Необходими документи

Приложение № 1

Профилирана гимназия „Симеон Велчев, гр. Омуртаг, ул. „Генералска“ № 7

СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ

съдържащи се в офертата ни

за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:

Специализиран превоз на ученици по местоживеене в община Омуртаг до ПГ „Симеон Велчев“, гр. Омуртаг и обратно през учебната 2019/2020 г.“

Приложение №

СЪДЪРЖАНИЕ

Вид и количество на документите /оригинал или заверено копие; страница № в офертата/

1

2

3

 1.  

Списък на документите съдържащи се в офертата (Приложение №1)

 

 1.  

Информационен лист за участника (Приложение №2)

 

 1.  

Нотариално заверено пълномощно, когато лицето, което подава офертата не е законният представител на участника (оригинал) (ако е приложимо - когато не е подписана от управляващия участника)

 

 1.  

Оферта за участие (Приложение №3)

 

 1.  

Декларация за приемане на условията в проекта на договора (Приложение №4)

 

 1.  

Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (Приложение №5)

 

 1.  

Декларация по чл. 54, ал. 1, т.1, 2 и 7 от ЗОП (Приложение №6)

 

 1.  

Декларация по чл. 54, ал. 1, т.3-5 от ЗОП (Приложение №7)

 

 1.  

Декларация по чл.55 от ЗОП (Приложение №8)

 

 1.  

Декларация за неизползването на подизпълнител (Приложение №9)

 

 1.  

Техническо предложение (Приложение №10)

 

 1.  

Ценово предложение (Приложение №11)

 

 1.  

Списък на транспортните средства, които ще се използват при изпълнение на договора (Приложение №12)

 

 1.  

Списък на водачите, които са на разположение на участника за изпълнение на договора по обществената поръчка (Приложение №13)

 

 1.  

Декларация за заетостта (Приложение №14)

 

 1.  

Списък на услугите, идентични или сходни с предмета на поръчката, извършени през последните три години (Приложение №15)

 

 1.  

Декларация за липса на свързаност с друг участник (Приложение № 16)

 

 1.  

Декларация за спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки и др. (Приложение № 17)

 

 1.  

Техническо задание (Приложение №18)

 

 1.  

Проект на договор (Приложение №19)

 

 1.  

Други документи  и информация, изискуеми съгласно условията, посочени в обявата и документацията за участие.

 

 1.  

Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност по смисъла на чл.56, ал.1 от ЗОП (ако е приложимо)

 

 

 

 

Дата:

.....................................................

Име и фамилия:

…………………………………..

Подпис и печат:

…………………………………..

 

 

Приложение № 2

 

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА УЧАСТНИКА

 

Наименование на Участника:

 

 

Посочете точното наименование на дружеството, според съдебната регистрация

Седалище по регистрация:

 

 

Посочете държавата и адрес на седалището на участника

Точен адрес за кореспонденция

 

Посочете улица, град, пощенски код, държава

Лице за контакти

 

Посочете име, фамилия и длъжност

Телефонен номер

 

Посочете код на населеното място и телефонен номер

Факс номер

 

Посочете код на населеното място и номер на факс

Електронен адрес

 

Интернет адрес

 

Правен статус

 

Посочете търговското дружество или обединения или друга правна форма, дата на учредяване или номера и датата на вписване и къде

ИН по ЗДДС № и държава на данъчна регистрация съгласно данъчната декларация

 

Посочете номер по ЗДДС и наименованието на държавата, например: България.........

ИН/ЕИК

 

Банкови реквизити

Банка:

IBAN:

BIC:

Предмет на поръчката

„Специализиран превоз на ученици по местоживеене в община Омуртаг до ПГ „Симеон Велчев“, гр. Омуртаг и обратно през учебната 2019/2020 г.“

 

 

 

До: (Наименование на Възложителя)

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____________________

(име и фамилия)

______________________

   (дата)

_____________________

(длъжност на управляващия/

представляващия участника)

______________________

(наименование на участника)

 

 Приложение№3 

 

________________________________________________________________________________

/пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ЕИКи ИН по ЗДДС/

                                       До

                                                         Профилирана гимназия „Симеон Велчев”, гр. Омуртаг

 

О Ф Е Р Т А

  за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:

„Специализиран превоз на ученици по местоживеене в община Омуртаг до ПГ имназия „Симеон Велчев“, гр. Омуртаг и обратно през учебната 2019/2020 г.“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

   След запознаване с всички документи и образци за участие, предлагаме да изпълним настоящата обществена поръчка в съответствие с изискванията на техническото задание за сумата посочена в ценовото предложение, което е неразделна част от офертата.

            Декларирам, че:

- съм съгласен с клаузите на приложения проект на договор;

- срокът на валидност на офертата е до............................

                                                            /дата, месец, година/

 

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

______________________ (име и фамилия)

______________________ (дата)

______________________ (длъжност на управляващия/представляващия участника)

______________________ (наименование на участника)

 

Приложение № 4

 

Декларация

 за съгласие с клаузите в проекта на договора

Подписаният...............................................................................................................................

(трите имена)

……………………………………………………………………………………….…........….

(данни по документ за самоличност)

в качеството си на…..………………………………….…...............................................……

(длъжност)

на участник: ……………………………....………………………………………….….……

(наименование на участника)

със седалище и адрес на управление: ……………………………………………...………..

