Стратегия за развитие и план за финансирането и

                                        ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Стратегията за развитие на ПГ „Симеон Велчев” е основана на разбирането, че главна ценност в образователната система е ученикът. Интересите на останалите участници в образователно–възпитателния процес - учители, възпитатели, педагогически съветници, заместник директор, директор и непедагогически персонал следва да бъдат подчинени на ОСНОВНАТА ЦЕЛ – осигуряване на равен (справедлив) достъп и качествено образование за учениците.

 Задачата на стратегията е да формулира целите за развитие на училището и очертае основните мерки за тяхното постигане, да дефинира онези проблеми, чието решаване е от съществено значение за превръщане на професионалното образование в МОДЕРНО, ДОСТЪПНО И КАЧЕСТВЕНО. В днешна България, след двадесет и шест години на преход и демократични промени, българското средно образование не е отбелязало съществен напредък в реформирането и приспособяването си към новите реалности. Поради липса на политическа визия и стратегия то се самоизолира от обществената среда, превръщайки се в нискоефективна система за обучение на младите хора.

Завършващите средно образование ученици не са подготвени за трудова и социална реализация в условията на динамично променящите се работна и технологична среда, защото сегашния модел на образование по нищо не се отличава от модела на 80-те години на миналия век.

 Мисията на училището е очертана в емблематичния доклад на Европейската комисия (ЕК) по образование, в който са изведени четири приоритетни стълба:

· Учене за знания и компетенции /„да се учим да учим”/

 · Учене за практическо изпълнение на различни задачи и за самостоятелно справяне с професионалните задължиния /”да се учим да правим”

· Учене, насочено към социални умения /”да откриваме другите, да ги разбираме и да работим заедно за постигане на общи цели”/ „учене за да живеем в разбирателство с другите”/

 · Учене, насочено към оцеляване в ситуации на промени, конфликти и кризи /”да се учим да бъдем”/

·        През 2015 година Министерство на образованието и науката публикува стратегия за образователна интеграция на етническите малцинства за периода 2015-2020. Най-голямото достойнство на тази програма е идеята да се възстановят и хармонизират отношенията на училището с постоянно изменящата се външна среда. Изведени са две стратегически цели: РАВЕН ДОСТЪП ДО ОБРАЗОВАНИЕ И КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ. Равният достъп до образование е израз на политиката за прилагане на личностен подход, в съобразяване с индивидуалните способности и различия на всеки ученик.

Очакваният резултат от успешното реализиране на стратегията е да се постигне ново качество на образованието, придобито в ПГ „Симеон Велчев” на базата на непрекъснато самоусъвършенстване и квалификация на педагогическата колегия. Прилагането на иновативни методи в обучението, съчетани с активно използване на информационните технологии в модерна материална среда за обучение ще окажат положително въздействие на качеството на придобиваното образование.

АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА УЧИЛИЩЕТО

 И НА ВЪНШНАТА СРЕДА

·       Исторически данни

Гимназия „Симеон Велчев” има богата едновековна история. Началото и е поставено  през пролетта на 1914 година, когато  градското училищно настоятелство  с председател Симеон Панайотов, взема решение за откриване на гимназиален клас към местната прогимназия  в Омуртаг. Още от самото си  начало, училището се утвърждава като значим  просветно – културен център, за което свидетелстват думите на Шуменския окръжен управител от 1926 година: “Тази непълна гимназия е най-важният културен факт в Герлово и Тузлука. Тя на всяка цена трябва да остане, трябва и за в бъдеще да вика към просвета търсещите я и да ги приютява в себе си.” От 1941 г. започва строителството на нова училищна сграда, чието  официално откриване  става  на 27 септември 1948 година. Изгражда се една богата учебно-техническа база. Внедряват се нови и нови учебни програми. Разнообразяват се извънкласните форми за работа с учениците, а качественото обучение от страна на учителите дава впечатляващи резултати.

 Над 6000 са вече дипломиралите се гимназисти като  по традиция 90% продължават образованието си в престижни висши учебни заведения. Петима са златните медалисти на Гимназията, 102 са носителите на златни и сребърни значки. Над 20 са утвърдените имена на изтъкнати учени , професори, научни сътрудници, , преподаватели във ВУЗ, ръководителите на държавни и общински институции, министри и депутати, а стотици – лекарите, юристите, инженерите и учителите.

