Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

 

 

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

Указание за изпълнение на пректа

Указание за финансово изпълнение на проекта

Проведени обучения през лятото на 2021 г.:

По дейност 2, обучения на ученици:

Обучител Бедрие Еминова, 2 групи, 12 ученици

Обучител Айсел Мустафова, 2 групи, 10 ученици

По дейност 3, обучения на педагогически специалисти:

Обучител Лейля Аптулова, 1 група, 5 педагогически специалисти

Придобити ДМА по проекта:

Ученически лаптопи "Dell" 27 броя

Учителски лаптопи "Lenovo" 7 броя

Универсален шкаф за зареждане 1 брой