Във връзка с участие в обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Специализиран превоз на ученици по местоживеене в община Омуртаг до ПГимназия „Симеон Велчев“, гр. Омуртаг и обратно през учебната 2019/2020 г.“

 

ДЕКЛАРИРАМ,

         1. Запознат съм с всички клаузи и приемам всички условия на проекта на договора.

          2. В случай, че бъда избран за Изпълнител същите ще имат обвързваща сила за участника, когото представлявам.

         Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Забележка: 1. Документът се подписва от представляващия участника или от изрично упълномощено от него лице с пълномощно с нотариална заверка на подписа.

2.  Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, декларацията се подписва от всеки един член на обединението.

 

Дата: ................................                     Декларатор: ......................................

                                                                                                     (подпис, печат)

 

 

Приложение № 5

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 3 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

 

 

Долуподписаният /-ната/                                                                                                 

представляващ                                                         в качеството си на                                      

                                   със седалище                                                                                   и адрес

на управление:                                                                                , тел./факс:                             , вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК №                                  ,

участник/подизпълнител(невярното се зачертава) в по обществена поръчка с предмет:

„Специализиран превоз на ученици по местоживеене в община Омуртаг до ПГимназия „Симеон Велчев“, гр. Омуртаг и обратно през учебната 2019/2020 г.“

 

Д Е К Л А Р И Р А М:

За представляваният от мен участник не са налице обстоятелствата посочени в чл.3, т. 8 и чл.5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Известна ми е отговорността, която нося по чл.313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Забележка: Наличието на обстоятелства по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, както и при наличие на хипотезата по чл.5, т. 3 от същия закон са основание за отстраняване на участника от процедурата по възлагане на обществената поръчка.

 

Дата,……………2019г.                            ДЕКЛАРАТОР: ……………………                                                                                 (подпис, печат)            

 

 

Приложение № 6

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл.97, ал.5 от ППЗОП

(за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП)

от Участник в обществена поръчка с предмет:

 

„Специализиран превоз на ученици по местоживеене в община Омуртаг до ПГимназия „Симеон Велчев“, гр. Омуртаг и обратно през учебната 2019/2020 г.“

 

Долуподписаният /-ната/                                                                                                 

представляващ                                                         в качеството си на                                      

                                   със седалище                                                                                   и адрес

на управление:                                                                                , тел./факс:                             , вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК №                                 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП)

1.1 Не съм осъден с влязла в сила присъда, за:

а) тероризъм по чл. 108а от Наказателния кодекс;

б) трафик на хора по чл. 159а – 159г от Наказателния кодекс;

в) престъпление против трудовите права на гражданите по чл. 172 от Наказателния кодекс;

г) престъпление против младежта по чл. 192а от Наказателния кодекс;

д) престъпления против собствеността почл. 194 – 217 от Наказателния кодекс;

е) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

ж) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

з) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

и) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

й) престъпление против околната среда по чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс.

1.2. Осъждан съм с влязла в сила присъда, но съм реабилитиран за следното престъпление, посочено в т. 1.1: ................................................................

случай, че лицето не е осъждано – попълва НЕ на празното място)

2.1. Не съм осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т. 1.1, в друга държава членка или трета страна;

2.2. Осъждан съм с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т. 1.1, в друга държава членка или трета страна, но съм реабилитиран за следното престъпление, посочено в т.1.1: ...................................................................

случай, че лицето не е осъждано – попълва НЕ на празното място)

3. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

4.Задължавам се да уведомя възложителя за всички на стъпили промени в декларираните по-горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от НК.

                         

Дата,……………2019г.                                                      ДЕКЛАРАТОР: ……………………                                                                                                                                (подпис)

Забележка: Декларацията сe подписва от лицата, които представляват участника.

 

Приложение № 7

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл.97, ал.5 от ППЗОП

(за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП)от Участник в обществена поръчка с

 

Предмет „Специализиран превоз на ученици по местоживеене в община Омуртаг до ПГимназия „Симеон Велчев“, гр. Омуртаг и обратно през учебната 2019/2020 г.“

 

Долуподписаният /-ната/                                                                                                 

представляващ                                                         в качеството си на                                      

                                   със седалище                                                                                   и адрес

на управление:                                                                                , тел./факс:                             , вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК №                                 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

1.1.Участникът, който представлявам няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата и към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен*, или

- има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, но е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

- няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която е установен*;

                             ( невярното се зачертава)

2. Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл.44, ал.5 от ЗОП

3. Участникът, който представлявам не е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване на условията, на които следва да отговарят участниците, (включително изискванията за финансови и икономически условия, технически способности и квалификация, когато е приложимо).

4. Участникът, който представлявам е предоставил изискващата се информация, свързана с удостоверяване условията, на които следва да отговарят участниците, (включително изискванията за финансови и икономически условия, технически способности и квалификация, когато е приложимо).

Декларирам, че посочената информация е вярна и съм наясно с последствията при представяне на неверни данни.

 

Дата,……………2019 г.                           ДЕКЛАРАТОР: ……………………                                                                                                               (подпис, печат)

Забележка: Декларацията се подава от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват Участника, съгласно чл.40 от ППЗОП.

 

Приложение № 8

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл.55, ал.1 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/ ……………………………………………………………………

с ЕГН…………………, притежаващ лична карта ……………….., издадена на         .....................

