Училищни учебни планове

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

за 8. а клас

                                                                    

Учебна година: 2019/2020 г.

Форма на обучение: дневна

Организация на учебния ден: полудневна

 

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол № 12/11.09.2019 г., съгласуван е с Обществения съвет към училището - протокол № 2/09.09.2019 г. и е утвърден със заповед на директора №  РД- 310/ 13.09.2019 г.

 

II. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

 

 

I гимназиален етап

VIII клас

Учебни седмици

36

Раздел А – задължителни учебни часове

Учебни предмети

Седмичен брой учебни часове

Годишен брой учебни часове

Български език и литература

4

144

 

Чужд език - английски

12

432

 

Математика

3

108

 

Информационни технологии

1

36

 

История и цивилизации

2

72

 

География и икономика

1

36

 

Философия

1

36

 

Биология и здравно образование

1,5

54

 

Физика и астрономия

 

1,5

54

Химия и опазване на околната среда

 

1

36

Музика

0,5

18

 

Изобразително изкуство

0,5

18

 

Физическо възпитание и спорт

2

72

 

Общо за раздел А

31

1116

 

Раздел Б – избираеми учебни часове

 

Общ годишен брой часове за раздел Б

1

36

 

Български език и литература

 

1

36

Общо за раздел А + раздел Б

32

1152

 

Раздел В – факултативни учебни часове

 

Максимален годишен брой часове за раздел В

4

144

 

 

0

0

2.

 

 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

32

1152

 

 

ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

 

 1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015г. за учебния план и Приложение № 5 към същата Наредба.
 2. Паралелката е с профил Чужди езици от три профилиращи учебни предмета. Съгласно чл. 2, ал. 7 от Наредба №7 от 11.08.2016 г. за профилираната подготовка задължителните профилиращи учебни предмети са английски език и руски език. Третият профилиращ учебен предмет е информационни технологии. Съгласно чл. 12, ал. 2 от  Наредба № 4 от 30.11.2015г. за учебния план и Приложение № 5 към същата Наредба е предвидено разширено изучаване на английски език.
 3. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез  следните видове спорт: волейбол, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД 09-1111/15.08.2016 г.  на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.
 4. Всяка учебна седмица включва и по един час час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

за 8. б клас

                                                                     

Учебна година: 2019/2020 г.

Форма на обучение: дневна

Организация на учебния ден: полудневна

 

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол № 12/11.09.2019 г., съгласуван е с Обществения съвет към училището - протокол № 2/09.09.2019 г. и е утвърден със заповед на директора №  РД- 310/ 13.09.2019 г.

 

II. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

 

 

I гимназиален етап

VIII клас

Учебни седмици

36

Раздел А – задължителни учебни часове

Учебни предмети

Седмичен брой учебни часове

Годишен брой учебни часове

Български език и литература

4

144

 

Чужд език - английски

4

144

 

Математика

3

108

 

Информационни технологии

1

36

 

История и цивилизации

2

72

 

География и икономика

1

36

 

Философия

1

36

 

Биология и здравно образование

1,5

54

 

Физика и астрономия

 

1,5

54

Химия и опазване на околната среда

 

1

36

Технологии и предприемачество

 

2

72

Музика

0,5

18

 

Изобразително изкуство

0,5

18

 

Физическо възпитание и спорт

2

72

 

Общо за раздел А

25

900

 

Раздел Б – избираеми учебни часове

 

Общ годишен брой часове за раздел Б

7

252

 

1. Български език и литература

3

108

2. Информационни технологии

1

36

3. Философия

2

72

4. Физическо възпитание и спорт

1

36

Общо за раздел А + раздел Б

32

1152

 

Раздел В – факултативни учебни часове

 

Максимален годишен брой часове за раздел В

4

144

 

 

0

0

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

32

1152

 

 

ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

 

 1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015г. за учебния план и Приложение № 7 към същата Наредба.
 2. Паралелката е с профил Природни науки от три профилиращи учебни предмета. Съгласно чл. 2, ал. 7 от Наредба №7 от 11.08.2016 г. за профилираната подготовка задължителните профилиращи учебни предмети са биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда. Третият профилиращ учебен предмет е физика и астрономия.
 3. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез  следните видове спорт: волейбол, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД 09-1111/15.08.2016 г.  на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.
 4. Всяка учебна седмица включва и по един час час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

за 9. а клас

                                                                      

Учебна година: 2019/2020 г.

Форма на обучение: дневна

Организация на учебния ден: полудневна

 

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол № 12/11.09.2019 г., съгласуван е с Обществения съвет към училището - протокол № 2/09.09.2019 г. и е утвърден със заповед на директора №  РД- 310/ 13.09.2019 г.

 

II. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

 

 

I гимназиален етап

IX клас

Учебни седмици

36

Раздел А – задължителни учебни часове

Учебни предмети

Седмичен брой учебни часове

Годишен брой учебни часове

Български език и литература

3

108

 

Чужд език – английски

2

72

 

Чужд език – руски

2

72

Математика

3

108

 

Информационни технологии

1

36

 

История и цивилизации

2

72

 

География и икономика

1

36

 

Философия

1

36

 

Биология и здравно образование

1

36

 

Физика и астрономия

 

1

36

Химия и опазване на околната среда

 

1,5

54

Технологии и предприемачество

 

2,5

90

Музика

0,5

18

 

Изобразително изкуство

0,5

18

 

Физическо възпитание и спорт

2

72

 

Общо за раздел А

24

864

 

Раздел Б – избираеми учебни часове

 

Общ годишен брой часове за раздел Б

8

288

 

1. Български език и литература

2

72

2. Руски език

1

36

3. Информационни технологии

1

36

4. Философия

1

36

5. Биология и здравно образование

1

36

6. Физика и астрономия

1

36

7. Физическо възпитание и спорт

1

36

Общо за раздел А + раздел Б

32

1152

 

Раздел В – факултативни учебни часове

 

Максимален годишен брой часове за раздел В

4

144

 

 

0

0

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

32

1152

 

 

ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

 

 1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015г. за учебния план и Приложение № 7 към същата Наредба.
 2. Паралелката е с профил Чужди езици от три профилиращи учебни предмета. Съгласно чл. 2, ал. 7 от Наредба №7 от 11.08.2016 г. за профилираната подготовка задължителните профилиращи учебни предмети са английски език и руски език. Третият профилиращ учебен предмет е информационни технологии.
 3. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез  следните видове спорт: волейбол, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД 09-1111/15.08.2016 г.  на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.
 4. Всяка учебна седмица включва и по един час час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

за 9. б клас

                                                                      

Учебна година: 2019/2020 г.

