Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

 

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

 

 

УТВЪРЖДАВАМ:   

Директор: Димитър Димитров

 

Програмата е създаден на основание чл. 263, ал. 1, т. 9 от Закона за предучилищното  и училищното образование и е приета от Педагогическия съвет на проведено заседание на дата 11.09.2019г.

Въведение.

Изграждането на училищна програма за равен достъп до образование е подчинено на  основните приоритети  в посока:

Изграждане на образователна среда за:

·    разгръщането на потенциала на всяко дете и ученик за личностно развитие, както и успешна реализация и социализация;

·    по-високо качество и по-добър достъп до образование;

·    ранна превенция на обучителни затруднения;

·    включващо обучение на деца и ученици със специални образователни потребности (СОП);

·    включващо обучение и социално включване на ученици с девиантно поведение;

·    разширяване на обхвата на институциите в предучилищното и училищното образование за осъществяване на включващо обучение и надграждане на досегашния положителен опит в тази област.

Националната програма за равен достъп до образование и личностно развитие цели осигуряване на равен достъп и подкрепа за развитие и приобщаване в системата на предучилищното възпитание и подготовка и училищното образование на децата и младежите като предпоставка за равноправно социално включване и пълноценна личностна реализация и участие в развитието на местните общности и страната.

В контекста на националните политики, законът за предучилищното и училищно образование възлага на педагогическия съвет в училище да изготви и приеме училищна програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи /чл. 263, ал.1,т.9/.

НОРМАТИВНА ОСНОВА НА УЧИЛИЩНАТА ПРОГРАМА

-     Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015 - 2020)

-     2000 Европейската социална харта /ревизирана/;

-     1992 - Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и първия допълнителен протокол към нея;.

-     1970 - Международния пакт за граждански и политически права и Международния пакт за икономически, социални и културни права;

-     Национална стратегия за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания 2008-2015 г.

-     Закон за предучилищното и училищно образование;

-     Стандарт за приобщаващото образование

Настоящата училищна програма има за цел да защити и правата и интересите и да предостави рани възможности за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи, както и ефективното прилагане на училищни политики за подобряване качеството на живот на хората с увреждания, недопускане на дискриминация по признак „увреждане", осигуряване на равни възможности, пълноценно и активно участие във всички области на училищния живот.

ПГ „Симеон Велчев“ е институция която спазва препоръките на Съвета на Европа, отправени към всички организации да работят активно в областта на интегрирането на хората с увреждания и уязвими групи.

Настоящият документ е изготвен от работна група на ПГ „Симеон Велчев“ гр. Омуртаг под ръководството на директора –Димитър Димитров. Документът има за цел да подпомогне дейността на учителите за предоставяне на равни възможности и приобщаване на учениците от уязвими групи.

Анализ на училищната среда.

През последните години се създава  една пъстра картина ученици от различни националности, различни вероизповедания, различни традиции и културни норми, както и ученици със специални образователни потребности. Това налага изграждането на един нов комплекс от умения за общуване и познания за другите, за възможните точки на различие и начините за тяхното преодоляване, за толерантност към другите - и понякога към самите себе си.

В училището се предприемат политики в областта на:

  • интеркултурното образование,
  • умението за общуване с представители на различни култури,
  • съзнателно изграждане на толерантност.

Създават се условия за достъпна качествена грижа за децата в училищна възраст, така че техните родители да могат да търсят възможности за образование или професионална реализация.

При децата в училищна възраст се обръща особено внимание на семейството като част от образователния процес.

Често се прави паралел между интеркултурното образование и образованието на деца със специални образователни нужди: и в двата случая потенциалните ползи за обществото от преодоляване на пречките пред приобщаването на различните са огромни, а в същото време потенциалните рискове от  игнорирането  или  дискриминирането биха могли да бъдат още по-сериозни.