от МВР, гр.………….………, адрес:………………………...…………………………………….,

представляващ …………………………………... в качеството си на ……………………………… със седалище…………………………………………………… и адрес на управление: …………………………….……………………., тел./факс: …………..……..……., вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК №……………………………………, ИН по ЗДДС № ……………………………- участник в обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Специализиран превоз на ученици по местоживеене в община Омуртаг до ПГимназия „Симеон Велчев“, гр. Омуртаг и обратно през учебната 2019/2020 г.“

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

I. Представляваният от мен участник:

1. Не е обявен в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;

2. Не е лишен от правото да упражнява превозна дейност или друга дейност, която е свързана с предмета на поръчката, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието;

3. Не е сключило споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;

4. Не съм виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции,

5. Виновен съм за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, но неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;      (приложимо/ неприложимо)

6. Не съм опитал да:

• повлияя на вземането на решение от страна на Възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация;

• получа информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка;

7.  Лицата по чл. 40, ал. 1, т. 1 и 2 от ППЗОП не са свързани лица с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

8. Не съм сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

Декларирам/ме, че горепосочената информация по т. ………………. се съдържа в следния/те публичен/ни регистър/ри ……………… или ……………………………… (посочете компетентния орган, който е длъжен да предостави информация за тези обстоятелства служебно на възложителя).

Задължавам се при промени в горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя в 3-дневен срок от настъпването им.

  Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:

...................................................

Име и фамилия:

…………………………………..

Подпис и печат:

…………………………………..

 

 

 

Приложение № 9

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за не/използване на подизпълнители

Подписаният .............................................................................................

(трите имена)

…………………………………………………………………………………........………......

(данни по документ за самоличност)

в качеството си на………….………..………………………………….....…….....

                                                               (длъжност)

на участник: ……………………………………………………………....……..... в

обществена поръчка с предмет: „Специализиран превоз на ученици по местоживеене в община Омуртаг до ПГимназия „Симеон Велчев“, гр. Омуртаг и обратно през учебната 2019/2020 г.“

ДЕКЛАРИРАМ:

Участникът ……………......................…………...............………….., когото представлявам:

                 (посочете фирмата на участника)

1. при изпълнението на настоящата обществена поръчка няма да използва подизпълнители ;

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл.313 от Наказателния кодекс.

 

Дата:

...................................................

Име и фамилия:

…………………………………..

Подпис и печат:

…………………………………..

 

 

Приложение №10

 
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 

от .................................................................................................................................................

(наименование на участника)

и подписано от ...........................................................................................................................

                              (трите имена)

в качеството му на ....................................................................................................................

                             (на длъжност)

с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника (когато е приложимо):...........................................................................................................;

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в процедурата, получаването, на които потвърждаваме с настоящото, ние удостоверяваме и потвърждаваме, че представляваният от нас участник отговаря на изискванията и условията посочени в документацията за участие по обществената поръчка с предмет: Специализиран превоз на ученици по местоживеене в община Омуртаг до ПГимназия „Симеон Велчев“, гр. Омуртаг и обратно през учебната 2019/2020 г..

С настоящото техническо предложение правим следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка, в т.ч.:

 1. При изпълнение на предмета на поръчката ще се придържаме точно към Техническата спецификация и указанията на Възложителя, пълното описание на обекта на поръчката и към всички действащи нормативни актове, които се отнасят до изпълнението на поръчката.
 2. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с всички изисквания на Възложителя.
 3. Приемаме да изпълним всички дейности и услуги в пълен обем, съгласно предмета на поръчката, по шесте маршрута:

Маршрут 1: С автобус над 22 места. Гр. Омуртаг – с. Змейно – с. Илийно – с. Велево – с. Камбурово – гр. Омуртаг, с 24 пътуващи ученици. Час на тръгване от гр. Омуртаг - 06.50 часа. Час на пристигане в гр. Омуртаг – 07.50. Час на тръгване обратно от гр. Омуртаг – 14.40 часа.

Маршрут 2: С автобус над 22 места. Гр. Омуртаг – с. Плъстина – с. Рътлина – с. Долно Новково – с. Горно Новково – с. Кестеново – с. Угледно – с. Долно Козарево – гр. Омуртаг, с 26 пътуващи ученици. Час на тръгване от гр. Омуртаг - 06.50 часа. Час на пристигане в гр. Омуртаг – 07.50. Час на тръгване обратно от гр. Омуртаг – 14.40 часа.

Маршрут 3: С автобус до 22 места.  Гр. Омуртаг – с. Величка – с. Звездица – с. Врани Кон – с. Голямо   Църквище – с. Обител – гр. Омуртаг, с 20 пътуващи ученици. Час на тръгване от гр. Омуртаг - 06.50 часа. Час на пристигане в гр. Омуртаг – 07.50. Час на тръгване обратно от гр. Омуртаг – 14.40 часа.

Маршрут 4: С автобус до 22 места. Гр. Омуртаг – с. Церовище – с. Чернокапци – с. Горно Козарево – с. Красноселци – гр. Омуртаг, с 19 пътуващи ученици. Час на тръгване от гр. Омуртаг - 06.50 часа. Час на пристигане в гр. Омуртаг – 07.50. Час на тръгване обратно от гр. Омуртаг – 14.40 часа.