Форма на обучение: дневна

Организация на учебния ден: полудневна

 

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол № 12/11.09.2019 г., съгласуван е с Обществения съвет към училището - протокол № 2/09.09.2019 г. и е утвърден със заповед на директора №  РД- 310/ 13.09.2019 г.

 

II. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

 

 

I гимназиален етап

IX клас

Учебни седмици

36

Раздел А – задължителни учебни часове

Учебни предмети

Седмичен брой учебни часове

Годишен брой учебни часове

Български език и литература

3

108

 

Чужд език – английски

2

72

 

Чужд език – руски, френски

2

72

Математика

3

108

 

Информационни технологии

1

36

 

История и цивилизации

2

72

 

География и икономика

1

36

 

Философия

1

36

 

Биология и здравно образование

1

36

 

Физика и астрономия

 

1

36

Химия и опазване на околната среда

 

1,5

54

Технологии и предприемачество

 

2,5

90

Музика

0,5

18

 

Изобразително изкуство

0,5

18

 

Физическо възпитание и спорт

2

72

 

Общо за раздел А

24

864

 

Раздел Б – избираеми учебни часове

 

Общ годишен брой часове за раздел Б

8

288

 

1. Български език и литература

2

72

2. Руски език

1

36

3. Информационни технологии

1

36

4. Физика и астрономия

2

72

5. Химия и опазване на околната среда

1

36

6. Физическо възпитание и спорт

1

36

Общо за раздел А + раздел Б

32

1152

 

Раздел В – факултативни учебни часове

 

Максимален годишен брой часове за раздел В

4

144

 

 

0

0

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

32

1152

 

 

ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

 1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015г. за учебния план и Приложение № 7 към същата Наредба.
 2. Паралелката е с профил Природни науки от три профилиращи учебни предмета. Съгласно чл. 2, ал. 7 от Наредба №7 от 11.08.2016 г. за профилираната подготовка задължителните профилиращи учебни предмети са биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда. Третият профилиращ учебен предмет е физическо възпитание и спорт.
 3. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез  следните видове спорт: волейбол, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД 09-1111/15.08.2016 г.  на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.
 4. Всяка учебна седмица включва и по един час час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

за 9. в клас

                                                                     

Учебна година: 2019/2020 г.

Форма на обучение: дневна

Организация на учебния ден: полудневна

 

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол № 12/11.09.2019 г., съгласуван е с Обществения съвет към училището - протокол № 2/09.09.2019 г. и е утвърден със заповед на директора №  РД- 310/ 13.09.2019 г.

 

II. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

 

 

I гимназиален етап

IX клас

Учебни седмици

36

Раздел А – задължителни учебни часове

Учебни предмети

Седмичен брой учебни часове

Годишен брой учебни часове

Български език и литература

3

108

 

Чужд език – английски

2

72

 

Чужд език – руски, френски

2

72

Математика

3

108

 

Информационни технологии

1

36

 

История и цивилизации

2

72

 

География и икономика

1

36

 

Философия

1

36

 

Биология и здравно образование

1

36

 

Физика и астрономия

 

1

36

Химия и опазване на околната среда

 

1,5

54

Технологии и предприемачество

 

2,5

90

Музика

0,5

18

 

Изобразително изкуство

0,5

18

 

Физическо възпитание и спорт

2

72

 

Общо за раздел А

24

864

 

Раздел Б – избираеми учебни часове

 

Общ годишен брой часове за раздел Б

8

288

 

1. Български език и литература

2

72

2. Руски език

1

36

3. Информационни технологии

1

36

4. География и икономика

2

72

5. Физика и астрономия

1

36

6. Физическо възпитание и спорт

1

36

Общо за раздел А + раздел Б

32

1152

 

Раздел В – факултативни учебни часове

 

Максимален годишен брой часове за раздел В

4

144

 

 

0

0

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

32

1152

 

 

ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

 1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015г. за учебния план и Приложение № 7 към същата Наредба.
 2. Паралелката е с профил Предприемачески от три профилиращи учебни предмета. Съгласно чл. 2, ал. 7 от Наредба №7 от 11.08.2016 г. за профилираната подготовка задължителните профилиращи учебни предмети са предприемачество и информационни технологии. Третият профилиращ учебен предмет е география и икономика.
 3. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез  следните видове спорт: волейбол, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД 09-1111/15.08.2016 г.  на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.
 4. Всяка учебна седмица включва и по един час час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.

   

ИНДИВИДУАЛЕН УЧЕБЕН ПЛАН

за Кемал Шефик Мехмед

9в. клас

                                                                    

Учебна година: 2019/2020

Форма на обучение: индивидуална

Организация на учебния ден: полудневна

 

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол № 12/11.09.2019 г., съгласуван е с Обществения съвет към училището - протокол № 2/09.09.2019 г. и е утвърден със заповед на директора №  РД- 310/ 13.09.2019 г.