А. Ученици

1. Осъществяване на държавния план прием

Учебно-възпитателния процес в Гимназия „Симеон Велчев”, общ.Омуртаг, обл.Търговище през учебната 2015/2016 година се организира и провежда в съответствие със ЗНП, ППЗНП, Закон за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план, Наредба №3/ 15.04.2003 г. за системата на оценяване, Наредба № 4/16.04.2003 г. за документите за системата на народната просвета.

В съответствие с националните цели и приоритети в училището се работи за:

1.     Изпълнение на националните планове за действие по националните образователни стратегии в частта им 2015/2016 година с цел постигане на намаляване дела на преждевременно напусналите ученици.

2.     Повишаване качеството на образование за нарастване дела на получилите диплома за средно образование с цел осигуряване на възможност за продължаване  на образованието във висши училища, възможности за адаптация на завършилите средно образование ученици към жизнената среда, успешно социално включване чрез подходяща работа и достойни доходи за труда им.

3.     Продължаване на взаимодействието с всички заинтересовани страни – родители, държавни и общински администрации и институции, бизнес.

Съгласно чл. 150 ,ал.1, т6 от ППЗНП редът и условията за приемане на ученици(балообразуване, класиране, ред на подреждане на учениците с равен бал, когато броят им надхвърля броя на местата в паралелката и др.) се определя на заседание на Педагогическия съвет. При изготвянето на проект за предложение на план-прием се вземат предвид проучванията на интересите на осмокласниците, баланса на завършващите основно образование в общината, капацитета на двете средни училища в града както и броят на напусналите града ученици през предходните години.

Ученици: В ПГ „Симеон Велчев” се обучават ученици от девети до дванадесети клас включително, които се подготвят в следните направления: непрофилирана подготовка, профил „Хуманитарен“,профил „Чуждоезиков”, а през учебната 2016-2017 година и профил „Предприемачество и бизнес“. Ежегодно се реализира прием в 2 паралелки с не по-малко от 60 ученици.

Доброто качество на предоставяното профилирано образование на завършващите ученици дава възможност за кандидатстване във ВУЗ и ежегодно около 50% от възпитаниците на гимназията продължават образованието си в университети.

Въз основа на всичко това през периода 2012-2016 одина в учелището бе осъществен следният прием по паралелки:

Учениците проявяват траен интерес към информационните технологии и чуждоезиковото обучение. Традиционно училището предлага обучение в следните  паралелки:

·        Непрофилирано обучение

·        Технологичен профил с профилиращи предмети информационни технологии и английски език

·        Технологичен профил с профилиращи предмети биология и химия

·        Хуманитарен профил с профилиращи предмети

·        Профил Предприемачество и бизнес с профилиращи предмети

.        Профил чужди езици с английски език и руски език

Тези предложения са базирани преди всичко на интересите на учениците, на потребностите на кадри за общината, района, страната и от части на възможността българските граждани да потърсят и намерят реализация в страните от ЕС.

2.Брой и движение на учениците

         Организацията на обучението е полудневна. Предлагаме две форми на обучение: дневна и самостоятелна. С възможности и за индивидуална форма на обучение.

 Учебната 2015-2016 година започна с 244 ученици в училището, разпределени в 11 паралелки и 44 ученици в общежитието.

В началото на учебната година деветокласниците са разделени в две паралелки: 9а с профил чуждоезиков и профилиращи предмети английски език, руски език и български език и литература и 9б непрофилирана паралелка.

В края на учебната година учениците са  244 .  Един ученик е преместен, шест придошли от други училища, двама отпаднали и трима ученици наказани с преминаване от дневна в самостоятелна форма на обучение.

Движението на учениците през учебната година  по класове е отразено в таблицата

Брой ученици по класове

IX

клас

X

клас

XI

клас

XII

клас

Общо

І.В началото

59

64

64

57

244

ІІ.В края

59

66

62

57

244

1.Преместени по тяхно желание

0

0

1

0

1

2.Придошли по тяхно желание

1

5

0

0

6

3.Заминали в чужбина

0

0

0

0

0

4.Отпаднали

1

1

0

0

2

5.Преместени в самостоятелна форма на обучение

0

2

1

0

3

 ТЕНДЕНЦИЯ

3.Пълняемост на паралелките

Средната пълняемост на паралелките през изтеклата учебна година е 22 ученици , изключение правят деветокласниците, които са по 30 ученици в паралелка.

