Обява

 

Срокът за подаване на оферти се удължава до 26.08.2019 г. включително, до 12.00 часа

 

 

 
  logo121
 

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. "Леге" 4

e-mail: aop@aop.bg

интернет адрес: http://www.aop.bg

 
 

ОБЯВА

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

 

Номер на обявата: [  1 ]

 

 

Възложител: Профилирана гимназия „Симеон Велчев“

Поделение (когато е приложимо): [……]

Партида в регистъра на обществените поръчки: [00348   ]

Адрес: гр. Омуртаг, обл. Търговище, ул. Генералска №7

Лице за контакт (може и повече от едно лица): Димитър Христов Димитров

Телефон: 0885247155

E-mail: dim_og@abv.bg

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [X] Не

Допълнителна информация може да бъде получена от:

[X] Горепосоченото място за контакт

[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес)

Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [X] Не

 

Обект на поръчката:

[] Строителство

[] Доставки

[X] Услуги

Предмет на поръчката: „Специализиран превоз на ученици по местоживеене в община Омуртаг до ПГимназия „Симеон Велчев“, гр. Омуртаг и обратно през учебната 2019/2020 г.“

 

Кратко описание: Предмета на поръчката включва: Специализиран превоз на ученици по местоживеене в община Омуртаг в шест маршрута до ПГимназия „Симеон Велчев“, гр. Омуртаг и обратно през учебната 2019/2020 г.

 

Място на извършване: територията на община Омуртаг

 

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 70 000

 

Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [Х] Не

 

Номер на обособената позиция: [   ]

 

Наименование: [……]

 

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [   ]

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.

 

Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): В обществената поръчка може да участва всеки, който отговаря на условията посочени в ЗОП, Правилника за прилагане на ЗОП и посочените в настоящата обява на възложителя. Не се допуска пряко или косвено участие в настоящата обществена поръчка на дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и на свързаните с тях лица, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен при наличие на изключенията по смисъла на чл.4 от Закона за икономическите и финансови отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

в т.ч.:

Изисквания за личното състояние: За участниците не трябва да са налице обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1-5 и 7 от ЗОП.

Участник, за когото е налице основание по чл.54, ал.1, т.1-5 и 7 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.

 

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: Участникът да разполага с валиден лиценз за обществен превоз на пътници на територията на Република България издаден от Министерството на транспорта съгласно Наредба №33/03.11.1999 год. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България.

Доказване: Декларация (свободен текст) в който декларира, че разполага с валиден лиценз за обществен превоз на пътници на територията на Република България издаден от Министерство на транспорта съгласно Наредба № 33/03.11.1999 год.

Декларацията, да съдържа следния текст: Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от НК.

Преди сключване на договора, избраният изпълнител доказва с представяне на заверено копие валиден лиценз за обществен превоз на пътници на територията на Република България, издаден от Министерство на транспорта съгласно Наредба № 33/03.11.1999 год.

 

Икономическо и финансово състояние: Няма изисквания.

 

Технически и професионални способности: 

1.         Участникът да разполага с минимум 6 бр. превозни средства и 2 бр. превозни средства резерва или общо 8 броя превозни средства:

 

  • 1 брой автобус над 22 места по маршрут с дължина 78 км общо в двете посоки: гр. Омуртаг – с. Змейно – с. Илийно – с. Велево – с. Камбурово – гр. Омуртаг, с 24 пътуващи ученици;
  • 1 брой автобус над 22 места по маршрут с дължина 98 км общо в двете посоки: гр. Омуртаг – с. Плъстина – с. Рътлина – с. Долно Новково – с. Горно Новково – с. Кестеново – с. Угледно – с. Долно Козарево – гр. Омуртаг, с 26 пътуващи ученици;
  • 1 брой автобус до 22 места по маршрут с дължина 114 км общо в двете посоки: гр. Омуртаг – с. Величка – с. Звездица – с. Врани Кон – с. Голямо Църквище – с. Обител – гр. Омуртаг, с 20 пътуващи ученици;
  • 1 брой автобус до 22 места по маршрут с дължина 96 км общо в двете посоки: гр. Омуртаг – с. Церовище – с. Чернокапци – с. Горно Козарево – с. Красноселци – гр. Омуртаг, с 19 пътуващи ученици;
  • 1 брой автобус до 22 места по маршрут с дължина 102 км общо в двете посоки: гр. Омуртаг – с. Българаново – с. Веселец – с. Висок – с. Петрино – с. Веренци – с. Първан – гр. Омуртаг, с 18 пътуващи ученици;
  • 1 брой автобус до 22 места по маршрут с дължина 89 км общо в двете посоки: гр. Омуртаг – с. Падарино – с. Зелена Морава – с. Станец – с. Паничино – гр. Омуртаг, с 18 пътуващи ученици.
  • 1 брой автобус над 22 места – резерва
  • 1 брой автобус до 22 места - резерва

 

които да са в пълна техническа изправност и с валидни застраховки „Гражданска отговорност” и „Злополука на пътници” за всяко МПС.  

Доказване: Декларация - списък на транспортните средства, които са на разположение на участника за срока на договора, като в случай, че не са собствени, посочва се документ доказваш, че ще бъдат на разположение на участника за срока на договора - Приложение №12.