 

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

 

 

I гимназиален етап

IX клас

Учебни седмици

36

Раздел А – Задължителни учебни часове

Учебни предмети

Седмичен брой учебни часове

Годишен брой учебни часове

Български език и литература

2/2

72

Чужд език – Английски език

1/1

36

Чужд език – Руски език

1/1

36

Математика

2/1

54

Информационни технологии

1/0

18

История и цивилизации

1/1

36

География и икономика

1/0

18

Философия

1/0

18

Биология и здравно образование

1/0

18

Физика и астрономия

1/0

18

Химия и опазване на околната среда

0/1

18

Технологии и предприемачество

1/0,5

27

Музика

0/0.5

9

Изобразително изкуство

0.5/0

9

Физическо възпитание и спорт

0

0

Общо за раздел А

10.75

387

Раздел Б – Избираеми учебни часове

 

Общ годишен брой часове за раздел Б

5,5

198

Български език и литература

1/1

36

Руски език

0/1

18

Информационни технологии

0/1

18

География и икономика

1/1

36

Физика и астрономия

0/1

18

Физическо възпитание и спорт

0

0

Общо за раздел А + раздел Б

16.25

585

 

Раздел В – факултативни учебни часове

 

Максимален годишен брой часове за раздел В

4

144

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

16.25

585

 

 

ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

 

 1. Настоящият индивидуален учебен план е разработен на основание чл. 20, ал.2, т.1 от Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за Учебния план и Училищен учебен план за осми В клас с профил Предприемачество..
 2. Обучението се извършва в дома на ученика.
 3. Часове по физическо възпитание и спорт не са заложени. Заболяването на ученика не позволява провеждането на часове по този предмет, което е установено с медицински документ.
 4. Оценяването на ученика е съгласно Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.
 5. Календарен график по дати и часове:

18.09.2019 г., 14.00 часа

19.09.2019 г., 14.00 часа

 

24.09.2019 г., 14.00 часа

25.09.2019 г., 14.00 часа

26.09.2019 г., 14.00 часа

30.09.2019 г.

01.10.2019 г., 14.00 часа

02.10.2019 г., 14.00 часа

03.10.2019 г., 14.00 часа

07.10.2019 г., 14.00 часа

08.10.2019 г., 14.00 часа

09.10.2019 г., 14.00 часа

10.10.2019 г., 14.00 часа

14.10.2019 г., 14.00 часа

15.10.2019 г., 14.00 часа

16.10.2019 г., 14.00 часа

17.10.2019 г., 14.00 часа

21.10.2019 г., 14.00 часа

22.10.2019 г., 14.00 часа

23.10.2019 г., 14.00 часа

24.10.2019 г., 14.00 часа

29.10.2019 г., 14.00 часа

30.10.2019 г., 14.00 часа

31.10.2019 г., 14.00 часа

04.11.2019 г., 14.00 часа

05.11.2019 г., 14.00 часа

06.11.2019 г., 14.00 часа

07.11.2019 г., 14.00 часа

11.11.2019 г., 14.00 часа

12.11.2019 г., 14.00 часа

13.11.2019 г., 14.00 часа

14.11.2019 г., 14.00 часа

18.11.2019 г., 14.00 часа

19.11.2019 г., 14.00 часа

20.11.2019 г., 14.00 часа

21.11.2019 г., 14.00 часа

25.11.2019 г., 14.00 часа

26.11.2019 г., 14.00 часа

27.11.2019 г., 14.00 часа

28.11.2019 г., 14.00 часа

02.12.2019 г., 14.00 часа

03.12.2019 г., 14.00 часа

04.12.2019 г., 14.00 часа

05.12.2019 г., 14.00 часа

09.12.2019 г., 14.00 часа

10.12.2019 г., 14.00 часа

11.12.2019 г., 14.00 часа

12.12.2019 г., 14.00 часа

16.12.2019 г., 14.00 часа

17.12.2019 г., 14.00 часа

18.12.2019 г., 14.00 часа

19.12.2019 г., 14.00 часа

06.01.2020 г., 14.00 часа

07.01.2020 г., 14.00 часа

08.01.2020 г., 14.00 часа

09.01.2020 г., 14.00 часа

 

13.01.2020 г., 14.00 часа

14.01.2020 г., 14.00 часа

15.01.2020 г., 14.00 часа

16.01.2020 г., 14.00 часа

20.01.2020 г., 14.00 часа

21.01.2020 г., 14.00 часа

22.01.2020 г., 14.00 часа

23.01.2020 г., 14.00 часа

27.01.2020 г., 14.00 часа

28.01.2020 г., 14.00 часа

29.01.2020 г., 14.00 часа

30.01.2020 г., 14.00 часа

03.02.2020 г., 14.00 часа

04.02.2020 г., 14.00 часа

 

 

06.02.2020 г., 14.00 часа

 

10.02.2020 г., 14.00 часа

11.02.2020 г., 14.00 часа

12.02.2020 г., 14.00 часа

13.02.2020 г., 14.00 часа

17.02.2020 г., 14.00 часа

18.02.2020 г., 14.00 часа

19.02.2020 г., 14.00 часа

20.02.2020 г., 14.00 часа

24.02.2020 г., 14.00 часа

25.02.2020 г., 14.00 часа

26.02.2020 г., 14.00 часа

27.02.2020 г., 14.00 часа

02.03.2020 г., 14.00 часа

04.03.2020 г., 14.00 часа

05.03.2020 г., 14.00 часа

09.03.2020 г., 14.00 часа

10.03.2020 г., 14.00 часа

11.03.2020 г., 14.00 часа

12.03.2020 г., 14.00 часа

16.03.2020 г., 14.00 часа

17.03.2020 г., 14.00 часа

18.03.2020 г., 14.00 часа

19.03.2020 г., 14.00 часа

23.03.2020 г., 14.00 часа

24.03.2020 г., 14.00 часа

25.03.2020 г., 14.00 часа

26.03.2020 г., 14.00 часа

30.03.2020 г., 14.00 часа

31.03.2020 г., 14.00 часа

01.04.2020 г., 14.00 часа

02.04.2020 г., 14.00 часа

 