Маршрут 5: С автобус до 22 места. Гр. Омуртаг – с. Българаново – с. Веселец – с. Висок – с. Петрино – с. Веренци – с. Първан – гр. Омуртаг, с 18 пътуващи ученици. Час на тръгване от гр. Омуртаг - 06.50 часа. Час на пристигане в гр. Омуртаг – 07.50. Час на тръгване обратно от гр. Омуртаг – 14.40 часа.

Маршрут 6: С автобус до 22 места. Гр. Омуртаг – с. Падарино – с. Зелена Морава – с. Станец – с. Паничино – гр. Омуртаг, с 18 пътуващи ученици. Час на тръгване от гр. Омуртаг - 06.50 часа. Час на пристигане в гр. Омуртаг – 07.50. Час на тръгване обратно от гр. Омуртаг – 14.40 часа.

 

Декларираме, че сме запознати с техническото задание и условията за участие в обявената от Вас обществена поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

 

           Дата: [дата на подписване]  ___________________[подпис, печат]

                                                               [име и фамилия]

                                                               [качество на представляващия участника]

 

 

Приложение № 11

 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от ............................................................................................................................................

(наименование на участника)

и подписано от .................................................................................................................

                                        (трите имена)

в качеството му на .........................................................................................................

                                        (на длъжност)

с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника или под изпълнителя (когато е приложимо):.........................................................................;

 

С настоящото, Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Специализиран превоз на ученици по местоживеене в община Омуртаг до ПГ „Симеон Велчев“, гр. Омуртаг и обратно през учебната 2019/2020 г.“, както следва:

Предлаганата от нас цена на километър общ пробег за изпълнение на предмета на поръчката:

 

 • Превоз с автомобил до 22 места е ………………лв./км без ДДС и …………….лв./км с ДДС
 • Превоз с автомобил над 22 места е ……………..лв./км без ДДС  и ……………..лв./км с ДДС

2.Цената включва всички разходи на Изпълнителя по изпълнение на предмета на обществената поръчка и изискванията на нормативната уредба. Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата и техническата спецификация по процедурата.

3.Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета и сме определени за изпълнители, да изпълним поръчката, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора. Декларираме, че сме съгласни заплащането да става съгласно клаузите залегнали в (проекто) договора, като всички наши действия подлежат на проверка и съгласуване от страна на Възложителя, вкл. външни за страната органи.

От участие в процедурата се отстранява участник, предложил цена за изпълнение на поръчката по-висока от максималната стойност определена в нормативната уредба и документацията по процедурата.

 

Дата: [дата на подписване]                                  _____________________ [подпис, печат]

                                                                                       [име и фамилия]

                                                                                  [качество на представляващия участника]

 

 

Приложение № 12

Д Е К Л А Р А Ц И Я-

Списък  на  транспортните средства (съдържаща минимум  изисканите от възложителя)    за изпълнение на обществената поръчката за съответствие с условията за участие от Участник в обществена поръчка с предмет:

„Специализиран превоз на ученици по местоживеене в община Омуртаг до ПГимназия „Симеон Велчев“, гр. Омуртаг и обратно през учебната 2019/2020 г.“

Долуподписаният /-ната/                                                                                      

представляващ                                                         в качеството си на                           

                                   със седалище                                                                                   и адрес на управление:                                                                                   , тел./факс:                 , вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК №                   .

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

за изпълнение на настоящата обществена поръчка представлявания от мен участник има на разположение следните транспортни средства:

 

Описание
(марка, модел)

Брой

Собствен/

Нает

Брой места

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декларирам, че посочената информация е вярна и съм наясно с последствията при представяне на неверни данни.

Декларирам, че при поискване от страна на Възложителя, ще бъдат представени документи/разрешителни и други форми на доказателства във връзка с декларираните обстоятелства.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от НК.

 

Дата,…………2019г.                                   ДЕКЛАРАТОР: ……………………                                                                                               (подпис)

 

Забележка: Декларацията се подава от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват Участника, съгласно чл.40 от ППЗОП.

 

Приложение № 13

Д Е К Л А Р А Ц И Я-

Списък  на  техническите лица (съдържаща минимум  изисканите от възложителя)  за изпълнение на обществената поръчкатаза съответствие с условията за участие от Участник в обществена поръчка с предмет:

„Специализиран превоз на ученици по местоживеене в община Омуртаг до ПГ „Симеон Велчев“, гр. Омуртаг и обратно през учебната 2019/2020 г.“

Долуподписаният /-ната/                                                                                                   

 

представляващ                                                         в качеството си на                                       

                                   със седалище                                                                                   и адрес

на управление:                                                                                 , тел./факс:                             , вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК №                            , в съответствие с изискванията на възложителя при възлагане чрез обява за събиране на оферти на обществена поръчка с предмет Специализиран превоз на ученици по местоживеене в община Омуртаг до ПГимназия „Симеон Велчев“, гр. Омуртаг и обратно през учебната 2019/2020 г.“

заявявам, че към датата на представяне на офертата разполагам с нужния персонал, който ще бъде ангажиран с изпълнението на поръчката, а именно

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

 1. Персоналът, изброен в списъка по долу, е квалифициран за изпълнение на възлаганите дейности и притежава съответния опит за изпълнение на поръчката:

Длъжност

Име, презиме, фамилия и възраст

Свидетелство за управление на МПС (номер на документа и дата на издаване; дата на валидност на свидетелството; категория; дата на придобиване на категорията; дата до която е валидна категорията; ограничения ако има такива)

Вид на правоотношение с участника(трудов или граждански договор)

Документ за участие в курсове за периодично обучение на водачите (карта за квалификация) или посочване на публичен регистър

Професионален опит в областта на

.......................... (месторабота, период, длъжност, основни функции)

Водач

 

 

 

 

 

Водач

 

 

 

 

 

..........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декларирам, че посочената информация е вярна и съм наясно с последствията при представяне на неверни данни.