4.Държавни зрелостни изпити

Организация и провеждане на ДЗИ

В началото на учебната година бе приета „Стратегия за подобряване на грамотността и повишаване резултатите от ДЗИ за учебната 2015/2016 година“.Още през първият учебен срок започват и дейностите по организацията и провеждането на ДЗИ. Отчасти тези дейности и особено тези, които засягат учениците се планират и в годишния план на училището и в седмичните разпределения на часа на класния ръководител. В часа на класа при участието на помощник директора по учебната част, учениците от 12 клас бяха запознати с условията, организацията и изискванията за полагане на ДЗИ. В определените срокове учениците подадоха заявления за допускане до ДЗИ. Традиционно на високо ниво протече организацията на ДЗИ през месец май. Прилагането на стратегията даде резултати. Запазихме и завишихме резултатите си по предметите, на които учениците се явяват на ДЗИ.

 

предмет

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016           

явили се

ср. успех

явили се

ср. успех

явили се

ср. успех

явили се

ср. успех

явили се

ср. успех

явили се

ср. успех

явили се

ср. успех

БЕЛ

69

4,23

62

4,34

60

4,13

52

4,31

74

4,12

52

3,864

55

3,961

Математика

8

3,59

5

5,91

0

0

3

3,32

0

0

1

3,06

0

0

ИЦ

19

4,45

17

3,76

10

4,31

4

4.61

7

4,68

1

3,61

1

4,29

ГИ

11

3.37

7

3.62

7

4,65

17

4,14

17

4,43

0

0

8

4,535

ФА

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

БЗО

28

4,75

30

4,48

41

4,86

30

4,63

47

5,49

49

3,998

45

4,583

ХОСС

2

4,34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Фил. цикъл

2

4,35

3

3,35

4

3,40

1

3.81

0

0

0

0

0

0

Английски език

0

0

0

0

1

3,42

0

0

1

4,87

1

4,87

1

4,87

Френски език

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Немски език

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Руски език

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Испански език

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

·        Педагогически колектив

         Учебният процес в Профилирана гимназия „Симеон Велчев“се осъществява с педагози, отговарящи на изискванията за заемане на длъжността „учител“ или „възпитател“, съобразно придобитото образование, професионална квалификация и правоспособност.

Педагогическият колектив се състои от 19 учители, от които 11 жени и 8   мъже.

Със степен бакалавър са 2 учители, със степен магистър са  18 учители.Носители на професонално-квалификационна степен са 7  учители.

 

 

 

Възрастово те са разпределени както следва:

 

Общо

В това число жени

От 20 до 30 години

1

0

От 31 до 40 години

3

2

От 41 до 50 години

6

3

От 51 до 60 години

9

3

 

По педагогически стаж:

 

Общо

В това число жени

 до 5 години

2

1

От 5 до 10 години

1

0

От 10 до 15 години

3

2

От 15 до 20 години

2

1

Над 20 години

11

5

Видно е, че в Гимназията работят различни по възраст и стаж учители, което осигурява приемственост в работата от една страна и освежаване на работната атмосфера от друга страна.

Средната възраст на преподавателите през 2015 – 2016 учебна година е 46 години, което е показател за зрял колектив със солиден професионален опит.

 

·        Проекти по европейски програми и проекти и програми на МОН

   Учителският колектив има изграден капацитет за участие в проекти, национални програми на МОН и др. Работи се и по модулите на националната програма на МОН „С грижа за всеки ученик“ , „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие  в ученическите олимпиади“, проект „Квалификация на педагогическите специалисти“.

 

·        Видеонаблюдение и интернет

Училището разполага с добра база за внедряване на ИКТ в образованието. Изградена е електронна система за видео наблюдение, а всички кабинети са снабдени с интернет.

АНАЛИЗ НА ВЪНШНАТА СРЕДА

Училището като институция функционира в условията на променена и агресивна среда, която оказва силно влияние върху мотивите за учене, а също така и върху поведението на учениците. Основният, очертаващ се проблем е свързан с намирането на адекватна реакция, засягаща преобразуването на педагогическата система, промяна на целите, технологиите , отношението и стила на работа на учителите. Решаването на тази трудна задача преминава през мотивационната сфера на педагозите.

Изводи:

Външната среда оказва неблагоприятно въздействие върху развитието на българското училище. Най-силно изразени негативни фактори са икономическата и социална среда. Прогнозите за тяхното развитие и влияние са противоречиви. Може обаче да приемем на базата на сегашното им състояние, че те ще запазят негативното си въздействие върху образователната система.