06.04.2020 г., 14.00 часа

07.04.2020 г., 14.00 часа

08.04.2020 г., 14.00 часа

09.04.2020 г., 14.00 часа

21.04.2020 г., 14.00 часа

22.04.2020 г., 14.00 часа

23.04.2020 г., 14.00 часа

27.04.2020 г., 14.00 часа

28.04.2020 г., 14.00 часа

29.04.2020 г., 14.00 часа

04.05.2020 г., 14.00 часа

05.05.2020 г., 14.00 часа

07.05.2020 г., 14.00 часа

 

11.05.2020 г., 14.00 часа

12.05.2020 г., 14.00 часа

13.05.2020 г., 14.00 часа

 

18.05.2020 г., 14.00 часа

19.05.2020 г., 14.00 часа

26.05.2020 г., 14.00 часа

27.05.2020 г., 14.00 часа

28.05.2020 г., 14.00 часа

 

01.06.2020 г., 14.00 часа

02.06.2020 г., 14.00 часа

03.06.2020 г., 14.00 часа

04.06.2020 г., 14.00 часа

08.06.2020 г., 14.00 часа

10.06.2020 г., 14.00 часа

 

15.06.2020 г., 14.00 часа

16.06.2020 г., 14.00 часа

17.06.2020 г., 14.00 часа

18.06.2020 г., 14.00 часа

22.06.2020 г., 14.00 часа

23.06.2020 г., 14.00 часа

24.06.2020 г., 14.00 часа

25.06.2020 г., 14.00 часа

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

за 10. а клас

                                                                     

Учебна година: 2019/2020 г.

Форма на обучение: дневна

Организация на учебния ден: полудневна

 

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол № 12/11.09.2019 г., съгласуван е с Обществения съвет към училището - протокол № 2/09.09.2019 г. и е утвърден със заповед на директора №  РД- 310/ 13.09.2019 г.

 

II. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

 

 

I гимназиален етап

X клас

Учебни седмици

36

Раздел А – задължителни учебни часове

Учебни предмети

Седмичен брой учебни часове

Годишен брой учебни часове

Български език и литература

3

108

 

Чужд език - английски

2

72

 

Чужд език – руски език

2

72

Математика

2

72

 

Информационни технологии

0,5

18

 

История и цивилизации

3,5

126

 

География и икономика

2,5

90

 

Философия

2

72

 

Биология и здравно образование

2

72

 

Физика и астрономия

 

2

72

Химия и опазване на околната среда

 

2

72

Музика

0,5

18

 

Изобразително изкуство

0,5

18

 

Физическо възпитание и спорт

2

72

 

Общо за раздел А

26,5

954

 

Раздел Б – избираеми учебни часове

 

Общ годишен брой часове за раздел Б

5,5

198

 

1.Български език и литература

 

2

72

2.Информационни технологии

1,5

54

3. Физическо възпитание и спорт

2

72

Общо за раздел А + раздел Б

32

1152

 

Раздел В – факултативни учебни часове

 

Максимален годишен брой часове за раздел В

4

144

 

 

0

0

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

32

1152

 

 

ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

 

 1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015г. за учебния план и Приложение № 5 към същата Наредба.
 2. Паралелката е с профил Чужди езици от три профилиращи учебни предмета. Съгласно чл. 2, ал. 7 от Наредба №7 от 11.08.2016 г. за профилираната подготовка задължителните профилиращи учебни предмети са английски език и руски език. Третият профилиращ учебен предмет е информационни технологии. Съгласно чл. 12, ал. 2 от  Наредба № 4 от 30.11.2015г. за учебния план и Приложение № 5 към същата Наредба е предвидено разширено изучаване на английски език.
 3. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез  следните видове спорт: волейбол, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД 09-1111/15.08.2016 г.  на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.
 4. Всяка учебна седмица включва и по един час час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.

 

 

 

                        

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

за 10. б клас

                                                                    

Учебна година: 2019/2020 г.

Форма на обучение: дневна

Организация на учебния ден: полудневна

 

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол № 12/11.09.2019 г., съгласуван е с Обществения съвет към училището - протокол № 2/09.09.2019 г. и е утвърден със заповед на директора №  РД- 310/ 13.09.2019 г.

 

II. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

 

 

I гимназиален етап

X клас

Учебни седмици

36

Раздел А – задължителни учебни часове

Учебни предмети

Седмичен брой учебни часове

Годишен брой учебни часове

Български език и литература

3

108

 

Чужд език - английски

2

72

 

Чужд език – руски език

2

72

Математика

2

72

 

Информационни технологии

0,5

18

 

История и цивилизации

3,5

126

 

География и икономика

2,5

90

 

Философия

2

72

 

Биология и здравно образование

2

72

 

Физика и астрономия

 

2

72

Химия и опазване на околната среда

 

2

72

Музика

0,5

18

 

Изобразително изкуство

0,5

18

 

Физическо възпитание и спорт

2

72

 

Общо за раздел А

26,5

954

 

Раздел Б – избираеми учебни часове

 

Общ годишен брой часове за раздел Б

5,5

198

 

1.Български език и литература

 

2

72

2.Информационни технологии

1,5

54

3. Физика и астрономия

1

36

4. Химия и опазване на околната среда

1

36

Общо за раздел А + раздел Б

32

1152

 

Раздел В – факултативни учебни часове

 

Максимален годишен брой часове за раздел В

4

144

 

 

0

0

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

32

1152

 

 

 

 

 

 

ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

 

 1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015г. за учебния план и Приложение № 5 към същата Наредба.
 2. Паралелката е с профил Природни науки от три профилиращи учебни предмета. Съгласно чл. 2, ал. 7 от Наредба №7 от 11.08.2016 г. за профилираната подготовка задължителните профилиращи учебни предмети са биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда. Третият профилиращ учебен предмет е физическо възпитание и спорт.
 3. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез  следните видове спорт: волейбол, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД 09-1111/15.08.2016 г.  на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.
 4. Всяка учебна седмица включва и по един час час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.