Декларирам, че при поискване от страна на Възложителя, ще бъдат представени документи/сертификати и други форми на доказателства във връзка с декларираните обстоятелства.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от НК.

 Дата,……………2019г.                           ДЕКЛАРАТОР: ……………………                                                                                                                           (подпис)

Забележка: Декларацията се подава от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват Участника, съгласно чл.40 от ППЗОП.

 

Приложение № 14

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за спазването на изискванията за закрила на заетостта, включително и за минимална цена на труда и условията на труд

 

Долуподписаният /-ната/ …………………………………………………………

с ЕГН…………………, притежаващ лична карта …………………….., издадена на ....................

от МВР, гр. ………….………, адрес:………………………...…………………………………….,в качеството си на …………………………………………………………… и представляващ ………………………..…..…………………………… със седалище……………………………… и адрес на управление: ……………………………..……………., тел./факс: …………..……..……., вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК №……………………………………,ИН по ЗДДС № ……………………………- участник в обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Специализиран превоз на ученици по местоживеене в община Омуртаг до ПГимназия „Симеон Велчев“, гр. Омуртаг и обратно през учебната 2019/2020 г.“

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1.Представлявания от мен участник/съдружник в обединение, ще спазва при изпълнение на настоящата обществена поръчка изискванията за закрила на заетостта.

2.В предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда и условията на труд – за минимален размер на заплащане на работната сила, определен като минимален месечен размер на осигурителния доход по дейности и групи професии, съгласно чл. 9 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 година.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

 

                                                                                 Дата:

...................................................

                                                             Име и фамилия:

…………………………………..

 

 

Приложение № 15

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

Списък на изпълнените услуги, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка

 

Долуподписаният /-ната/                                                                                                 

представляващ                                                         в качеството си на                                      

                                   със седалище                                                и адрес на управление:                                                                 , тел./факс:                             ,вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК №                                ,в съответствие с изискванията на възложителя при възлагане чрез обява за събиране на оферти на обществена поръчка с предмет: „Специализиран превоз на ученици по местоживеене в община Омуртаг до ПГимназия „Симеон Велчев“, гр. Омуртаг и обратно през учебната 2019/2020 г.“

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

Представляваният от мен участник е изпълнил следните услуги с дейности*, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата:

 

 

 №

 

    Наименование и       кратко описание на услугата

Възложител:

Име,Адрес

 

Период/Срок на изпълнение и дата на приключване

 

Обща

стойност  на договора

/хил. лева/

Описание на естеството на извършените услуги

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от НК.

 

Дата,……………2019г.                                           ДЕКЛАРАТОР: ……………………                                                                                                                                    (подпис)                    

 

 

*Забележка: Услуги идентични или сходни с предмета на обществената поръчка се считат дейности/услуги по извършване на превоз на деца.

 

 

Приложение №16

 

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я

залипса на свързаност с друг участник

по чл. 101, ал.11 от ЗОП

 

Долуподписаният /ата/: ............................................................................................................с

                                                    (собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН: ..........................,с постоянен адрес: гр.(с) ........................., община ............................,

област ............................, ул. ...................................................., бл.........., ет..........., ап. .......,

тел. ..................................., факс ..............................., е-mail ....................................................,

 

в качеството си на ......................................................................................................................

                                                                              (длъжност)

на .................................................................................................................................................,

            (наименованието на участника/подизпълнителя – юридическо лице)

 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

Представляваният от мен участник ……………………………………………………………. /изписвасеимето/ наименованието на участника/ не е свързано лице с друг участник в обществената поръчка за възлагане на обществената поръчка „Специализиран превоз на ученици по местоживеене в община Омуртаг до ПГимназия „Симеон Велчев“, гр. Омуртаг и обратно през учебната 2019/2020 г.“

 

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

 

Дата: ...................2019 г.                               Декларатор: ................................

                                                                                            /подпис и печат/

 

 

Приложение № 17

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл.39, ал.3, т.1, б. „д от ППЗОП

от Участник в обществена поръчка с предмет:

„Специализиран превоз на ученици по местоживеене в община Омуртаг до ПГимназия „Симеон Велчев“, гр. Омуртаг и обратно през учебната 2019/2020  г.“

 

Долуподписаният /-ната/                                                                                                 

представляващ                                                         в качеството си на                                      

                                   със седалище                                                                                   и адрес

на управление:                                                                                , тел./факс:                             ,вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК №                                 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

 При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от НК.

 

Дата,……………2019г.                                                       ДЕКЛАРАТОР: ……………………                                                                                                      (подпис, печат)

Забележка: Декларацията се подава от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват Участника, съгласно чл.40 от ППЗОП.

 

 

(Приложение № 18)

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

№1

Описание на услугата

/Вид, изискуеми характеристики и показатели, стандарти, норми и др./

Задължителни дейности от изпълнителя

 

Забележка *

1.