Силни страни:

·         Добри образователни резултати на ДЗИ, задоволителен процент на прием във ВУЗ;

·        Много добри резултати при участието на наши ученици в общински, областни и национални състезания, конкурси и олимпиади;

·        Много добре комплектован и квалифициран учителски колектив;

·        Изградени са и функционират МО по предметни групи;

·        Изградена система за повишаване на квалификацията на учителите;

·        Добри традиции в чуждоезиковото обучение ;

·        Прием на ученици в три профила  – „Предприемачество и бизнес“ „Хуманитарен“; „Чуждоезиков“.

·        Добра материална база –   училище с подменена дограма , функциониращо общежитие, специализирани кабинети,   модернизирани компютърни кабинети, реновиран физкултурен салон, спортни площадки; актова зала с интерактивна дъска.

·        Добро управление на финансовите средства в условията на делегирани бюджети;

·        Изградена система за финансово управление и контрол;

·        Училищно настоятелство;

·        Благотворителна кампания, провеждана ежегодно;

·        Подобрена е МТБ с нови компютри, мултимедийни проектори, бели дъски, което влияе благоприятно върху учебния процес;

·        Обновен е фондът на училищната библиотека и е изграден информационен център за учители и ученици.

 

 

 

Слаби страни

·        Влиянието на демографската криза в страната;

·        Нарастване на броя ученици, които живеят в нездрава семейна среда;

·        Слабо партниране с родителите;

·        Негативно отношение към училището и липса на мотиви за учене от страна на все повече ученици;

·        Слаба мотивация на учителите за ПКС, поради финансови причини;

·        Отлив от учителската професия.

 

ВИЗИЯ

Утвърждаване Профилирана гимназия „Симеон Велчев“   като водещо средно учебно заведение с дългогодишна история и най-вече с постижения в образователното дело,  ключов, притегателен образователен център, чиято основна образователна ценност е високото качество на овладените знания и умения;

Отстояване собствения облик на училището чрез утвърждаване на профилираното обучение;

Успешно модернизиране и оптимално адаптиране към европейските изисквания за качествено образование, ефективно и перспективно инвестиране на финансовите ресурси.

 

МИСИЯ

Профилирана гимназия „Симеон Велчев“ – гарант за висококачествен образователно - възпитателен процес, адекватно ориентиран към динамично променящия се съвременен свят, съобразен с Държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности. Изграждане на личности с ярко изразено гражданско съзнание и отговорно лично поведение за активно включване в обществения живот, готови да приемат предизвикателствата на новите технологии, с изследователска нагласа и готовност за експериментиране.

 

 

 

 

ПРИНЦИПИ НА РАЗВИТИЕТО

 

Ориентираност към личността

Най-важната задача за нас, е успехът на отделната личност.

Равен достъп

Всеки ученик постъпил в училището има право да получи качествено образование, което отговаря на нуждите и способностите му.

Сътрудничество

Успешната образователна и възпитателна политика, като се започне от начален етап и се стигне до зрелостниците, се основава на широко участие в сътрудничество с други институции - от концепцията до изпълнението.

Отговорност

Всички членове на педагогическата колегия и помощно-обслужващия персонал, ангажирани в образователната, възпитателната и обслужващата дейност, осъществявана в училището, носят отговорност за постигане на трайни ефекти с дългосрочно въздействие.

Гъвкавост

Образователната и възпитателната дейност е ориентирана към многообразните личностни потребности и предоставя възможности за свободен избор на обучаваните.

Единство в многообразието

Обучението, подготовката и възпитанието на децата и младите хора се осъществяват в рамките на единна културно-образователна среда, която създава гаранции за защита и развитие на отделните култури и традиции в рамките на училищната образователна политика и общо културно-езиково пространство.

Новаторство

Административното ръководство и педагогическата колегия демонстрира воля и възможности за възприемане на нови подходи и философии с цел постигане на по-добри резултати.

Автономност

Училището, като част от  системата на образованието ползва автономия да провежда собствена политика отговаряща на държавните образователни изисквания.

Отчетност

Всички участници в образователната и възпитателната дейности отговарят и се отчитат за своите действия с цел осигуряване на ефикасност, ефективност и резултатност на политиките.

Ефективност

Динамично управление, реализация и обвързване на ресурсите с конкретни резултати, оценка на миналия опит и бъдещото въздействие.