2.         Участникът да разполага с необходимия брой технически лица, минимум:

- шест правоспособни водачи на МПС с професионален опит минимум 2 год. и възраст не по-малка от 25 години, съгласно чл. 62 а, т. 2 от Наредба № 33/03.11.1999 год. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България. Участникът представя заверени копия на сключени трудови или други договори с правоспособните водачи – шест броя заверени копия на сключени трудови или други договори. Участникът представя и декларация-списък на посочените техническите лица (съдържаща минимум изисканите от възложителя) за изпълнение на обществената поръчката за съответствие с условията за участие. Доказване: Декларация - списък на техническите лица (съдържаща минимум изисканите от възложителя) за изпълнение на обществената поръчката за съответствие с условията за участие - Приложение № 13.

3.         Участникът да е изпълнил най-малко 2 /две/ услуги, с дейности, идентични* или сходни с тези на обществената поръчка (превоз на деца), изпълнени през последните 3 /три/ години (считано от датата на подаване на офертата).

Доказване: Декларация-списък на изпълнените услуги с дейности, които са идентични* или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите на услугите - Приложение №15  *3абележка: Услуги идентични или сходни с предмета на обществената поръчка се считат дейности/услуги по извършване на превоз на деца.

Преди сключване на договора на основание чл.67, ал.6 от ЗОП възложителят изисква документи, доказващи извършените услуги.

 

 

Информация относно запазени поръчки  (когато е приложимо):

[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с  

увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с

увреждания или на хора в неравностойно положение

 

[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на

защитени работни места

 

Критерий за възлагане:

[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:

      [] Цена и качествени показатели

      [] Разходи и качествени показатели

[] Ниво на разходите

[Х] Най-ниска цена

 

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)

Име: [цена]                                           Тежест: [   ]

 

 

Срок за получаване на офертите:

Дата: (дд/мм/гггг) 21.08.2019                       Час: (чч:мм) 17.00

 

Срок на валидност на офертите:

Дата: (дд/мм/гггг) 30.09.2019                       Час: (чч:мм) 17.00

 

Дата и час на отваряне на офертите:

Дата: (дд/мм/гггг) 22.08.2019                       Час: (чч:мм) 10.00

 

Място на отваряне на офертите: Канцеларията на директора на Профилирана гимназия „Симеон Велчев“, гр. Омуртаг, ул. „Генералска“ № 7

 

 

Информация относно средства от Европейския съюз:

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от

европейските фондове и програми:  [] Да [Х] Не       

Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……]

 

 

 
 

Друга информация (когато е приложимо): Срокът на изпълнение на настоящата поръчка е от 15.09.2019 г. до 30.06.2020 г.

Прогнозна стойност на настоящата поръчка е 70 000 лева без ДДС.

Забележка: при образуване на крайната цена за 1 /един/ километър общ пробег по маршрута с ДДС, всеки участник трябва да се съобрази с максимално допустимата цена на километър общ пробег, определена със Заповед № РД09- 1038/29.07.2016г. на Министъра на образованието и науката, а именно:

-       за превоз с автомобили до 22 места: максимална цена 1.10 лв./ км с ДДС общ пробег;

-       за превоз с автомобили над 22 места:  максимална цена 1.65лв./ км с ДДС общ пробег;

От участие в обществената поръчка се отстранява участник, предложил цени по-високи от максимално посочените.

Допълнителна информация и образци на документи към настоящата обществена поръчка са публикувани на интернет страницата на възложителя / профил на купувача: http://www.gimsv.com

Образци на документи както следва:

Списък на документите съдържащи се в офертата. (Приложение №1)

Информационен лист за участника. (Приложение №2)

Нотариално заверено пълномощно, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника (оригинал) (ако е приложимо - когато не е подписана от управляващия участника).

Оферта за участие. (Приложение №3)

Декларация за приемане на условията в проекта на договора. (Приложение № 4)

Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. (Приложение №5)

Декларация по чл. 54, ал. 1, т.1, 2 и 7 от ЗОП. (Приложение №6)

Декларация по чл. 54, ал. 1, т.3-5 от ЗОП (Приложение №7)

Декларация по чл.55 от ЗОП. (Приложение №8)

Декларация за неизползването на подизпълнител. (Приложение №9)

Техническо предложение. (Приложение №10)

Ценово предложение. (Приложение №11)

Списък на транспортните средства, които ще се използват при изпълнение на договора. (Приложение №12)

Списък на водачите, които са на разположение на участника за изпълнение на договора по обществената поръчка. (Приложение №13)

Декларация за заетостта. (Приложение №14)

Списък на услугите, идентични или сходни с предмета на поръчката, извършени през последните три години. (Приложение № 15)

Декларация за липса на свързаност с друг участник. (Приложение № 16)

Декларация за спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки и др. (Приложение № 17)

Техническо задание (Приложение № 18)

Проект на договор. (Приложение № 19)

Други документи  и информация, изискуеми съгласно условията, посочени в обявата и документацията за участие.

Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност по смисъла на чл.56, ал.1 от ЗОП (ако е приложимо).    

 

Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България, където трябва да се извърши услугата са НАП, Агенция по заетостта и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (nap.bg, www.mlsp.government.bg,http://www.gli.govcrnment.bg/, http://www.az.government.bg/).

Забележка: При отваряне на офертите и обявяването на ценовите предложения могат да присъстват представители на участниците.          

 

 

 

 

 
 

Дата на настоящата обява

Дата: (дд/мм/гггг)   29.07.2019

 
 

Възложител

Трите имена: (Подпис и печат) Димитър Христов Димитров

Длъжност: Директор