Услуги на сухопътния транспорт, изразяващи се в извършване на специализиран превоз на деца и ученици през учебната 2018-2019 г. на територията на община Омуртаг по маршрути (една позиция), посочени в проекта на договор.

Специализираният превоз се осъществява в съответствие с разпоредбите на Наредба № 33/03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България, издадена от МТ.

Превозните средства трябва да отговарят на санитарно-хигиенните изисквания, да имат добра вентилация и да бъдат отоплени през зимния сезон.

      

-     извършване на специализиран превоз на ученици;

- снабдяване на всеки ученик с карта по образец, удостоверяваща правото му да пътува;

- извършване на специализиран превоз на пътници само с превозни средства, на които е извършен предпътен преглед за проверка на техническа изправност и за които има документите, изброени  в чл. 62б, ал.2 от Наредба № 33/03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България, издадена от МТ;

- организиране труда на водачите като спазва нормативно установената максимална продължителност на работния ден (смяна), междудневна и междуседмична почивка и прекъсванията в периодите на управление съгласно Закона за автомобилните превози;

-организиране на предпътния медицински преглед на водачите, включващ общото им здравословно състояние;

- организиране на проверката на техническото състояние на автомобилите преди излизане от експлоатационния център;

- снабдяване на водачите на МПС с изискуемите по чл. 66 от Наредба № 33/03.11.1999 г. на МТ  документи;

- организиране на правилното и точно попълване на пътния лист от съответните длъжностни лица, води отчетност на издадените пътни листове с посочване на серия, номер и дата на издаване на пътния лист, марка и регистрационен номер на превозното средство и осъществява на ежедневен контрол върху своевременното отчитане на превозните документи;

- изготвяне на график за работата на водачите и работен дневник.

- не допуска извършването на превози по автобусна линия под формата на специализиран превоз;

- снабдява водачите на автобуси, оборудвани с дигитални тахографи, с достатъчно количество хартия за разпечатване на регистрираните от тахографите данни, а водачите на автобуси, оборудвани с аналогови тахографи – с достатъчен брой тахографски листове;

- инструктира водачите да спазват Регламент (ЕО) № 561/2006, Регламент (ЕИО) 3821/85 на Съвета от 20 декември 1985 г. относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт (ОВ L 370 от 31 декември 1985 г.), (Регламент (ЕИО) 3821/85); провеждането на инструктажа се удостоверява от водача с подпис в книгата за инструктаж;

- по време на извършване на превоза да обозначи автомобилите с табели с надпис „Специализиран превоз”.

 Автобусния превоз ще се осъществява всеки учебен ден, съгласно Заповед на Министъра на образованието и науката за определяне на графика на учебното време за учебната 2018/2019 учебна година.

Разписанието, неразделна част от договора, трябва да е подписано от двете страни по договора за специализиран превоз и е съгласувано с областния отдел „Контролна дейност – ДАИ” по месторегистрация на превозвача и е неразделна част от договора.

Областният отдел "Контролна дейност - ДАИ" съгласува разписанието при подадени от изпълнителя списък, съдържащ имената на превозваните лица съгласно договора и декларация, че същите са негови работници, служители или ученици.

Изпълнителят по договора трябва да осъществява превоза само по обявените маршрутни разписания и да превозват единствено ученици.

 

 

 

(Приложение № 19)

                                                               ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

Днес,          .2019 г. в гр.Омуртаг, между:

 1.  Профилирана гимназия „Симеон Велчев”- град Омуртаг, ЕИК: 000867731, представлявано от Димитър Димитров - Директор, от една страна, наричана по долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ,

и

 1. …………………………..  със седалище и адрес на управление: …………………………………….вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: ………….., представлявано от ………………………………, наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“;

на основание чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки („3011“) и Протокол на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет

Специализиран превоз на ученици по местоживеене в община Омуртаг до ПГ „Симеон Велчев“, гр. Омуртаг и обратно през учебната 2019/2020 г.“ се сключи този договор (Договора/Договорът“) за следното:

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да предоставя, срещу възнаграждение и при условията на този Договор, следните услуги:

Специализиран превоз на редовни ученици по местоживеене в община Омуртаг до ПГ „Симеон Велчев“, гр. Омуртаг и обратно през учебната 2019/2020 г., при следните шест маршрута:

 Маршрут 1: С автобус над 22 места. Гр. Омуртаг – с. Змейно – с. Илийно – с. Велево – с. Камбурово – гр. Омуртаг, с 24 пътуващи ученици. Час на тръгване от гр. Омуртаг - 06.50 часа. Час на пристигане в гр. Омуртаг – 07.50. Час на тръгване обратно от гр. Омуртаг – 14.40 часа.

Маршрут 2: С автобус над 22 места. Гр. Омуртаг – с. Плъстина – с. Рътлина – с. Долно Новково – с. Горно Новково – с. Кестеново – с. Угледно – с. Долно Козарево – гр. Омуртаг, с 26 пътуващи ученици. Час на тръгване от гр. Омуртаг - 06.50 часа. Час на пристигане в гр. Омуртаг – 07.50. Час на тръгване обратно от гр. Омуртаг – 14.40 часа.

