощия, определени с нормативен акт.

Чл. 92. (1) Документите по ал. 1, т. 1 – 5 и т. 7 – 9 се публикуват на интернет страницата на училището. ПС се свиква най-малко веднъж на два месеца от директора. Извънредно заседание се свиква по писмено искане до директора на най-малко 1/3 от числения му състав.

(2) За всяко заседание на ПС се води протокол.

Чл. 93. (1) Училищното настоятелство е обществен орган за подпомагане на дейността на училището.

(2) Устройството и дейността на училищното настоятелство се уреждат съгласно Закона за народната просвета, Закона за юридическите лица с нестопанска цел и техните устави.

(3) С цел изграждане облика на училището училищното настоятелство може да предлага на педагогическия съвет за утвърждаване униформено облекло, училищни символи и ритуали.

(4) Ръководството и служителите училището или подпомагат дейността на училищното настоятелство.

(5) Подпомага дейността на училището в противодействието му срещу наркоманията и дискриминацията във всички нейни форми на проявление.

Чл. 94. Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на училището и за граждански контрол на управлението му.

Чл. 95. (1) Общественият съвет се състои от нечетен брой членове и включва един представител на финансиращия орган и най-малко трима представители на родителите на деца и ученици от съответната институция.

(2). Представителите на родителите се излъчват от събрание на родителите, свикано от директора на училището. На събранието се определя броят на представителите на родителите и се избират и резервни членове на обществения съвет.

(3) Председателят на обществения съвет се избира от членовете му.

(4) Членовете на обществения съвет се определят за срок не по-дълъг от три години.

Чл. 96. (1) Общественият съвет се свиква на заседание най-малко 4 пъти годишно, като задължително провежда заседание в началото на учебната година.

(2). С право на съвещателен глас в работата на обществения съвет на училищата участват поне трима представители на ученическото самоуправление.

(3). С право на съвещателен глас в работата на обществения съвет на училищата и детските градини участва и представител на настоятелството.

(4). В заседанията на обществения съвет могат да бъдат канени и служители на институцията, на регионалното управление на образованието, експерти, на работодателите, на синдикатите, на юридическите лица с нестопанска цел и други заинтересовани лица. Чл. 97. (1) Директорът на училището има право да присъства на заседанията на обществения съвет и да изразява становище по разглежданите въпроси.

(2) Директорът е длъжен при поискване от обществения съвет да предоставя всички сведения и документи, необходими за дейността му.

(3) При необходимост директорът може да отправи искане до председателя на обществения съвет за свикването му.

Чл. 98. (1) Общественият съвет в училището:

1. одобрява стратегията за развитие на училището и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението й;

2. участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите по чл. 263, ал. 1, т. 8 и 9 от ЗПУО и при обсъждане на избора на ученически униформи;

3. предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на институцията, външното оценяване;

4. дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му – за институциите на делегиран бюджет;

5. съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището или детската градина;

6. съгласува училищния учебен план;

7. участва с представители в комисиите за атестиране на директорите при условията и по реда на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;

8. съгласува избора от учителите в училището по чл. 164, ал. 2 от ЗПУО на учебниците и учебните комплекти;

9. сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира нарушения на нормативните актове;

10. дава становище по училищния план-прием по чл. 143, ал. 1 от ЗПУО;

11. участва в създаването и приемането на етичен кодекс на училищната общност.

(2) При неодобрение от обществения съвет на актовете по ал. 1, т. 1 и 6 те се връщат с мотиви за повторно разглеждане от педагогическия съвет. При повторното им разглеждане педагогическият съвет се произнася по мотивите и взема окончателно решение.

 

Глава шеста

ФИНАНСИРАНЕ

Чл. 99. (1) Финансирането на дейностите в Профилирана гимназия “Симеон Велчев” се осъществява по системата на делегираните бюджети.

(2) Размерът на средствата по ал.1 се определя съгласно държавното образователно изискване за едногодишната издръжка на учениците в общинските училища.

(3) Бюджетните средства се изразходват за: заплати, социални осигуровки, издръжка, хранене, учебници и поддържане на материално-техническата база.

(4) Училището може да реализира приходи в левове и валута за подпомагане на издръжката и развитието на материално-техническата база в съответствие с нормативните актове.

Чл. 100. (1) Директорът на училището се разпорежда с бюджетните средства на училището.

(2) Директорът се отчита  пред компетентните  органи.

 

Глава седма

ОПАЗВАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО НА УЧИЛИЩЕТО

Чл. 101. (1) Педагогическият и друг персонал е длъжен да опазва материално-техническата база и инвентара на училището и да отговаря имуществено за вредите, които е причинил по небрежност при изпълнение на трудовите си задължения или в извънработно време.

(2) Неотменно задължение на учениците е да опазват училищното имущество и спортните съоръжения в двора и района на училището. За щети от всякакъв род, нанесени от учениците, родителите им заплащат стойността на вредата и средствата за нейното отстраняване.

 

Правилникът на училището е приет с решение на ПС, Протокол №12 от 11.09.2019 г. и заповед № РД-9/16.09.2019 г