 

Профилирана гимназия “Симеон Велчев”

гр Омуртаг, ул. “Генералска” № 7, тел./факс 0605/2538, e-mail: gym_sv@mail.bg

ОДОБРЯВАМ:

Стефан Станчев

Началник на

РУО - Търговище

дата: …………….

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

за паралелка с профил „Природоматематически” IX a клас с прием след завършено основно образование

в сила за випуск 2017/2018 – 2020/2021 учебна година

 

Профилиращи предмети:

 1. Биология и здравно образование
 2. Химия и опазване на околната среда
 3. Информационни технологии
 4. Физическо възпитание и спорт

 

 

 1. Разпределение на учебните предмети по класове и учебно време

Културно-образователни

Образователни степени

 

Области

 
   

СРЕДНА

   

Гимназиален етап

     

ОБЩО

 

КЛАСОВЕ

ІХ

Х

ХІ

ХІІ

ІХ-ХІІ

 

УЧЕБНИ СЕДМИЦИ

36

36

36

31

 

А

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА

 

 

 

 

 

 

ПОДГОТОВКА (ЗП)

 

 

 

 

 

1

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И

       

417

 

ЛИТЕРАТУРА

         
 

Български език илитература

108

108

108

93

417

   

3

3

3

3

 

2

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

       

422

 

І чужд език – английски език

72

72

72

62

278

 

 

2

2

2

2

 
 

ІІ чужд език – руски език, френски език

72

2

72

2

   

144

3

МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

       

494

 

Математика

108

108

72

62

350

   

3

3

2

2

 
 

Информатика

72

2

     

72

 

Информационни технологии

36

1

36

1

   

72

4

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ ИГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

       

584

 

История и цивилизация

72

72

72

 

216

 

 

2

2

2

   

 

География и икономика

54

54

36

 

144

 

 

1,5

1,5

1

   
 

Психология и логика

54

1,5

     

54

 

Етика и право

 

54

1,5

   

54

 

Философия

   

54

1,5

 

54

 

Свят и личност

     

62

2

62

5

ПРИРОДНИ НАУКИ И

         
 

ЕКОЛОГИЯ

         
 

Биология и здравно

72

72

   

144

 

Образование

2

2

     
 

Физика и астрономия

72

72

36

 

180

   

2

2

1

   
 

Химия и опазване на околната

72

72

   

144

 

среда

2

2

     

6

ИЗКУСТВА

       

72

 

Музика

36

     

36

   

1

       
 

Изобразително изкуство

36

     

36

   

1

       

7

БИТ И ТЕХНОЛОГИИ

         

8

ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА ИСПОРТ

       

278

 

Физическо възпитание и спорт

72

72

72

62

278

   

2

2

2

2

 
 

ОБЩО ЗА ЗП

1008

864

522

341

2735

   

28

24

14,5

11

 

Б

ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА

144

288

630

651

1713

 

ПОДГОТОВКА (ЗИП)

4

8

17,5

21

 
 

Задължителноизбираема

         
 

профилирана подготовка

         
 

Биология и здравно образование

72

2

108

3

180

5

155

5

515

 

Химия и опазване на околната среда

72

2

108

3

180

5

155

5

515

 

Информационни технологии

 

72

2

162

4,5

155

5

389

 

Физическо възпитание и спорт

   

108

3

124

4

232

 

Задължителноизбираема непрофилирана подготовка

 

 

 

 

 

 

Физика и астрономия

 

 

 

62

2

62

 

ОБЩО ЗА ЗП + ЗИП

1152

1152

1152

992

4448

 

 

32

32

32

32

 

В

СВОБОДНОИЗБИРАЕМА

144

144

144

124

556

 

ПОДГОТОВКА (СИП)

4

4

4

4

 
 

Математика

36

1

36

1

36

1

31

1

139

 

География и икономика

36

1

36

1

36

1

31

1

139

 

Български език

36

1

36

1

36

1

31

1

139

 

Информатика

36

1

36

1

36

1

31

1

139

 

ОБЩО ЗА ЗП + ЗИП + СИП

1296

1296

1296

1116

5004

 

 

ІІ. График на учебния процес

Графикът на учебния процес се определя със заповед на министъра на образованието и науката за всяка учебна година.

ІІІ. Организация на обучението:

 1. Ред за приемане на ученици, съгласно действащите нормативни актове:

Приемът на учениците е след завършено основно образование. Приемът е по документи: свидетелство за завършено основно образование и заявление по образец на училището. Кандидатите се класират по бал. Балообразуващи предмети са биология и здравно образование и информационни технологии. Балът се образува като сбор от оценките по биология и здравно образование и информационни технологии. В случай, че има ученици с еднакъв бал и техният брой надхвърля  утвърдения максимален брой на учениците в паралелката, учениците с еднакъв бал се класират по ред, определен с решение на ПС. Учениците попълват заявление по образец, което се вписва във входящия дневник на институцията. Заедно със заявленията учениците оставят заверено копие на свидетелството за завършено основно образование. Класиранията са три на брой. След всяко класиране учениците могат да променят желанията си, без да се записват. При записването учениците предоставят оригинала на своето свидетелство за завършено основно образование. Когато след трето класиране в паралелката има незаети места, те се попълват в срок и по ред, определени в заповед на директора на училището.

 

 1. Продължителността на обучението на гимназиалния етап е 4 години.