Маршрут 3: С автобус до 22 места.  Гр. Омуртаг – с. Величка – с. Звездица – с. Врани Кон – с. Голямо   Църквище – с. Обител – гр. Омуртаг, с 20 пътуващи ученици. Час на тръгване от гр. Омуртаг - 06.50 часа. Час на пристигане в гр. Омуртаг – 07.50. Час на тръгване обратно от гр. Омуртаг – 14.40 часа.

Маршрут 4: С автобус до 22 места. Гр. Омуртаг – с. Церовище – с. Чернокапци – с. Горно Козарево – с. Красноселци – гр. Омуртаг, с 19 пътуващи ученици. Час на тръгване от гр. Омуртаг - 06.50 часа. Час на пристигане в гр. Омуртаг – 07.50. Час на тръгване обратно от гр. Омуртаг – 14.40 часа.

Маршрут 5: С автобус до 22 места. Гр. Омуртаг – с. Българаново – с. Веселец – с. Висок – с. Петрино – с. Веренци – с. Първан – гр. Омуртаг, с 18 пътуващи ученици. Час на тръгване от гр. Омуртаг - 06.50 часа. Час на пристигане в гр. Омуртаг – 07.50. Час на тръгване обратно от гр. Омуртаг – 14.40 часа.

Маршрут 6: С автобус до 22 места. Гр. Омуртаг – с. Падарино – с. Зелена Морава – с. Станец – с. Паничино – гр. Омуртаг, с 18 пътуващи ученици. Час на тръгване от гр. Омуртаг - 06.50 часа. Час на пристигане в гр. Омуртаг – 07.50. Час на тръгване обратно от гр. Омуртаг – 14.40 часа.

 

наричани за краткост „Услугите“.

Чл.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя Услугите в съответствие с Техническото задание към този Договор („Приложенията“) и представляващи неразделна част от него.

СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО IIA ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.3. Договорът влиза в сила на 15.09.2019 год. и е със срок на действие до 30.06.2020 год.

               

Чл.4. Конкретните срокове за изпълнение се определят според учебните занятия на учениците.

                                                                                                                                               Чл.5. Мястото на изпълнение на Договора в Община Омуртаг.

ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ.

Чл.6.(1) За предоставяне на Услугите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на база единичните цени, предложени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в ценовото му предложение:

         с превоз автобус с до 22 места ………………лв./км без ДДС и ………..………….. лв./км с ДДС.

 

с превоз автобус с над 22 места ………………лв./км без ДДС и ………..………….. лв./км с ДДС.

 

 1.  В Цената по ал.1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на Услугите, включително и разходите за персонала, който ще изпълнява поръчката, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е други разноски, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
 2.  Цената, посочена в ал.1, е крайна, единичните цени свързани с изпълнението на Услугите, посочени в Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са крайни за времето на изпълнение на Договора и не подлежат на промяна освен в случаите, изрично уговорени в този Договор и в съответствие с разпоредбите на ЗОП.
 3. Обща прогнозна цена в размер: 70 000 лева без ДДС(наричана по-нататък „Цената“ или „Стойността на Договора“).

Чл.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената по този Договор, както следва: периодично до 5- то число на месеца следващ извършената услуга.

Чл. 8 Плащането се извършва срещу издадена оригинална фактура, оформена в съответствие със Закона за счетоводството и придружена със справка за изминатите километри за месеца. В случай, че не е утвърден лимита на средствата за компенсация транспорта на деца и ученици от Министерството на финансите за съответното тримесечие, плащането ще се извърши след неговото утвърждаване.

Чл. 9.(1) Всички плащания по този Договор се извършват в лева чрез банков превод по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка:………………………..

BIC:      ……………………..

IBAN: ………………………

(2) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени по ал.1 в срок от 3 (три) дни, считано от момента на промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл.10. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от Договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от Страните.

Обши права н задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

 1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по чл.7 - 10 от договора;
 2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора;

Чл.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

 1. да предоставя Услугите и да изпълнява задълженията си по този Договор в уговорените срокове и качествено, в съответствие с Договора и Приложенията;
 2.  да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им;
 3.  да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
 4.  да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл.28 от Договора;

 

Общи права н задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

 1. да изисква и да получава Услугите в уговорените срокове, количество и качество;
 2. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да иска и да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия Срок на Договора, или да извършва проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, но без с това да пречи на изпълнението;
 3. да изисква, при необходимост и по своя преценка, обосновка от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на изготвените от него справки или съответна част от тях;
 4. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преработване или доработване на всяка от справките, в съответствие с уговореното в чл.16 от Договора;
 5. да не приеме някои от справките, в съответствие с уговореното в чл.16 от Договора;

Чл.14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

 1.  да приеме изпълнението на Услугите, когато отговаря на договореното, по реда и при условията на този Договор;
 2.  да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената в размера, по реда и при условията, предвидени в този Договор;
 3.  да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, необходима за извършването на Услугите, предмет на Договора, при спазване на относимите изисквания или ограничения съгласно приложимото право;
 4.  да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл.27 от Договора;
 5.  да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този Договор, включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на Договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това;

Чл.15.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

 1.  да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното;
 2.  да откаже да приеме изпълнението при съществени отклонения от договореното;

САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.16. При        просрочване    изпълнението на задълженията по този Договор, неизправната Страна дължи на изправната                            неустойка в размер на 50% (петдесет на сто) от Цената за услугата за деня.        