Законосъобразност

Всички цели, приоритети, мерки и конкретни действия съответстват на Конституцията на Република България, на законите и другите нормативни актове.

  

 ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

 

 Нашата цел е да подготвим бъдещите граждани за учене през целия живот, като предоставим качествено и отговарящо на световните тенденции образование и възпитание. Качественото образование дава възможност на децата и младите хора да се развиват като отговорни, грижовни и активни членове на обществото. То запазва и развива таланта на всяко дете, така че да живее пълноценно, да придобива с радост нови знания и умения и да израства като самостоятелна, мислеща и социално отговорна личност.  

  

Приоритетно направление I.

Повишаване на качеството и ефективността на училищното образование и възпитание.

 

Приоритетно направление II.

 

Усъвършенстване системата за квалификация и перманентно обучение и изпълнение на Национална стратегия за „Учене през целия живот”.

 

 

Приоритетно направление III.

 

 

 

 

Приоритетно направление IV.

 

Приоритетно направление V.

 

Приоритетно направление VI.

 

Приоритетно направление VII.

Утвърждаване на училището като културно, информационно и спортно средище; осигуряване на широк спектър от извънкласни форми за свободното време на учениците и създаване на условия за тяхната личностна изява, инициатива и творчество.

 

Удовлетворяване на специфичните образователни потребности на учениците и нарастващата взискателност на родителите.

 

Осигуряване на стабилност, ред и защита на учениците в училището.

 

Взаимодействие с родителската общност.

 

 

Подобрения във външната и вътрешна среда на училището

 

Приоритетно направление VIII.

 

Участие в национални и европейски програми и проекти.

 

 

    

ПЛАНИРАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ПРИОРИТЕТИТЕ НА УЧИЛИЩЕТО

 

Приоритетно направление I.

Повишаване на качеството и ефективността на училищното образование и възпитание:

 

ЦЕЛИ: 

1.   Осигуряване на качествено и ефективно образование.

2.   Осигуряване на по-голяма практическа приложимост на обучението и ориентирането му към конкретни резултати.

3.   Успешно участие във външното и доразвиване и усъвършенстване на системата за вътрешно оценяване.

4.   Засилване на възпитателната работа с учениците с оглед пълноценно личностно развитие.

5.   Разширяване и стимулиране на формите за обучение и възпитание в дух на демократично гражданство и патриотизъм, здравно и екологично възпитание, потребителска култура, физическа активност и спорт.

6.   Засилване ролята на училищното настоятелство при определяне цялостната политика на училището.

7. Развитие на компютърните умения на училищната общност.

8.   По-широко навлизане на нови методи на преподаване и обучение (интерактивност,  проектна работа ).

 

ДЕЙСТВИЯ 

1.     Издигане  качеството на обучение по всеки учебен предмет и съществено повишаване нивото на познавателните умения, адаптирани към различни форми и начини за практическо прилагане на учебното съдържание и овладяване на компетентности.

2.     Издигане равнището на родноезиковата подготовка. Акцент върху грамотността (български език и математика).

3.     Утвърждаване на чуждоезиковото обучение по английски език и постепенно осигуряване на втори чужд език – немски и руски, в прогимназиален етап.

4.     Създаване на условия за изяви  на  учениците и конкретизиране на работата с ученици със специфични образователни потребности, ученици, срещащи затруднения в усвояването на учебния материал.

5.     Осъществяване на допълнителна работа с учениците. Откриване на заложбите на всяко дете и насочване на развитието му в област, в която то ще изяви най-добре своя потенциал. Развиване и подобряване на индивидуалната и диференцирана работа с учениците.

6.     Диференциация  на  обучението  по  посока  на желания   и възможности на обучението по следните основни направления - музика, изобразително изкуство, математика, български  език  и литература, биология, чужди езици, информационни технологии и спорт.

7.     Демократизиране и хуманизиране на дейността в училище с цел постигане на висока успеваемост от страна на  учениците.

8.  Повишаване количеството и качеството на публичните изяви  на учениците.

9.     Повишаване качеството и ефективността на въздействие върху подрастващите.

10.  Утвърждаване ролята на педагогическия съветник за психо-социално обслужване на училището. Реализация на гражданското образование.

11.  Изнасяне на уроци в културни институти и институции, свързани с културно-историческото наследство – Исторически музей Омуртаг, НЧ „Отец  Па