Програма за превенция на ранното напускане

 

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ”СИМЕОН ВЕЛЧЕВ” ГР. ОМУРТАГ

 

 

Изготвила комисия в състав:

Лиляна Алексиева- председател

Красимира Йорданова – член

Гюнай Ахмедова- член

Лейля Аптулова- член

 

 

Утвърдил

Директор:…………………….

Димитър Димитров

Директор на Профилирана гимназия „Симеон Велчев”

 

І. Обосновка на проблема, анализ на факторите за допускането на отсъствия  и отпадането на учениците.

 

Съгласно представените данни в анализ на директора на училището за дейността през 2018/2019 учебна година движението на учениците в Гимназия „Симеон Велчев” е както следва:

Започнахме учебната година с 267 ученици в училището, разпределени в 10 паралелки и 23 ученика в общежитието. В края на първия срок имахме 265 ученици. Приключваме учебната 2018/2019 г. с 265 ученици.

Движението на учениците през първия учебен срок е следното: един ученик се премести в друго училище по свое желание, а един ученик по желание премина в самостоятелна форма на обучение. През втория учебен срок не се наблюдава движение на учениците. Нямаме отпаднали ученици.

Движението на учениците през годината  по класове е отразено в Таблица №1

Брой ученици по класове

VIII

клас

IX

клас

X

клас

XI

клас

XII

клас

Общо

І.В началото втория срок

74

52

52

33

56

267

ІІ.В края на годината

73

52

52

33

55

265

1.Преместени по тяхно желание

1

0

1

1

0

1

2.Придошли по тяхно желание

0

0

0

0

0

0

3.Заминали в чужбина

0

0

0

0

0

0

4.Напуснали

0

0

0

0

0

0

5.Преместени в самостоятелна форма на обучение

0

0

0

0

1

1

           

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

Отсъствия

Допуснати са общо 16194 отсъствия, от тях 12920 извинени и 3274 неизвинени отсъствия. Средно 60.87 отсъствия на ученик. Средните стойности при извинените отсъствия са 48.57 на ученик, а за неизвинените отсъствия средно 12.30 на ученик. (За учебната 2017/2018 г. Допуснати са 17636 отсъствия общо, от тях 13215 извинени и 4421 неизвинени отсъствия. Средно 68.62 отсъствия на ученик. По 51.42 извинени и по 17.20 неизвинени на ученик от училището.)

Таблица №1                                                                        учебна 2012/2013

Клас                   Общ брой отсъствия            От тях извинени             Неизвинени

 

  IX                                 4701                                      2796                                  1905

  X                                  5564                                      2725                                   2839

 XI                                  6386                                      4115                                   2271

 XII                                 5426                                      3056                                   2370

                                    22077                                    12692                                  9385

 

Таблица №2                                                                         учебна 2013/2014

Клас                   Общ брой отсъствия            От тях извинени             Неизвинени

 

  IX                                4776                                     3808                                  969

  X                                 4780                                     3936                                  844

 XI                                 4269                                     3594                                 675

 XII                                4348                                     3580                                 767

                                     18173                                    14918                               3255

 

Таблица №3                                                                           учебна 2014/2015

Клас                   Общ брой отсъствия            От тях извинени             Неизвинени

 

  IX                                 5506                                      4012                                  1494

  X                                  6085                                      4362                                   1723

 XI                                  8580                                      5261                                   3319

 XII                                 5128                                      4062                                   1066

                                    25299                                    17697                                  7602

 

Таблица №4                                                                            учебна 2015/2016

Клас                   Общ брой отсъствия            От тях извинени             Неизвинени

 

  IX                               3765                                      2976                                     789

  X                                 5194                                      3941                                   1253

 XI                                 6027                                      4848                                   1180

 XII                                6353                                      4409                                   1944

                                   21340                                    16174                                  5166

 

Таблица №5                                                                            учебна 2016/2017

Клас                   Общ брой отсъствия            От тях извинени             Неизвинени

 

  IX                               1485                                      1367                                     118

  X                                3574                                      3033                                     541

 XI                                4436                                      3130                                    1306

 XII                               4074                                      2575                                   1499

                                  13569                                    10105                                 3464

 

Таблица №6                                                                            учебна 2017/2018

Клас                   Общ брой отсъствия            От тях извинени             Неизвинени

 VIII                            3002                                      2525                                     477

  IX                              2533                                      2251                                     282

  X                               2278                                      1874                                     404

 XI                               3788                                      2819                                    969

 XII                              6035                                      3746                                   2289

                                    17636                                    13215                                  4421