 

 1. Вариант на обучение – първи. Училищният учебен план е разработен въз основа на типов “Учебен план за гимназии, профилирани гимназии и СОУ с прием след завършено основно образование”, съгласно Наредба № 6 от 28.05.2001 година и Писмо № 29495 от 22.06.2001 година на МОН /т.1./.Обучението е профилирано и се организира по Наредба №6 от 28.05.2001г. на МОН, чл. 13, 14, 15, /ал. 1, 2, 3, 4/ и чл.16.

 

 

 1. Редът за въвеждане и изучаване на профилиращите предмети за целия срок на обучение от четири години е както следва:

ІХ клас – биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда,

Х клас – биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда и информационни технологии,

ХІ клас – биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, информационни технологии и физическо възпитание и спорт,

ХІІ клас – биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, информационни технологии и физическо възпитание и спорт.

 1. Всяка учебна седмица, освен задължителните учебни часове, включва и по един учебен час по учебния предмет "Физическо възпитание и спорт", който се използва за организиране и провеждане на спортни дейности на открито, съгласно чл. 16, ал. 5 от ЗСООУП.

Училищният учебен план е приет на заседание на педагогическия съвет – Протокол № 5 от 12.01.2017 г.

……………………………..(подпис, печат)

/Димитър Христов Димитров/

Директор на Профилирана гимназия „Симеон Велчев”

 

 

ОДОБРЯВАМ:

Стефан Станчев

Началник на

РУО - Търговище

дата: …………….

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

за непрофилирана паралелка IX б клас прием след завършено основно образование

в сила за випуск 2017/2018 – 2020/2021 учебна година

 1. Разпределениенаучебнитепредметипокласове и учебновреме

Културно-образователни

Образователнистепени

 

области

 
   

СРЕДНА

   

Гимназиаленетап

     

ОБЩО

 

КЛАСОВЕ

ІХ

Х

ХІ

ХІІ

ІХ-ХІІ

 

УЧЕБНИ СЕДМИЦИ

36

36

36

31

 

А

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА

         
 

ПОДГОТОВКА (ЗП)

         

1

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И

       

417

 

ЛИТЕРАТУРА

         
 

Български език и литература

108

108

108

93

417

   

3

3

3

3

 

2

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

       

422

 

І чужд език – английски език

72

72

72

62

278

   

2

2

2

2

 
 

ІІ чужд език – руски език, френски език

72

2

72

2

   

144

3

МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

       

494

 

Математика

108

108

72

62

350

   

3

3

2

2

 
 

Информатика

72

2

     

72

 

Информационни технологии

36

36

   

72

   

1

1

     

4

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И

       

584

 

ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

         
 

История и цивилизация

72

72

72

 

216

   

2

2

2

   
 

География и икономика

54

54

36

 

144

   

1,5

1,5

1

   
 

Психология и логика

54

1,5

     

54

 

Етика и право

 

54

1,5

   

54

 

Философия

   

54

1,5

 

54

 

Свят и личност

     

62

2

62

5

ПРИРОДНИ НАУКИ И

         
 

ЕКОЛОГИЯ

         
 

Биология и здравно

72

72

   

144

 

образование

2

2

     
 

Физика и астрономия

72

72

36

 

180

   

2

2

1

   
 

Химия и опазване на околната

72

72

   

144

 

среда

2

2

     

6

ИЗКУСТВА

       

72

 

Музика

36

     

36

   

1

       
 

Изобразително изкуство

36

     

36

   

1

       

7

БИТ И ТЕХНОЛОГИИ

         

8

ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И

       

278

 

СПОРТ

         
 

Физическо възпитание и спорт

72

72

72

62

278

   

2

2

2

2

 
 

ОБЩО ЗА ЗП

1008

864

522

341

2735

   

28

24

14,5

11

 

Б

ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА

144

288

630

651

1713

 

ПОДГОТОВКА (ЗИП)

4

8

17,5

21

 
             
 

Задължителноизбраема непрофилирана подготовка

         
 

Български език и литература

72

2

72

2

108

3

93

3

345

 

Руски език

   

54

1,5

31

1

85

 

Математика

   

72

2

62

2

134

 

Информационни технологии

 

36

1

108

3

93

3

237

 

История и цивилизация/Биология и здравно образование

 

36

1

72

2

93

3

201

 

География и икономика/Физика и астрономия

 

36

1

72

2

93

3

201

 

Етика и право/Химия и опазване на околната среда

 

36

1

   

36

 

Философия/Химия и опазване на околната среда

   

72

2

93

3

165

 

Физическо възпитание и спорт

72

2

72

2

72

2

93

3

309

 

ОБЩО ЗА ЗП + ЗИП

1152

1152

1152

992

4448

   

32

32

32

32

 

В

СВОБОДНОИЗБИРАЕМА

144

144

144

124

556

 

ПОДГОТОВКА (СИП)

4

4

4

4

 
 

Математика

36

1

36

1

36

1

31

1

139

 

Информационни технологии

36

1

36

1

36

1

31

1

139

 

Химия и опазване на околната среда

36

1

36

1

36

1

31

1

139

 

Физическо възпитание и спорт

36

1

36

1

36

1

31

1

139

 

ОБЩО ЗА ЗП + ЗИП + СИП

1296

1296

1296

1116

5004

 

ІІ. График на учебния процес

Графикът на учебния процес се определя със заповед на министъра на образованието и науката за всяка учебна година.

ІІІ. Организация на обучението:

 1. Ред за приемане на ученици, съгласно действащите нормативни актове:

Приемът на учениците е след завършено основно образование. Приемът е по документи: свидетелство за завършено основно образование и заявление по образец на училището. Кандидатите се класират по бал. Балообразуващи предмети са ългарски език и литература и математика. Балът се образува като сбор от средния успех от свидетелството за завършено основно образование и оценките по български език и литература и математика. В случай че има ученици с еднакъв бал и техния брой надхвърля  утвърдения максимален брой на учениците в паралелката, учениците с еднакъв бал се класират по ред, определен с решение на ПС. Учениците попълват заявление по образец, което се входява във входящия дневник на институцията. Заедно със заявленията те оставят заверено копие на свидетелството за завършено основно образование. Класиранията са три на брой. След всяко класиране учениците могат да променят желанията си, без да се записват. При записването учениците предоставят оригинала на своето свидетелство за завършено основно образование. Когато след трето класиране в паралелката има незаети места, те се попълват в срок и по ред, определени в заповед на директора на училището.