Чл.17. При просрочване изпълнението на задълженията от страна на Възложителя по този Договор, същият дължи на Изпълнителя неустойка в размер на 0.1% (нула цяло и едно на сто) за всеки ден забава, но не повече от 2% (две на сто) от Стойността на Договора.

Чл.18. При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя от Страните, виновната Страна

дължи неустойка в размер на 30% (тридесет на сто) от Стойността на Договора.

Чл.19. Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 20.(1) Този Договор се прекратява:

 1.  с изтичане на срока на Договора;
 2.  с изпълнението на всички задължения на Страните по него;
 3.  при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 3 (три) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
 4.  при прекратяване на юридическо лице - Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
 5.  при условията по чл.5, ал.1, т.З от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
 1. Договорът може да бъде прекратен
 1.  по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
 2.  когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация.

Чл.21.(1) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл.87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната Страна.

 1.  За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:
 1.  когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на Услугите в срок до 1 (един) ден, считано от Датата на влизане в сила;
 2.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на Услугите за повече от 1 (един) ден;
 3.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на поръчката / Техническото задание и Техническото предложение.
 1.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.

Чл.22. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл.118, ал.1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл.118, ал.1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при не постигане на съгласие - по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.

Чл.23. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо лице - Страна по Договора без правоприемство:

 1.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и
 2.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да преустанови предоставянето на Услугите, с изключение на такива дейности, каквито може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИ ТЕЛЯ;

Чл.24. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред Услуги.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Дефинирани понятия и тълкуване

Чл.25. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия - според значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.

 1. При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора и Приложенията, се прилагат следните правила:
 1.  специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;
 2.  разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора.

Спазване на приложими норми

Чл.26. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност, всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към чл.115 от ЗОП.

Конфиденциалност

Чл.27.(1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала й известна при или по повод изпълнението на

Договора („Конфиденциална информация“). Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: всякаква финансова, търговска, техническа или друга информация, анализи, съставени материали, изследвания, документи или други материали, свързани с бизнеса, управлението или дейността на другата Страна, от каквото и да е естество или в каквато и да е форма, включително, финансови и оперативни резултати, пазари, настоящи или потенциални клиенти, собственост, методи на работа, персонал, договори, ангажименти, правни въпроси или стратегии, продукти, процеси, свързани с документация, чертежи, спецификации, диаграми, планове, уведомления, данни, образци, модели, мостри, софтуер, софтуерни приложения, компютърни устройства или други материали или записи или друга информация, независимо дали в писмен или устен вид, или съдържаща се на компютърен диск или друго устройство.

 1.  С изключение на случаите, посочени в ал.З на този член, Конфиденциална информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.
 2.  Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална информация, когато:
 1.  информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор от която и да е от Страните;
 2.  информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от Страните; или
 3.  предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване;

В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, уведомява незабавно другата Страна по Договора.

 1.  Задълженията по тази клауза се отнасят до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ /съответната Страна, всички негови/нейни поделения, контролирани от него/нея фирми и организации, всички негови/нейни служители и наети от него/нея физически или юридически лица, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ/съответната Страна отговаря за изпълнението на тези задължения от страна на такива лица. Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.

Публични изявления

Чл.28. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване на Услугите, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено.

Прехвърляне на права и задължения

Чл.29. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания по Договора могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото право.

Изменения

Чл.30. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и ограниченията на 3011.

Непреодолима сила

Чл.31.(1) Никоя от Страните по този Договор не отговаря за неизпълнение, причинено от непреодолима сила. За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон.

 1. Не може да се позовава на непреодолима сила Страна, която е била в забава към момента на настъпване на обстоятелството, съставляващо непреодолима сила.
 2. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до ... дни от настъпването на непреодолимата сила, като посочи в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на Договора. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.
 3. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

Нищожност на отделни клаузи

Чл.32. В случай, че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или неприложима, това не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима клауза се заместват от повелителна правна норма, ако има такава.

Уведомления

Чл.33.(1) Всички уведомления между Страните във връзка е този Договор се извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна поща.

 1.  За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва:
 1. 3а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: ул. Генералска № 7, гр. Омуртаг

тел.: 060562538

e-mail: dim_og@abv.bg

Лице за контакт: Димитър Димитров - директор

 1. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: ………………..

Тел.:

Факс:

e-mail:

Лице за контакт: …………………………..

(3) За дата на уведомлението се счита:

 1.  датата на предаването - при лично предаване на уведомлението;
 2.  датата на пощенското клеймо на обратната разписка - при изпращане по пощата;
 3.  датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка - при изпращане по куриер;
 4.  датата на приемането - при изпращане по факс;
 5.  датата на получаване - при изпращане по електронна поща.

(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 5 (пет) дни от настъпване на промяната.                                                                                                                            

(5) При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт.

(6) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета па дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 7 (седем) дни от вписването й в съответния регистър.

Приложимо право

Чл.34. За неуредените в този Договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Разрешаване на спорове

Чл..35. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между Страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие - спорът ще се отнася за решаване от компетентния български съд.

Екземпляри

 

Чл.36. Този Договор е изготвен и подписан в 3 (три) еднообразни екземпляра - два за Възложителя и един за Изпълнителя.

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                                    ИЗПЪЛНИТЕЛ: