Проект "Подкрепа за успех"

 

 

Проект BG05M20P001-2.011-0001„Подкрепа за успех“

 

Стартира проектът "Подкрепа за успех", финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж"“ 2014-2020 г.

В училището са създадени следните групи за преодоляване на обучителни затруднение и групи за занимания по интереси:

1 Български език и литература Български език и литература Допълнителни обучения във втори гимназиален етап   5  
2 Български език и литература Български език и литература Допълнителни обучения 1 - 10 клас   6  
3 Допълнителна работа по Математика Математика Допълнителни обучения 1 - 10 клас   5  
4 Допълнително обучение по Биология Биология и здравно образование Допълнителни обучения във втори гимназиален етап   6  
5 Допълнително обучение по Български език Български език и литература Допълнителни обучения 1 - 10 клас   5  
6 Допълнително обучение по Български език Български език и литература Допълнителни обучения 1 - 10 клас   6  
7 Допълнително обучение по Български език и литература Български език и литература Допълнителни обучения във втори гимназиален етап   7  
8 Допълнително обучение по Руски език Чужд език-Руски език Допълнителни обучения 1 - 10 клас   5  
9 Допълнително обучение по Философия. Философия Допълнителни обучения 1 - 10 клас   4  

 

10 Допълнително обучение по Химия. Химия и опазване на околната среда Допълнителни обучения 1 - 10 клас   5  
11 Магията на сръчните ръце. Изкуства и култура Занимания по интереси   15  
12 Математика. Математика Допълнителни обучения 1 - 10 клас   5  
13 Работа по Математика. Математика Допълнителни обучения 1 - 10 клас   6  
14 Футбол. Спорт Занимания по интереси   15  
15 Шах Спорт Занимания по интереси   15

 

Проект BG05M2ОP001-2.011„Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.