 

 1. Продължителността на обучението на гимназиалния етап е 4 години.

 

 1. Вариант на обучение – първи. Паралелката е непрофилирана и обучението се организира по Наредба №6 от 28.05.2001г. на МОН и Писмо №29495 от 22.06.2001г. на МОН /т. 1/. Училищният учебен план е разработен възоснова на типов “Учебен план за гимназии, профилирани гимназии и СОУ с прием след завършено основно образование”, съгласно Наредба № 6 от 28.05.2001 година и Писмо № 29495 от 22.06.2001 година на МОН /т.1./.

 

 1. Учeниците изучават първи и втори чужд език. Първият чужд език е този, който учениците са изучавали до осми клас включително. Вторият чужд език сe избира между руски език и френски език от учениците при записването в девети клас.

 

5.5

6.Паралелката се дели на групи по задължително избираема подготовка съгласно чл. 26 от Наредба № 7 от 29.12.2000 год.: група се формира с най-малко 11 ученици в група.

 1. Предвиденият ЗИП в 9 клас е 4 часа седмично организиран съгласно желанията на учениците и възможностите на училището. Учебните часове от раздел Б през учебната 2017/2018 година се разпределят по учебни предмети както следва: български език и литература - 72 часа годишно, физическо възпитание и спорт - 72 часа годишно, който ще се изучават от целия клас.
 2. В 10 клас предвидения ЗИП е 8 часа и ще се изучава както следва: целият клас ще изучава български език и литература с 2 часа седмично - 72 часа годишно, информационни технологии с 1 час седмично - 36 часа годишно, физическо възпитание и спорт с 2 часа седмично -72 часа годишно,. Паралелката ще се дели на групи по:

-първа група ще изучава: биология и здравно образование с 1 час седмично - 36 часа годишно, физика и астрономия с 1 час седмично - 36 часа годишно, химия и опазване на околната среда с 1 час седмично - 36 часа годишно,

-втора група ще изучава: история и цивилизация с 1 час седмично - 36 часа годишно, география и икономика с 1 час седмично - 36 часа годишно, етика и право с 1 час седмично - 36 часа годишно.

 1. В 11 клас предвидения ЗИП - 17,5 часа ще се изучава както следва: цялата паралелка ще изучава български език и литература с 3 часа седмично - 108 часа годишно, руски език с 1,5 часа седмично - 54 часа годишно,  информационни технологии с 3 часа седмично- 108 часа годишно, математика с 2 часа седмично - 72 часа годишно,  физическо възпитание и спорт с 2 часа седмично - 72 часа годишно. Паралелката ще се дели на групи по:

-първа група ще изучава: биология и здравно образование с 2 часа седмично - 72 часа годишно, физика и астрономия с 2 часа седмично - 72 часа годишно, химия и опазване на околната среда с 2 часа седмично - 72 часа годишно,

-втора група ще изучава: история и цивилизация с 2 часа седмично - 72 часа годишно, география и икономика с 2 часа седмично - 72 часа годишно,  философия с 2 часа седмично -72 часа годишно.

 1. В 12 клас часовете от раздел Б - 21 часа седмично ще се изучават както следва: цялата паралелка ще изучава български език и литература с 3 часа седмично - 93 часа годишно, руски език с 1 часа седмично - 31 часа годишно, математика с 2 часа седмично - 62 часа годишно, информационни технологии с 3 часа седмично - 93 часа годишно, физическо възпитание и спорт с 3 часа седмично -93 часа годишно. Паралелката ще се дели на групи по:

-първа група ще изучава: биология и здравно образование с 3 часа седмично - 93 часа годишно, физика и астрономия с 3 часа седмично - 93 часа годишно, химия и опазване на околната среда с 3 часа седмично - 93 часа годишно,

-втора група ще изучава: история и цивилизация с 3 часа седмично - 93 часа годишно, география и икономика с 3 часа седмично - 93 часа годишно, философия с 3 часа седмично - 93 часа годишно.

Училищният учебен план е приет на заседание на педагогическия съвет – Протокол № 5  от 12.01.2017 г.

……………………………..(подпис, печат)

/Димитър Христов Димитров/

Директор на Профилирана гимназия „Симеон Велчев

 

 

Профилирана гимназия “Симеон Велчев”

гр Омуртаг, ул. “Генералска” № 7, тел./факс 0605/2538, e-mail: gym_sv@mail.bg

ОДОБРЯВАМ:

Дарина Димитрова

Началник на

РУО - Търговище

дата: …………….

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

за паралелка с технологичен профил „Предприемачество и бизнес” IX а клас с прием след завършено основно образование

в сила за випуск 2016/2017 – 2019/2020 учебна година

 

Профилиращи предмети:

 1. Технологии
 2. Информационни технологии
 3. География и икономика

 

 1. Разпределение на учебните предмети по класове и учебно време

Културно-образователни

Образователнистепени

 

Области

 
   

СРЕДНА

   

Гимназиален етап

     

ОБЩО

 

КЛАСОВЕ

ІХ

Х

ХІ

ХІІ

ІХ-ХІІ

 

УЧЕБНИ СЕДМИЦИ

36

36

36

31

 

А

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА

 

 

 

 

 

 

ПОДГОТОВКА (ЗП)

 

 

 

 

 

1

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И

       

417

 

ЛИТЕРАТУРА

         
 

Български език и литература

108

108

108

93

417

   

3

3

3

3

 

2

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

       