Ключовата роля на образованието за изграждането на една по-висока култура на толерантност и приобщаване: ранното образование,  достъпно за всички,  независимо от социално-икономическия им статус и интелектуалните им умения и възможности.

Обхващането на всяко дете с увреждане в училищна възраст в образователната система и изграждането на съответната подкрепяща среда за него е основна дейност за достъп до качествено образование. В резултат от изпълнението на дейностите по изграждане на подкрепяща среда в училище нараства броят на интегрираните деца и ученици със специални образователни потребности, ресурсните учители и другите специалисти, които подпомагат интегрираното обучение.

 

ВОДЕЩИ ПРИНЦИПИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОГРАМАТА

  •  Равен достъп и приобщаване на всяко дете;
  • Равнопоставеност и недопускане на дискриминация;
  • Съхраняване на етнокултурното многообразие.

С цел продължаване на създаването на подкрепяща среда за обучението и възпитанието на децата със специални образователни потребности в общообразователните училища и детските градини, която да включва:

а/ достъпна архитектурна среда;

б/ екипи от специалисти, в зависимост от потребностите на децата;

в/ диагностична и консултативна дейност;

г/ специални учебно-технически средства и апаратура;

д/ индивидуални образователни програми;

е/ учебни програми по специалните учебни предмети и други.

Продължава прилагането на политиката за включващо обучение на децата със специални образователни потребности чрез:

•          Единна методика за комплексно педагогическо оценяване и препоръки за децата със специални образователни потребности.

•          Изградени положителни нагласи към включващо обучение в различните общности - учители, ученици, деца и родители.

•          Създадени условия, гарантиращи интеграцията на децата със специални образователни потребности в детските градини и общообразователните училища чрез изграждане на подкрепяща среда.

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

1. Пълноценна социализация на деца и ученици със специални образователни потребности, ученици с физически и ментални увреждания и ученици от етническите малцинства.

2. Гарантиране на равен достъп до качествено образование за децата и учениците със специални образователни потребности, ученици с физически и ментални увреждания и ученици от етническите малцинства.

3. Утвърждаване на интеркултурно и подкрепящо образование като неотменна част от процеса на модернизация на българската образователна система.

4. Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства.

ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

1.          Провеждане на информационни кампании сред родители и общественост за разясняване на взаимните ползи от интегрираното обучение на децата и учениците със специални образователни потребности, ученици с физически и ментални увреждания и ученици от етническите малцинства.

2.          Специализирана работа с родителите за по-голяма заинтересованост към образователно-възпитателния процес.

3.          Работа с родителските общности за преодоляване на негативни стереотипи и дискриминационни нагласи спрямо различните етноси и децата с увреждания. 

4          Провеждане на информационни кампании за привличане на млади хора като доброволци за работа с деца в риск от отпадане или отпаднали от образователната система.

5.          Осигуряване при необходимост на допълнително обучение по български език за деца и ученици от етническите малцинства.

6.          Осигуряване на допълнителна квалификация на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна образователна сред, включително за преподаване на български език на деца, за които той не е майчин.

7.          Осъществяване на извънкласна работа, занимания по интереси и на организиран отдих и спорт в мултикултурна образователна среда, съчетана с традициите на отделните етнически групи.

8.          Изграждане и функциониране  на  информационна  система  за проследяване на децата в риск.

9.        Допълнителна работа с ученици със специални образователни потребности и ученици от етническите малцинства, застрашени от отпадане и/или преждевременно напускане на училище.

10.        Подкрепа на учениците от уязвимите етнически общности за  продължаване на образованието им и след задължителната училищна възраст.

11.        Създаване на условия за развитие на талантливите деца с увреждания чрез насърчаване на техните творческите изяви, както и стимулиране на училищата по изкуствата и творческите съюзи на художници, музиканти, артисти, на музеи, галерии и културни институции да осъществяват програми с участието на деца с увреждания.

Контролът върху изпълнението на програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи се възлага на   зам.директор Лейля Аптулова.