Профилирана Гимназия"Симеон Велчев" гр.Омуртаг

 

 

Център за обществена подкрепа в гр. Търговище

             Ръководител: Красимира Димитрова, социален работник с ръководни функции

Координати на услугата:
7700 Търговище,
кв.Запад 3,
Тел: 0601/ 6 1146, 0895662287,
е-майл: ksu_tg@abv.bg

 

Център за социална рехабилитация и интеграция в гр. Попово

тел. 0608 / 40273 и 0608 / 40224, edinstwena@abv.bg

 

Център за обществена подкрепа в гр. Попово

https://www.facebook.com/people/Цоп-Гр-Попово/100010791701811

 

ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА: В тях работят социални работници, психолози, педагози,логопеди и други специалисти и предоставяйки следните услуги: „Превенция на изоставянето на децата и предотвратяване настаняването им в специализирани институции“, „Работа с деца със специфични потребности”, “Приемна грижа и обучения” , „Превенция на насилието“,“ Превенция на родителско отчуждение „ и др. Специалистите въздействат на своите клиенти чрез психологическо консултиране, финансово съветване и посредничество в домовете на клиентите или в центъра.

ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ: Включват дейности за улесняващи социалното включване, придобиване на умения за общуване и работа в група, подкрепа в организирането на свободното време, професионално ориентиране. Предлагат рехабилитация и терапия – двигателна, логопедична, психологична подкрепа и консултиране. С потребителите работят: социални работници, психолог, логопед, медицински специалист, рехабилитатори и др.