422

 

І чужд език – английски език

72

72

72

62

278

 

 

2

2

2

2

 
 

ІІ чужд език – руски език

72

2

72

2

   

144

3

МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

       

494

 

Математика

108

108

72

62

350

   

3

3

2

2

 
 

Информатика

72

2

     

72

 

Информационни технологии

36

1

36

1

   

72

4

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

       

584

 

История и цивилизация

72

72

72

 

216

 

 

2

2

2

   

 

География и икономика

54

54

36

 

144

 

 

1,5

1,5

1

   
 

Психология и логика

54

1,5

     

54

 

Етика и право

 

54

1,5

   

54

 

Философия

   

54

1,5

 

54

 

Свят и личност

     

62

2

62

5

ПРИРОДНИ НАУКИ И

         
 

ЕКОЛОГИЯ

         
 

Биология и здравно

72

72

   

144

 

образование

2

2

     
 

Физика и астрономия

72

72

36

 

180

   

2

2

1

   
 

Химия и опазване на околната

72

72

   

144

 

среда

2

2

     

6

ИЗКУСТВА

       

72

 

Музика

36

     

36

   

1

       
 

Изобразително изкуство

36

     

36

   

1

       

7

БИТ И ТЕХНОЛОГИИ

         

8

ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА ИСПОРТ

       

278

 

Физическо възпитание и спорт

72

72

72

62

278

   

2

2

2

2

 
 

ОБЩО ЗА ЗП

1008

864

522

341

2735

   

28

24

14,5

11

 

Б

ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА

144

288

630

651

1713

 

ПОДГОТОВКА (ЗИП)

4

8

17,5

21

 
 

Задължителноизбираема

         
 

профилирана подготовка

         

1.

Технологии

         

1.1

Пазарна икономика

108

3

108

3

   

216

1.2

Маркетинг и реклама

 

 

108

3

93

3

201

1.3

Предприемачество

 

 

108

3

93

3

201

1.4

Счетоводство на предприятието

 

 

 

124

4

124

2.

Информационни технологии

36

1

72

2

108

3

124

4

340

3.

География и икономика

 

 

 

 

 

3.1

География и световна търговия

 

72

2

90

2,5

 

162

3.2

Пари, банки и финансови пазари

 

 

 

124

4

124

 

Задължителноизбраема непрофилирана подготовка

 

36

1

216

6

93

3

345

 

Български език и литература

 

36

1

72

2

31

1

139

 

Биология и здравно образование

   

72

2

62

2

134

 

Химия и опазване на околната среда

 

 

36

1

 

36

 

Физическо възпитание и спорт

   

36

1

 

36

 

ОБЩО ЗА ЗП + ЗИП

1152

1152

1152

992

4448

 

 

32

32

32

32

 

В

СВОБОДНОИЗБИРАЕМА

144

144

144

124

556

 

ПОДГОТОВКА (СИП)

4

4

4

4

 
 

Математика

36

1

36

1

36

1

31

1

139

 

Информационни технологии

36

1

36

1

36

1

31

1

139

 

Химия и опазване на околната среда

36

1

36

1

36

1

31

1

139

 

Физическо възпитание и спорт

36

1

36

1

36

1

31

1

139

 

ОБЩО ЗА ЗП + ЗИП + СИП

1296

1296

1296

1116

5004

 

 

ІІ. График на учебния процес

Графикът на учебния процес се определя със заповед на министъра на образованието и науката за всяка учебна година.

ІІІ. Организация на обучението:

 1. Ред за приемане на ученици, съгласно действащите нормативни актове:

Приемът на учениците е след завършено основно образование. Приемът е по документи: свидетелство за завършено основно образование и заявление по образец на училището. Кандидатите се класират по бал. Балообразуващи предмети са математика, география и икономика и български език и литература. Балът се образува като сбор от оценките по математика, география и икономика и български език и литература. В случай, че има ученици с еднакъв бал и техният брой надхвърля  утвърдения максимален брой на учениците в паралелката, учениците с еднакъв бал се класират по ред, определен с решение на ПС. Учениците попълват заявление по образец, което се вписва във входящия дневник на институцията. Заедно със заявленията учениците оставят заверено копие на свидетелството за завършено основно образование. Класиранията са три на брой. След всяко класиране учениците могат да променят желанията си, без да се записват. При записването учениците предоставят оригинала на своето свидетелство за завършено основно образование. Когато след трето класиране в паралелката има незаети места, те се попълват в срок и по ред, определени в заповед на директора на училището.

 

 1. Продължителността на обучението на гимназиалния етап е 4 години.

 

 1. Вариант на обучение – първи.Училищният учебен план е разработен възоснова на типов “Учебен план за гимназии, профилирани гимназии и СОУ с прием след завършено основно образование”, съгласноНаредба № 6 от 28.05.2001 година и Писмо № 29495 от 22.06.2001 годинана МОН /т.1./.Обучението е профилирано и се организира по Наредба №6 от 28.05.2001г. на МОН, чл. 13, 14, 15, /ал. 1, 2, 3, 4/ и чл.16.

 

 1. Редът за въвеждане и изучаване на профилиращите предмети за целия срок на обучение от четири години е както следва:

ІХ клас – технологии,

Х клас – технологии, информационни технологии и география и икономика,

ХІ клас – технологии, информационни технологии и география и икономика,

ХІІ клас –технологии, информационни технологии и география и икономика.

 

 1. Всяка учебна седмица, освен задължителните учебни часове, включва и по един  учебен час по учебния предмет "Физическо възпитание и спорт", който се използва за организиране и провеждане на спортни дейности на открито, съгласно чл. 16, ал. 2 и ал. 4 от ЗСООУП.

 

Училищният учебен план е приет на заседание на педагогическия съвет – Протокол № 14 от 07.09.2016 г.

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

Директор на Профилирана гимназия „Симеон Велчев”