Проект Образование за утрешния ден

Проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ е на обща стойност 104 959 178,01 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката (МОН).   Продължителността на проекта е 36 месеца, считано от 15.10.2019 г. 

Основната цел на проекта е въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване. С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.

Специфичните цели на проекта са:   1. Усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество;  2. Подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения;  3. Намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища и населени места;  4. Модернизиране на учебни програми, учебни планове, учебници и учебни помагала;  5. Повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда;  6. Насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот;  7. Осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване.  

Лого на проекта

Снимки проект  Снимки проект Представителна изява

https://oud.mon.bg/ Линк към платформата на проекта

Закупена техника-интерактивни дисплеи по Дейност 2 на проекта с линк към снимките: снимка1, снимка2, снимка3, снимка4, снимка5, снимка6