 

Таблица №7                                                                           учебна 2018/2019

Клас                   Общ брой отсъствия            От тях извинени             Неизвинени

VIII                              2700                                       2407                                     293

  IX                               3222                                       2232                                     990

  X                                3628                                       3061                                     567

 XI                                2919                                      2433                                     486

 XII                              3725                                       2787                                     938

                                    16194                                    12920                                   3274

 

 • Фактори за допускането на отсъствия и отпадането на учениците

Съществува тенденция за увеличаване броя на отсъствията на учениците през последните години в национален мащаб. Факторите за това могат да се обобщят в следните групи:

 - Управленско-административни – пропуски в законодателството за контрол на учениците; пропуски при практическо прилагане на нормативните предписания от страна на педагозите;

 - Икономически - ниски доходи на населението, безработни родители, спад в жизненото равнище, оскъпяване на образованието;

 - Социални - родителска незаинтересованост и липса на контрол, отрицателно въздействие на средата, лоши битови условия, проблемни семейства, разведени родители; осиротели деца- при онези, чиито родители живеят трайно в чужбина;

 - Педагогически – липса на създадени навици за посещение на училище и учене, липса на мотивация за учене; трудности в усвояването на учебния материал, сложност на учебното съдържание, слабости в методиката на обучение, липса на интерес към някои предмети, умора в края на учебния ден;

- Психологически – липса на мотивация и перспектива, стеснителност, агресивност, неразбиране и конфликти със съученици и учители; нежелание да се почувства част от училищната общност, липса на съзнание за принадлежност към училищния живот;

 - Етнокултурни – свързани с традициите, обичаите, ценностите на различните социални групи и етнически общности; често ученици отпадат от училище, защото сключват брак;

В по- конкретен план причините могат да се определят по следния начин:

 • липса на мотивация за учене;
 • липса на  средства за осигуряване на прехраната, учебници, дрехи, средства за транспорт на пътуващи ученици като много от тях са от селата в общината или от друга община.
 • недостатъчен или липса на контрол от страна на родителите на учениците;
 • недостатъчен и несвоевременен контрол от страна на класните ръководители; прекомерно отлагане във времето на налагането на предвидените наказания;
 • относително лесно набавяне на медицински документ;
 • липса на интерес към някои от изучаваните предмети;
 • не е за пренебрегване и фактора умора, който се натрупва към края на учебния ден и някои ученици признават, че просто са решили да си тръгнат;

 

ІІ. Основна цел при разработването и прилагането на програмата.

Целта на настоящата стратегия е намаляването на допусканите отсъствия в училището в краткосрочен и дългосрочен план.

 

ІІІ. Задачи.

С оглед на поставената цел задачите за изпълнение могат да се планират в следните насоки:

 1. Индивидуална работа с проблемните ученици и техните родители, както от страна на класните ръководители, така и на преподавателите по предмети и ръководството;
 2. Повишаване на изискванията и контрола спрямо всички ученици в класовете от страна на класните ръководители;
 3. Постоянна връзка с родителите и институциите отговорни за обгрижването на учениците;
 4. Своевременно прилагане на предвидените в ЗПУО, както и в настоящата стратегия, мерки за въздействие върху отсъстващите ученици;
 5. Спазване на разписаните правила от всички участници в училищния живот – ученици, класни ръководители, преподаватели по предмети, ръководство.

 

ІV. Конкретни механизми за намаляване на отсъствията в училището и отпадането на учениците.

 1. Своевременно отразяване на всички текущи отсъствия от преподавателите по предмети в часовете;

Отговорници: преподаватели по предмети.

Срок: постоянен

 

 1. Своевременно проследяване на отсъствията от класните ръководители и представянето на месечен отчет за допуснатите отсъствия;
 2. Класните ръководители НЕ толерират представянето на съмнителен оправдателен документ за допуснатите отсъствия – проверка на медицинските бележки;
 3. Класните ръководители  НЕ зачитат фалшиви и ненавременно представени извинителни бележки;
 4. Ежеседмично уведомяване на родителите за допуснатите от учениците отсъствия - по телефона, чрез писмо или забележка в бележника на ученика;
 5.  Разговори с отделния ученик и неговия родител и откриване на причините за допуснатите отсъствия.
 6. Класните ръководители до една седмица от допускане на отсъствията налагат наказания съгласно Правилника за дейността на училището, ЗПУО на учениците направили неизвинени отсъствия.
 7. Класните ръководители до една седмица от допускане на отсъствията изпращат уведомителни писма до родителите и Дирекция „Социално подпомагане” за направените отсъствия.
 8. Класните ръководители провеждат периодични родителски срещи за информиране на родителите за допуснатите отсъствия и поведението на учениците.

Отговорници: класните ръководители

Срок: постоянен

 

 1. Съвместна работа на класните ръководители и преподавателите по предмети  с общинската комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни.

 

Отговорници: всички учители и ръководството

Срок: постоянен

 

 1. Работа по мярка „Без свободен час”.

 

Отговорници: всички учители и ръководството

Срок: постоянен

 

 

 

 

12.Участие на учениците в извънкласни дейности – проект „Подкрепа за успех”

 

Отговорници: всички учители и ръководството

Срок: постоянен

 

13.Завишен контрол от страна на училищното ръководство за реалното отразяване на отсъствията на учениците.

Отговорник: Директор

Срок: всеки месец

14. Определяне на награден фонд за стимулиране на ученици без отсъствия и паралелки с най- малък брой отсъствия за срок, година.

Отговорник: Директор

Срок: в края на всеки учебен срок

 

15. Повишаване на квалификацията на учителите за по-ефективна комуникация с ученик и родител.

Отговорник: Директор

Срок: един път годишно

 

16. По-ефективно използване възможностите на ученическото самоуправление като на ученици с голям брой неизвинени отсъствия се предложи да бъдат учители за един ден по любим учебен предмет.

Отговорници: учители и класни ръководители

Срок: април-май

17. Полагане на допълнителни грижи към ученици , застрашени от отпадане - провеждане на консултации с ученици и родители.

Отговорници: възпитателите в общежитието

Срок: постоянен

 

18. Осигуряване на средства за учебни помагала на застрашени от отпадане ученици в поради нисък социално икономически статус по предложение на класния ръководител.

Отговорници: класни ръководители, директор

Срок: в началото на учебната година

 

 

19. Стартиране на инициативата „Ден на отворените врати”, в който родителят може да присъства в учебния час.

Отговорници: Директор, учители и класни ръководители

Срок: началото на втория срок

 

20. Да отпадне освобождаването от час. Това може да стане само по молба на родителя и с разрешение на директора.

                                             

                                                            Отговорници:   учителите

                                                                                Срок: постоянен

          

 

 21. Уведомяване на кметовете по населени места с писма за имената на учениците, прекъснали посещението на училище за повече от 20 последователни учебни дни.                                                             

                                                              Отговорници: класни ръководители

                                                                             Срок: постоянен

 

 

Мерки за привличане вниманието на ученика в училище и повишаване мотивацията:

 

 1. Провеждане на реални консултации с ученици, застрашени от отпадане поради неусвоен учебен материал.

Отговорници:   учителите

Срок: седмично, по изготвен график

 

 

 1.  Използване на различни ИКТ методи в учебните часове.

Отговорници:   учителите

Срок: постоянен

 

  

 

 

 1. Създаване на училищна програма за извънкласни дейности и изяви.

             Отговорници: класни ръководители, директор

                                                Срок: постоянен

 

 1. Предоставяне на свободен достъп за използване на компютърните кабинети и        училищната спортна база извън учебните часове по време на учебната година. 

                                                             Отговорници: учители по ИКТ и ФВС

                                                                             Срок: постоянен

 

 1. Подкрепа на ученици, застрашени от отпадане от негови връстници / прикрепване и оказване на помощ при усвояване на пропуснат материал/.                     

                                                             Отговорници: класни ръководители

                                                                             Срок: постоянен

 

 

 

 

 1.  Осигуряване на средства за пътуване или учебни помагала на застрашени от отпадане ученици в поради нисък социално икономически статус по предложение на класния ръководител.

                                          Отговорници: класни ръководители, директор   

                                                         Срок: в началото на първи и втори срок

 

   

7.  Провеждане на консултации и разговори с психолог.

                                                    Отговорници: учител философски цикъл                                                                                               

                                                                   Срок: постоянен

 

 

Мерки за подкрепа на учениците в риск с участието на родителите:

 

 1. Провеждане на тематични срещи с родители по проблемите на отговорността за възпитанието и образованието на децата и общите задължения на родителите.

       Отговорници: класни ръководители, директор

                                                Срок: постоянен

 1. Създаване на условия за осъществяване по-добър контакт на класния ръководител с родителите – телефон, транспорт до друго населено място за ефективна комуникация с родителя.

Отговорници: Директор

                                               Срок: постоянен